Quyết định 1893/QĐ-BTP 2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 82/2020/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1893/QĐ-BTP

Quyết định 1893/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1893/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:10/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_____________

Số: 1893/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thộc TW;
- Lưu: VT, TTR.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2020/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-BTP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai toàn diện, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý, những người làm công tác thanh tra tư pháp và các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân, người làm nghề và các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Việc triển khai các nội dung của Kế hoạch này phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trong phạm vi toàn quốc

- Nội dung:

+ Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động của Nghị định; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các đối tượng có liên quan;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực này.

- Hình thức: Văn bản hướng dẫn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2020

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Nghị định

- Hình thức: Hội nghị tập trung.

- Địa điểm: Tại 02 miền (Bắc, Nam).

- Thời gian tổ chức: 02 ngày/01 hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2021.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng tập huấn: Thanh tra các Sở Tư pháp, người làm công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị thuộc Bộ và đối tượng có liên quan.

3. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ tháng 9/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ:

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ:

Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn cần kịp thời phản ánh, kiến nghị về Bộ Tư pháp qua Thanh tra Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Tổng cục thi hành án dân sự:

Chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt các cơ quan thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

4. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý cho công chức Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Thanh tra Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Cục Kế hoạch - Tài chính:

Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Bộ và quy định của pháp luật.

6. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định tại địa phương để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực;

- Cử công chức của Thanh tra Sở tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản, lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi