Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL theo dõi tình hình thi hành pháp luật của BVHTTDL 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:202/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:19/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2021, Bộ VHTTDL theo dõi việc thực hiện pháp luật về quảng cáo

Ngày 19/01/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch như sau: Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; Tổng kết, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các Bộ, ngành; Trong năm 2021, tập trung theo dõi việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Ngoài ra, cách thức theo dõi thi hành pháp luật gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; Thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá tình hình để có đề xuất phù hợp với nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong ngành, lĩnh vực được giao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
___________

Số: 202/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL; Sở VHTTTTDL; Sở VH&TT;
Sở DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Lưu: VT, PC. TT (90).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
(Kèm theo Quyết định số: 202/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực.

2. Yêu cầu

a) Khách quan, công khai, minh bạch;

b) Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo.

II. LĨNH VỰC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

- Tổng kết, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các Bộ, ngành.

- Trong năm 2021, tập trung theo dõi lĩnh vực trọng tâm: Việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo.

III. NỘI DUNG, CÁCH THỨC, XỬ LÝ KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản);

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân);

d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

2. Cách thức theo dõi thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ các nguồn sau:

- Báo cáo của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý;

- Thông tin, phản ánh dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Thành lập các Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Các Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thành lập theo kế hoạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, có vấn đề bức xúc cần chấn chỉnh trong thi hành pháp luật;

- Phạm vi, nội dung, đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

- Việc điều tra, khảo sát được tiến hành thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác. Trong trường hợp cần thiết, hoạt động điều tra, khảo sát có thể được thực hiện theo cơ chế cộng tác viên.

d) Tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá tình hình, kết quả theo dõi thi hành pháp luật để có đề xuất phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ngành, lĩnh vực được giao hoặc đề xuất biện pháp quản lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

3. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện, bố trí cán bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở lĩnh vực được phân công quản lý.

Tổ chức pháp chế, người được giao nhiệm vụ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch chủ động tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01 tháng 12 năm 2021.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa có trách nhiệm mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật và phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xử lý các thông tin theo quy định.

c) Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai các công việc cụ thể để theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở lĩnh vực trọng tâm; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ trình Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo phân cấp ngân sách và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Nguồn kinh phí:

+ Thực hiện từ kinh phí ngân sách sự nghiệp đã được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và chi theo chế độ quy định, kinh phí hỗ trợ khác (nếu có).

+ Nguồn kinh phí chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan đầu mối theo dõi (Vụ Pháp chế): thực hiện từ kinh phí ngân sách sự nghiệp của Bộ được phân bổ cho Vụ Pháp chế./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi