Quyết định 180/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2021 Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 180/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của ngày 01/01/2021 Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 
 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 180/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ công tác năm 2021 của đơn vị.

1.2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Bộ, Ngành.

1.3. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát Nội dung phát động phong trào thi đua năm 2021 của ngành Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020; các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021, đảm bảo thông qua hoạt động thi đua, khen thưởng góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 của Bộ, Ngành.

2.2. Nội dung Kế hoạch phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; các nhiệm vụ được xác định phải đảm bảo tính khả thi.

2.3. Phân công, phân nhiệm hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm sự phối hợp hiệu quả giữa các công chức trong đơn vị cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục tham mưu thể chế hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, đặc biệt là tham mưu ban hành sớm, tổ chức thực hiện hiệu quả Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021, bảo đảm thống nhất, phù hợp với triển khai công tác chuyên môn của Bộ, Ngành.

1.2. Tham mưu triển khai đổi mới nội dung, đảm bảo thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp phù hợp với chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành thông qua các chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện cụ thể, tạo động lực trong tổ chức thực hiện.

1.3. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ bình xét khen thưởng.

1.4. Tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Cụm, Khu vực thi đua; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành.

1.5. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Xây dựng văn bản, đề án

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng năm 2021 đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương;

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thay Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp;

c) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thay thế Quy chế quản lý, trích lập, sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp.

2.2. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề trong Bộ, ngành Tư pháp năm 2021;

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025;

c) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2021;

d) Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương gắn kết với tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương phát động, phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2021.

Tham mưu tổ chức tổng kết các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2016-2020 (theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương); “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020;

đ) Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo Kế hoạch và chỉ đạo của Khối thi đua các Bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương năm 2021;

e) Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng các phong trào thi đua, xét đề nghị xếp hạng, thực hiện chính sách khen thưởng trong ngành Tư pháp; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng và công tác đánh giá công chức, viên chức để góp phần hỗ trợ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, của Ngành.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

a) Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 của các cơ quan, đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

b) Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021;

c) Phát hiện, kịp thời đề xuất các trường hợp khen thưởng đột xuất có thành tích tiêu biểu xuất sắc;

d) Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất và hiệp y khen thưởng theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức các phiên họp; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; thông báo kết quả các phiên họp; tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định và các nhiệm vụ khác của Hội đồng.

2.4. Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; tôn vinh điển hình tiên tiến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

a) Thực hiện tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua trong toàn Ngành;

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong tiếp nhận, quản lý, lưu trữ; tra cứu, thống kê dữ liệu các phong trào thi đua, hồ sơ đề nghị khen của các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành. Nâng cấp, khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng, Phần mềm quản lý dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp.

2.5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra

Tham mưu tổ chức các hội nghị, tọa đàm, đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 cho các cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Ngành theo Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các đoàn kiểm tra, thanh tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2021.

2.6. Các nhiệm vụ khác

a) Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục triển khai Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Vụ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt; thực hiện các chế độ, chính sách về cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đầy đủ vị trí lãnh đạo, công chức trong Vụ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng ngày càng đáp tốt hơn yêu cầu công tác trong giai đoạn mới;

b) Quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng; hiện vật khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định; lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, hiệu quả;

c) Thực hiện công tác đảng, quốc phòng, an ninh, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng... của đơn vị theo quy định;

d) Tham gia ý kiến đối với các dự thảo đề án, văn bản theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; phân công cụ thể cho lãnh đạo, công chức trong Vụ để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc thực hiện kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Bộ, Cục kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

5. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng)./.

 

 

 
 

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

Phụ lục

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 180/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________________

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Tiến độ thực hiện

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

I.

XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

1.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2021

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Ngân sách

Nhà nước

 

2.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tổng cục THADS, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Tháng 3

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Ngân sách Nhà nước

 

3.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc

Bộ có liên quan

Tháng 3

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Ngân sách

Nhà nước

 

4.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thay Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Tháng 5

Quy chế

Ngân sách

Nhà nước

 

5.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thay thế Quy chế quản lý, trích lập, sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Tháng 7

Quy chế

Ngân sách Nhà nước

 

II.

THAM MƯU CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1.

Hoàn thiện, trình ban hành Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 1

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Hoàn thiện, trình ban hành Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp giai đoạn 2015- 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 1

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Thực hiện các hoạt động tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Bộ năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 tại Hội nghị Cán bộ, công chức

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Công đoàn Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 1

Báo cáo, Nội dung phát động thi đua

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Xây dựng trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 2

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021 đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của ngành Tư pháp trong giai đoạn 2021-2025

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

7.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 4

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Tham mưu tổ chức triển khai phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo chuyên đề của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

9.

Tổng hợp đăng ký thi đua trong toàn Ngành năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Tháng 3

Báo cáo, Bảng tổng hợp

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.

Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ban, ngành nội chính Trung ương năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua

Kế hoạch, Báo cáo, Công văn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

11.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 2

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

12.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 4

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

13.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 8

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

14.

Tham mưu tổ chức các hoạt động tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, các đơn vị trong toàn Ngành

Tháng 4-6

Hướng dẫn, Báo cáo,

Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

15.

Tham mưu tổ chức các hoạt động tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, các đơn vị trong toàn Ngành

Tháng 4-6

Hướng dẫn, Báo cáo, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

16.

Tham mưu tổ chức các hoạt động tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2016-2020

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, các đơn vị trong toàn Ngành

Theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hướng dẫn, Báo cáo, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

17.

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 của các Cụm, Khu vực thi đua và của toàn Ngành

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 7

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

18.

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của các Cụm, Khu vực thi đua

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 11-12

Quyết định, Hội nghị, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

19.

Tham mưu tổ chức các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp năm 2022

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12

Quyết định, Báo cáo, Kế hoạch, Hội nghị tổng kết

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

III.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH TƯ PHÁP

1.

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 2

Báo cáo, Kế hoạch, Hội nghị

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thưòng xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất theo quy định của pháp luật

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Thường xuyên

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; Quyết định xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; Quyết định xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 12

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; Quyết định xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2021

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 12

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức các phiên họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ, Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Giấy mời, tài liệu, kinh phí, hội trường, máy tính...

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

7.

Xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị

Công văn, Thông báo, Tờ trình

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện các kết luận; thông báo kết quả các phiên họp của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Thường xuyên

Chương trình, Kế hoạch, Thông báo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

9.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thuởng theo quy định

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Hội nghị, kịch bản, các điều kiện cần thiết phục vụ trao tặng

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.

lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng, Thường trực Hội đồng theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Thường xuyên

Sắp xếp tài liệu, kho lưu trữ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

11.

Tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh khác của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Theo nhiệm vụ phát sinh cụ thể

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

IV.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.

Thực hiện tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; nhũng mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua trên Trang thông tin Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các báo, tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương và các hình thức khác phù hợp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Cục THADS

Thường xuyên

Các tin, bài, hình ảnh; sách, ấn phẩm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp, kinh phí của các đơn vị thực hiện

 

2.

Nâng cấp, khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng, Phần mềm quản lý dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng tiến tới xây dựng dữ liệu điện tử về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Cơ sở dữ liệu

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

3.

Tham mưu xây dựng, phát hành Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 4

Kỷ yếu

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tham mưu xây dựng, phát hành Sách Hỏi - Đáp về công tác thi đua, chính sách khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 8

Tài liệu được phát hành

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

V.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN, KIỂM TRA

1.

Tọa đàm đánh giá triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch điều phối của Bộ

Tư pháp

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Tọa đàm đánh giá triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch điều phối của Bộ

Tư pháp

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tọa đàm đánh giá triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch điều phối của Bộ

Tư pháp

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch điều phối của Bộ

Tư pháp

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Hội nghị

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Tổ chức 06 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan tư pháp địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Theo Kế hoạch điều phối của Bộ

Tư pháp

Kế hoạch, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

VII.

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1.

Triển khai thực hiện công tác cán bộ, Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức của Vụ; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Vụ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đầy đủ vị trí lãnh đạo, công chức trong Vụ theo đúng quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Thường xuyên

Kế hoạch, Công văn, Báo cáo

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

2.

Quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Quyết định, Dự toán, Phiếu chi

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

3.

Thực hiện công tác đảng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới và vì sụ tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng... của đơn vị theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo, Công văn, các hoạt động khác

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

4.

Thực hiện công tác quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Phiếu xuất kho, Hiện vật khen thưởng, Hồ sơ

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

5.

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo đề án, văn bản theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan, đơn vị

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Công văn

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

6.

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo

Bộ

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo, Tờ trình, Công văn

Ngân sách

Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

             
 

 

thuộc tính Quyết định 180/QĐ-BTP

Quyết định 180/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:180/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ngày 05/02/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 180/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Cụ thể, tháng 3/2021, Vụ Thi đua-Khen thưởng tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021; tháng 5/2021, tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp.

Bên cạnh đó, Vụ Thi đua-Khen thưởng có nhiệm vụ thường xuyên nâng cấp, khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng, Phần mềm quản lý dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng tiến tới xây dựng dữ liệu điện tử về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp; Tổ chức 06 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan tư pháp địa phương theo Kế hoạch điều phối của Bộ Tư pháp;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 180/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi