Thông tư 01/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT và Thông tư 59/2015/TT-BCT

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_______________

Số: 01/2022/TT-BCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày
05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý 
website thương mại
điện tử và Thông tư 
số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công
Thương quy định về quản lý hoạt động thưong mại điện tử qua ứng dụng
trên thiết bị di động

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ- CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử (Thông tư số 47/2014/TT-BCT)
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Nguyên tắc thông báo, đăng ký website thương mại điện tử
Thương nhân, tổ chức sở hữu website thương mại điện tử có cả chức năng bán hàng và cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Chương II Thông tư này.”
2. Sửa đổi, bổ sung tên của Chương II như sau:
“Chương II. Thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử và đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Phương thức báo cáo của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến thông qua cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.
4. Bổ sung Điều 20a dưới Điều 20 tại Chương II như sau:

“Điều 20a. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

1. Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website và bao gồm các nội dung sau:

a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ;

b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ;

c) Mô tả phương thức và quy trình thực hiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử;

d) Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

đ) Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

e) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

g) Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động.

2. Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.”
5. Bổ sung Điều 28a sau Điều 28 như sau:
“Điều 28a. Công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử
1. Trước ngày 15 tháng 3 hàng năm, Bộ Công Thương công bố nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường của năm trước đó.
2. Thông tin công bố bao gồm:
a) Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
b) Tên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.”
6. Bổ sung Điều 29a sau Điều 29 như sau:
“Điều 29a. Công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký
1. Danh sách thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã hoàn thành thủ tục đăng ký và nhận được xác nhận của Bộ Công Thương được công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
2. Thông tin công bố bao gồm:
a) Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;
b) Số đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của thương nhân, tổ chức;
c) Địa chỉ trụ sở, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của thương nhân, tổ chức;
3. Khi bị chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, thông tin về thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử sẽ bị rút khỏi danh sách này và chuyển sang chế độ đã chấm dứt đăng ký hoặc chuyển vào danh sách các thương nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (Thông tư số 59/2015/TT-BCT)
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này là thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam; thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư này nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến.”
Điều 3. Bãi bỏ, thay thế một số khoản, điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT
1. Bãi bỏ, thay thế một số khoản, điều, phụ lục tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT như sau:
b) Thay thế Phụ lục Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mẫu TMĐT-1) thành Phụ lục Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mẫu TMĐT-1) ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1, khoản 8 Điều 3, Điều 10Điều 13 tại Thông tư số 59/2015/TT-BCT.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2022.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để được xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
-  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-  Website: Chính phủ; Bộ Công Thương;
-  Công báo;
- Lưu: VT, TMĐT

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

PHỤ LỤC

Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

MẪU TMĐT-1

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC

_____________

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

………, ngày .... tháng .... năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CÁP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN T

 

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương

 

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện t:

- Tên đăng ký:………………………………………………………………………………………..

- Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………

STT

Nội dung thông tin

1a. Thông tin người đại diện theo pháp luật của thương nhân/tổ chức

lb. Thông tin người chịu trách nhiệm đối với website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 1

1

Họ và tên người liên hệ

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

…………………………………………

2

Chức danh

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

3

Địa chỉ liên hệ

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

4

Số điện thoại di động

………………………………………

…………………………………………

5

Địa chỉ email

…………………………………………

…………………………………………

6

Các phương thức liên hệ trực tuyến (viber, zalo,...)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại:                           Fax:                                         Email:

3. Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân) hoặc Giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài) hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức):

LoạiGiấy chứng nhận/Quyết định thành lập:

Số:                               Ngày cấp:                                Nơi cấp:

4. Tên miền Internet của website hoặc tên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:......

5. Loại hình dịch vụ cung cấp trên website/ứng dụng:

 Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

 Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

 Dịch vụ đấu giá trực tuyến

 Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ):

6. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website/ứng dụng:

 

 Hàng điện tử, gia dụng

 Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

 Ô tô, xe máy, xe đạp

 Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

 Công nghiệp, xây dựng

 Thiết bị nội thất, ngoại thất

 Bất động sản

 Sách, văn phòng phẩm

 Hoa, quà tặng, đồ chơi

 Thực phẩm, đồ uống

 Dịch vụ lưu trú và du lịch

 Dịch vụ việc làm

 Dịch vụ khác

 Hàng hóa khác

 

7. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting:

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan chủ quản (nếu có);

- Lưu:

 

CH KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

___________________________________

1 Bao gồm đầu mối tiếp nhận yêu cầu thông tin trực tuyến đối với thương nhân, t chức Việt Nam thiết lập sàn giao dịch thương mại điện t có chức năng đặt hàng trực tuyến; hoặc Văn phòng đại diện/đại diện theo y quyn tại Việt Nam đi với thương nhân, t chức nước ngoài cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 01/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/2022/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 18/01/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
_______

No. 01/2022/TT-BCT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, January 18, 2022

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 47/2014/TT-BCT of December 5, 2014, on the management of e-commerce websites, and the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 59/2015/TT-BCT of December 31, 2015, providing the management of e-commerce activities via mobile applications

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP of August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 52/2013/ND-CP of May 16, 2013, on e-commerce; and the Government’s Decree No. 85/2021/ND-CP of September 25, 2021, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 52/2013/ND-CP of May 16, 2013, on e-commerce;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2018/ND-CP of January 15, 2018, amending a number of decrees regarding conditions for business investment under the state management of the Ministry of Industry and Trade;

At the proposal of the Director General of the E-Commerce and Digital Economy Agency,

 The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 47/2014/TT-BCT of December 5, 2014, on the management of e-commerce websites, and the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 59/2015/TT-BCT of December 31, 2015, prescribing the management of e-commerce activities via mobile applications.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 47/2014/TT-BCT of December 5, 2014, on the management of e-commerce websites (below referred to as Circular No. 47/2014/TT-BCT)

1. To amend and supplement Article 5 as follows:

Article 5. Principles of notification and registration of e-commerce websites

 Owners of e-commerce websites that also have functions of goods sale and provision of e-commerce services shall only carry out registration procedures with the Ministry of Industry and Trade in accordance with Chapter II of this Circular.”

2. To amend and supplement the title of Chapter II as follows:

“Chapter II

PROCEDURES FOR NOTIFICATION AND REGISTRATION OF E-COMMERCE WEBSITES AND REGISTRATION OF PROVISION OF E-CONTRACT CERTIFICATION SERVICES”

3. To amend and supplement Article 20 as follows:

“Article 20. Method of reporting for traders and organizations that have registered websites for e-commerce service provision

Traders and organizations developing websites for e-commerce service provision shall send online reports via the E-Commerce Management Portal or send written reports by post to the Ministry of Industry and Trade with statistics on their operations in the preceding year.”

4. To add the following 20a below Article 20 in Chapter II:

“Article 20a. Provision of e-contract certification services

1. A Regulation on provision of e-contract certification services shall be publicized on the homepage of the website and must have the following contents:

a/ Rights and obligations of service-providing traders and organizations;

b/ Rights and obligations of service users;

c/ Description of methods and process of certification of e-contracts;

d/ Limitation of the liability of service-providing traders and organizations;

dd/ Information security and management in the provision of e-contract certification services;

e/ Mechanism for settlement of complaints and disputes between parties related to the provision of e-contract certification services;

g/ Measures to handle violations for those who do not comply with the Regulation.

2. When there is a change in any of the contents specified in Clause 1 of this Article, a service-providing trader or organization shall notify such to all service users at least 5 days before making such change.”

5. To add the following Article 28a below Article 28:

“Article 28a. Publicization of the list of market-leading enterprises in the field of e-commerce services

1. Before March 15 every year, the Ministry of Industry and Trade shall publicize the group of 5 market-leading enterprises in the preceding year.

2. To-be-publicized information includes:

a/ Names of traders and organizations providing e-commerce services;

b/ Names of websites and applications providing e-commerce services.”

6. To add Article 29a below Article 29 as follows:

“Article 29a. Publicization of the list of traders and organizations providing e-contract certification services that have carried out registration procedures

1. The list of traders and organizations providing e-contract certification services that have completed registration procedures and received certification from the Ministry of Industry and Trade shall be publicized on the E-Commerce Management Portal.

2. To-be-publicized information includes:

a/ Names of traders and organizations providing e-contract certification services;

b/ Serial numbers of business registration certificates or establishment decisions of traders and organizations;

c/ Head office addresses, phone numbers and emails of traders and organizations;

3. Upon termination or cancellation of registration, information about traders and organizations providing e-contract certification services shall be deleted from such list and changed to the status “terminated registration” or transferred to the list of law-violating traders and organizations.”

Article 2. To amend and supplement a number of articles of the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 59/2015/TT-BCT of December 31, 2015, providing the management of e-commerce activities via mobile applications (below referred to as Circular No. 59/2015/TT-BCT)

1. To amend and supplement Clause 2, Article 2 as follows:

“2. Traders, organizations and individuals specified in Clause 1 of this Article are Vietnamese traders, organizations and individuals; foreign individuals residing in Vietnam; and foreign traders and organizations engaged in e-commerce activities in Vietnam.”

2. To amend and supplement Clause 1, Article 5 as follows:

“1. To notify the Ministry of Industry and Trade under Section 1, Chapter II of this Circular if such application have the function of online ordering.”

Article 3. To annul or replace a number of clauses and articles of Circular No. 47/2014/TT-BCT and Circular No. 59/2015/TT-BCT

1. To annul or replace a number of clauses, articles and appendices of Circular No. 47/2014/TT-BCT as follows:

a/ To annul Clause 2 of Article 1, and Articles 3, 4, 6 and 13.

b/ To replace the Appendix “Application for registration of a website for e-commerce service provision” (Form TMDT-1) with the Appendix “Application for registration of a website/application for e-commerce service provision (Form TMDT-1) to this Circular.

2. To annul Clause 2 of Article 1, Clause 8 of Article 3, and Articles 10 and 13, of Circular No. 59/2015/TT-BCT.

Article 4. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on March 8, 2022.

2. Any problem arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Industry and Trade for consideration and settlement.-

Minister of Industry and Trade
NGUYEN HONG DIEN

* The Appendix to this Circular is not translated.

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!