Quyết định 01/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 01/2008/QĐ-BTP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2008

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ MẪU GIẤY TỜ DÙNG TRONG

HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ hành chính tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 09 mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng sau đây:

1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-01);

2. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-02);

3. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-03);

4. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-04);

5. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập (Mẫu TP-CC-05);

6. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-06);

7. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-07);

8. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-08);

9. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-09).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ hành chính tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Hoàng Thế Liên

TP-CC-01

ảnh

 

3x4

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Tên tôi là .....................................................  Nam, nữ: ..............................................

Sinh ngày............/............./............................Nơi sinh: ..............................................

Chứng minh nhân dân số:...............................Ngày cấp........../........../.......................

Nơi cấp: ......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: .............. .........................ngày ............/.............../......................................................................

Nơi cấp:.......................................................................................................................

Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại ....................................................từ ngày........./......../...........đến ngày ......../............/.........................................................

(Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ  việc miễn và lý do được miễn)............................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại.................................................... Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

 

                                          Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ  tên)

 

 

 

TP-CC-02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố).....................

 

Tên tôi là ...............................................................Nam, nữ:.......................................

Sinh ngày............/............/...........................................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:......................................................ngày ......./........../..................................................................................................................

đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):.............................

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điện thoại:........................Fax:..........................Email:...............................................

Website (nếu có):.........................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:.................................................................Nam, nữ: ...................................

Sinh ngày......../............/...............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................................Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp:.......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

                                           

 Tỉnh (thành phố)...., ngày......tháng......năm.......

Công chứng viên

(ký và ghi rõ họ  tên)

 

 

 

 

TP-CC-03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)................

 

Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây:

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):.............................

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điện thoại:........................Fax:..........................Email:...............................................

Website (nếu có):.........................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:............................................................... Nam, nữ:.....................................

Sinh ngày......../............/...............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................................Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp:.......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.                                                 

 Tỉnh (thành phố)...., ngày......tháng.......năm.........

Các công chứng viên thành viên

(ký và ghi rõ họ tên)

 

TP-CC-04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)......

 

Tên tôi là ...............................................................Nam, nữ:......................................

Sinh ngày............/............/...........................................................................................

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:...............ngày......./........../.......................

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:.....................ngày......../..

........./...........................................................................................................................

đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):.............................

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điện thoại:........................Fax:..........................Email:...............................................

Website (nếu có):........................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:................................................................Nam, nữ......................................

Sinh ngày......../............/...............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................................Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp:.......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chữ ký:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.       

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày........tháng........năm........

Công chứng viên

(ký và ghi rõ họ  tên)

TP-CC-05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).............

 

Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây:

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm)

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:.....................ngày....../....

......./.............................................................................................................................

 

đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

 

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):.............................

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

....................................................................................................................................

Điện thoại:........................Fax:..........................Email:...............................................

Website (nếu có):.........................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:................................................................Nam, nữ:.....................................

Sinh ngày......../............/..............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................................Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp:.......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố)...., ngày.....tháng......năm......

Các công chứng viên thành viên

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP-CC-06

UBND TỈNH, TP...

 

Số............./QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Tỉnh (thành phố)..., ngày ...  tháng ...  năm ...      

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Văn phòng công chứng

(đối  với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

            Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của ông (bà)......;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ... ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng công chứng ... .

Điều 2. Văn phòng công chứng ... được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Văn phòng công chứng ... có trụ sở tại ... , con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này  có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, ... .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

TP-CC-07

UBND TỈNH, TP...

 

Số............./QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Tỉnh (thành phố)..., ngày ...  tháng ...  năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Văn phòng công chứng

 (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

            Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của các ông (bà)......;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ... ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng công chứng ... .

Điều 2. Văn phòng công chứng ... được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng ... có trụ sở tại ... , con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của các công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, ... .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                                                           

 

TP-CC-08

UBND TỈNH, TP........

SỞ TƯ PHÁP

 

Số............./TP-ĐKHĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Tỉnh (thành phố)..., ngày......tháng.......năm.......

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

 

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

2. Địa chỉ trụ sở :.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điện thoại:.....................................Fax:.......................................................................

Email:.............................................Website (nếu có):.................................................

 

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:..................................................Nam, nữ:...................................................

Sinh ngày.............../............./.......................................................................................

Chứng minh nhân dân số.............................................................................................

Ngày cấp:............./............../........................................................................................

Nơi cấp:.......................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:.......................... ....................................... Ngày................../............/............................................................................................

Chữ ký:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

4. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:........................ngày....

........../............../...........................................................................................................

         

                                                         GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

TP-CC-09

UBND TỈNH, TP...

SỞ TƯ PHÁP

 
Số............./TP-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Tỉnh (thành phố)..., ngày......tháng......năm.....

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

 

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở :.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điện thoại:.....................................Fax:.......................................................................

Email:.............................................Website (nếu có):.................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:.....................................................Nam, nữ:................................................

Sinh ngày.............../............./......................................................................................

Chứng minh nhân dân số.............................................................................................

Ngày cấp:............./............../........................Nơi cấp:..................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

.....................................................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:.................................................................. Ngày................../............/............................................................................................

Chữ ký: .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:........................ngày....

........../............../...........................................................................................................

 5. Danh sách thành viên:

Stt

Họ và tên công chứng viên thành viên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (ghi rõ số và ngày cấp)

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

thuộc tính Quyết định 01/2008/QĐ-BTP

Quyết định 01/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2008/QĐ-BTPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành:20/02/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 01/2008/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi