Quyết định 2039/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC

------------

Số: 2039/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

-----------------
CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 419/TTr-CP ngày 23/9/2019,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kém theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 2039/QĐ-CTN ngày 18 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch nước)

-------------------------

 

1. Hồ Thị Thu Hiền, sinh ngày 06/11/1987 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 9, bàn Phía Vắt, huyện Si Sắt Tạ Nác, Thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11 Kẻ Trài, phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Hồ Thị Thu Hòa, sinh ngày 25/02/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tổ 9, bàn Phía Vắt, huyện Si Sắt Tạ Nác, Thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11 Kẻ Trài, phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Hồ Văn Thiện Hiếu, sinh ngày 29/4/1995 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tổ 9, bàn Phía Vắt, huyện Si Sắt Tạ Nác, Thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11 Kẻ Trài, phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực