Thông tư 26/2019/TT-BCT biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

Số: 26/2019/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi tắt là hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.
2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc kê khai về sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.
Điều 3. Thực hiện kê khai
1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu gửi bản kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu.
2. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện kê khai 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu.
Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc kê khai theo quy định tại Thông tư này;
b) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
c) Trước 30 tháng 12 hàng năm, báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phấm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn đến Bộ Công Thương.
2. Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh:
a) Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai;
b) Thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu do mình sản xuất;
c) Sử dụng các nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

Nơi nhận:

Thủ tương Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng TW Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn Phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Công báo;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Lưu: VT, CN.

B TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

........., ngày ... tháng ... năm ....

 

 

KÊ KHAI SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn): ....................................

 

Hộ gia đình, cá nhân: ............. (1) ........................................................................................

Địa chỉ: ............... (2) .......... Điện thoại: ...............................................................................

Kê khai sản xuất rượu thủ không nhằm mục đích kinh doanh như sau:

- Sản phẩm rượu: ..........(3)...........................................................................................

- Sản lượng rượu sản xuất: ............(4) ..................................................................................

- Nguyên liệu chính: ....................... (5) ..................................................................................

- Phạm vi sử dụng rượu: ............. (6) .....................................................................................

Tôi xin cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rượu do mình sản xuất, không bán rượu ra thị trường và tuân thủ các quy định tại Luật số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Phòng, chống tác hại của rượu, bia và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Chủ hộ gia đình, cá nhân

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Chú thích:

(1): Ghi họ và tên chủ hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(2): Ghi địa chỉ nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(3): Ghi cụ thể các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất như: Rượu trắng, rượu vang, rượu trái cây....

(4): Ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi các nguyên liệu chính như gạo, ngô, sắn....

(6): Ghi cụ thể mục đích sử dụng cho gia đình hay biếu, tặng, cho...

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực