Quyết định 1373/QĐ-BTP 2019 kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

------------

Số: 1373/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Tư pháp

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

BỘ TƯ PHÁP

------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Ngày Pháp luật

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-BTP
ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

--------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong cơ quan Bộ Tư pháp, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

- Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp năm 2019, nhất là hoạt động tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW); xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Bộ Tư pháp

1.1 Thực hiện quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp theo văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.2 Tổ chức lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các luật, pháp lệnh mới ban hành, các điều ước quốc tế và các văn bản mới trong phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ Tư pháp; phổ biến, tuyên truyền, đối thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 2020 để định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội qua họp báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm và trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng khác phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

1.3 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tháng cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, học sinh tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

- Nội dung: Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; trao đổi, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học; tố chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật; chủ trì tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn hoặc những nơi có điều kiện khó khăn; tổ chức các hoạt động khác phù hợp với điều kiện, đặc thù của các cơ sở đào tạo.

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2019.

1.4 Tổ chức các hoại động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp gắn với việc thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 (có kế hoạch riêng)

- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-11/2019.

1.5 Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp bằng hình thức phù hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-11/2019.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật

2.1 Truyền thông về Ngày Pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng

a) Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa CHCN Việt Nam ” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải, cập nhật thông tin, tư liệu, các bài viết của lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học về Ngày Pháp luật và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên các ấn phẩm sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Bộ, ngành.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng; Báo Pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp và các cơ quan báo chí liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9-11/2018.

b) Xây dựng, phát hành số chuyên đề “Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”.

- Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5-10/2019.

c) Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật) để hưởng ứng Ngày Pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5-9/2019.

d) Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019-30/11/2019.

e) Tổ chức truyền thông rộng rãi về khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang mạng xã hội; xây dựng, vận hành trang fanpage hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên mạng xã hội facebook.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2019.

2.2 Truyền thông về Ngày Pháp luật qua các phương tiện trực quan như panô, áp phích, cờ, phướn...

a) Thiết kế mẫu các băng rôn, panô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để hướng dẫn sử dụng thống nhất trong cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2019.

b) Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11/2019.

3. Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chuyên môn thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-10/2019.

4. Phối hợp vói một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc bộ, ngành, địa phương chủ trì tổ chức.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bảo Pháp luật Việt Nam, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật (từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tổ chức các hoạt động hưởng ứng khác phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị đảm bảo thực chất, hiệu quả”.

2. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện Kế hoạch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi