Quyết định 1410/QĐ-BCT 2022 Dự toán Đề án Tăng cường quản lý về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1410/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ GIAN LẬN XUẤT XỨ” (QUYẾT ĐỊNH 824/QĐ-TTG) NĂM 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ cụ thể và kinh phí triển khai Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống ln tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ” (Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ) năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3062/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;

Xét đề nghị Tờ trình số 11/TTr-PVTM ngày 29 tháng 6 năm 2022 và Tờ trình số 14/TTr-PVTM ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Cục Phòng vệ Thương mại về phê duyệt Dự toán chi tiết Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ” (Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ) năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi tiết Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” (Quyết định 824/QĐ-TTg), thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế (280-321) năm 2022 (như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Cục Phòng vệ thương mại chịu trách nhiệm: Quản lý, sử dụng kinh phí đúng nội dung, mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN tỉnh, TP nơi đơn vị giao dịch;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

 

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ GIAN LẬN XUẤT XỨ” (QUYẾT ĐỊNH SỐ 824/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2022)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Mã SP/DV/NV

Mô tả

Đơn v tính

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

1

Tăng cường năng lực, đào tạo cán bộ thực hiện nhiệm vụ về PVTM

Tổ chức 01 khóa đào tạo Tăng cường năng lực, đào tạo cán bộ thực hiện nhiệm vụ về PVTM trong công tác chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ tại Hạ Long, Quảng Ninh

Thành phần: cán bộ thực hiện các nhiệm vụ về PVTM

 

 

 

100.000.000

Thực hiện nhiệm vụ s1 của Quyết định số 2797/QĐ-BCT ngày 13/12/2021

1,1

 

Hội trường phục vụ khóa đào tạo

 

 

 

47.200.000

TT số 40/2017/TT-BTC

TT số 36/2018/TT-BTC

 

 

Phòng tổ chức khóa đào tạo (đã bao gồm văn phòng phẩm phục vụ đại biểu, mic cố định, màn chiếu, standee, bút trình chiếu...)

Ngày

18.000.000

2

36.000.000

 

 

 

Máy chiếu

Chiếc/ngày

1.000.000

2

2.000.000

 

 

 

Máy tính trình chiếu

chiếc/ngày

1.000.000

2

2.000.000

 

 

 

Giải khát giữa giờ

Buổi

20.000

120

2.400.000

 

 

 

Hoa tươi

bát

200.000

4

800.000

 

 

 

Banner

Chiếc

4.000.000

1

4.000.000

 

1,2

 

Chi phí khác

 

 

 

52.800.000

 

 

 

Báo cáo viên khóa đào tạo (04 bui* 2 triệu đồng/buổi)

Buổi

2.000.000

4

8.000.000

 

 

 

Phô tô + đóng quyển tài liệu phục vụ khóa đào tạo (phô tô 500 đồng/trang*260 trang/cuốn *30 cuốn + đóng quyển 20.000 đ/cun *30 cuốn)

Bộ

150.000

30

4.500.000

 

 

 

Thuê xe ô tô đưa đón đại biểu

Chuyến

4.000.000

2

8.000.000

 

 

 

Tiền ở (khoán 20 người * 2 đêm)

Đêm

450.000

40

18.000.000

 

 

 

Tiền công tác phí (20 người*3 ngày)

Ngày

200.000

60

12.000.000

 

 

 

Chi phí khác

 

 

 

2.300.000

 

2

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chính sách và quy định về xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp PVTM

 

 

 

 

250.000.000

Thực hiện nhiệm vụ số 2 của Quyết định số 2797/QĐ-BCT ngày 13/12/2021

2,1

 

Tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm việc thực hiện Đề án 824 tại miền Bắc

 

 

 

50.000.000

TT số 40/2017/TT-BTC

TT số 36/2018/TT-BTC

 

 

Dịch vụ hội trường

 

 

 

34.200.000

 

 

 

Hội trường cho 80 người (đã bao gồm hoa tươi trang trí, bục phát biểu, micro cổ ngỗng, âm thanh, ánh sáng, biển chỉ dẫn tại lobby và tại phòng hội thảo, biển tên, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ 20,000 đồng/người/buổi...) tại khách sạn miền Bắc

Ngày

20.000.000

1

20.000.000

 

 

 

Backdrop hội thảo

Chiếc

4.000.000

1

4.000.000

 

 

 

Standee

Chiếc

400.000

2

800.000

 

 

 

Máy chiếu + màn chiếu

Ngày

1.000.000

1

1.000.000

 

 

 

Máy tính trình chiếu + Bút trình chiếu

Ngày

1.000.000

1

1.000.000

 

 

 

Phô tô + đóng quyển tài liệu phục vụ Hội thảo (500 đồng/trang * 150 trang, đóng quyển 10,000 đồng/cuốn * 80 cuốn)

Cuốn

85.000

80

6.800.000

 

 

 

Văn phòng phẩm

Bộ

7.500

80

600.000

 

 

 

Chi phí khác

 

 

 

15.800.000

 

 

 

Thù lao Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị (2,000,000đồng/buổi * 02 buổi)

Buổi

2.000.000

2

4.000.000

 

 

 

Thuê xe ô tô 16 chỗ cho diễn giả, Ban tổ chức

Chuyến

5.000.000

1

5.000.000

 

 

 

Công tác phí (200,000 đồng/người/ngày * 2 ngày * 8 người)

Người

400.000

8

3.200.000

 

 

 

Tiền ở thanh toán theo mức khoán (450,000 đồng/người/đêm * 1 đêm * 8 người)

Người

450.000

8

3.600.000

 

2,2

Đưa tin/bài về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ lên website Cục và các phương tiện truyền thông

 

 

 

 

99.993.000

Quyết định số 02/QĐ-PVTM ngày 22/01/2018 của Cục PVTM về việc ban hành quy định về phân loại và chế độ thanh toán tin/bài/ảnh đăng trên trang tin điện tử và ấn phẩm của Cục PVTM

 

 

Biên tập nội dung bài đăng lên website Cục

Bài loại A

4.470.000

22

98.340.000

 

 

Nhập liệu đăng web

trang

9.500

174

1.653.000

2.3.

Tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến về chính sách và quy định về xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Tổ chức Hội thảo tuyên truyền về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

- Địa điểm dự kiến: Miền Nam

- Slượng đại biểu: 50 người. Thành phần: doanh nghiệp, Hiệp hội, SCT địa phương

 

 

 

100.007.000

TT số 40/2017/TT-BTC

TT số 36/2018/TT-BTC

 

 

Dịch vụ hội trường

 

 

 

32.225.000

 

 

 

Hội trường cho 50 người (đã bao gồm hoa tươi trang trí, bục phát biểu, micro cổ ngỗng, âm thanh, ánh sáng, biển chỉ dẫn tại lobby và tại phòng hội thảo, biển tên, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ 20,000 đồng/người/buổi...) tại khách sạn miền Bắc

Ngày

20.000.000

1

20.000.000

 

 

 

Backdrop hội thảo

Chiếc

4.000.000

1

4.000.000

 

 

 

Standee + bảng chỉ dẫn

Chiếc

400.000

4

1.600.000

 

 

 

Máy chiếu + màn chiếu

Ngày

1.000.000

1

1.000.000

 

 

 

Máy tính trình chiếu + Bút trình chiếu

Ngày

1.000.000

1

1.000.000

 

 

 

Phô tô + đóng quyển tài liệu phục vụ Hội thảo (500 đồng/trang * 150 trang, đóng quyển 10,000 đồng/cuốn * 100 cuốn)

Cuốn

85.000

50

4.250.000

 

 

 

Văn phòng phẩm

Bộ

7.500

50

375.000

 

 

 

Chi phí khác

 

 

 

67.782.000

 

 

 

Thù lao Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị (2,000,000đồng/buổi * 02 buổi)

Buổi

2.000.000

2

4.000.000

 

 

 

Vé máy bay khứ hồi

người

8.000.000

5

40.000.000

 

 

 

Chi phí đi sân bay tại HN (HN-NB), 2 lượt

người

700.000

5

3.500.000

 

 

 

Chi phí sân bay đi, về khách sạn (miền Nam)

người

400.000

5

2.000.000

 

 

 

Thuê xe ô tô 12 chỗ cho diễn giả, Ban tổ chức

Chuyến

2.500.000

1

2.500.000

 

 

 

Công tác phí (200,000 đồng/người/ngày * 3 ngày * 5 người)

Người

600.000

15

9.000.000

 

 

 

Tiền phòng (1,000,000/phòng * 3 phòng * 2 đêm)

Phòng

1.000.000

6

6.000.000

 

 

 

Chi phí khác

 

 

 

782.000

 

3

Theo dõi, thống kê và cập nhật thường xuyên danh sách các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và một số nước bị điều tra áp dụng biện pháp PVTM

Thực hiện 30 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng tại thị trường EU và Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

 

 

 

625.000.000

Thực hiện nhiệm vụ số 3 của Quyết định số 2797/QĐ-BCT ngày 13/12/2021

 

 

Báo cáo nghiên cu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng xe đạp điện tại thị trường EU năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh gian lận xuất xứ và PVTM

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

TT số 02/2015/TT-BLĐTBXH

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng thép chống ăn mòn tại thị trường EU năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh gian lận xuất xứ và PVTM

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng đúc bằng gang tại thị trường EU năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xut nhp khu mặt hàng lốp xe tải, xe bus tại thị trường EU năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng khớp nối ống bằng thép không gỉ tại thị trường EU năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng đá nhân tạo tại thị trường EU năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng ván ép gỗ cng (gỗ dán dùng nguyên liệu là gỗ cứng) tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng tủ gỗ tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khu mặt hàng bánh xe thép tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất x

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khu mặt hàng thép tiền chế tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cu tình hình xut nhp khu mặt hàng vỏ bình ga tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khu mặt hàng ghim đóng thùng tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian ln xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng xe đạp điện tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Pin năng lượng mặt trời tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cu tình hình xuất nhập khẩu mt ng Tổ máy phát điện tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Thiết bị hỗ trợ tiếp cận và các bộ phận (Mobile Access Equipment and Subassemblies) tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Khung gầm và các bộ phận (Chassis and Subassemblies) tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Dây buộc xoắn (Twist Ties) tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Khí gas Difluoromethane tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Gỗ đóng khuôn và gia công (Wood Mouldings and Millwork Products) tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Ghim dập bằng thép (Certain Collated Steel Staples) tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khu mặt hàng Gạch men tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khu mặt hàng Ghế sofa có khung gỗ tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian ln xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khu mặt hàng Xơ sợi tổng hợp tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian ln xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

 

 

Báo cáo nghiên cứu tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng Lá nhôm tại thị trường Hoa Kỳ năm 2022 để cảnh báo nguy cơ lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ

Báo cáo chuyên đề/tháng

25.000.000

1

25.000.000

 

4

Tổ chức đoàn công tác đi xác minh thông tin các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất xứ và lẩn tránh biện pháp PVTM

Tổ chức đoàn công tác tại miền Bắc/Trung

(Tổ chức 01 đoàn công tác 6-7 ngày hoặc 02 đoàn 3-4 ngày)

 

 

 

25.000.000

Thực hiện nhiệm vụ số 4 của Quyết định số 2797/QĐ-BCT ngày 13/12/2021

 

 

Tiền ở (khoán 450,000 đồng/người/đêm * 3 người * 6 đêm)

Người

2.250.000

6

13.500.000

TT số 40/2017/TT-BTC

TT số 36/2018/TT-BTC

 

 

Tiền công tác phí (200,000 đồng/người/ngày * 5 người * 7 ngày)

Người

1.000.000

7

7.000.000

 

 

Thuê xe đi lại làm việc (theo hóa đơn)

Chuyến

2.250.000

2

4.500.000

Tổng cộng

1.000.000.000

 

 

(Một tỷ đồng chẵn)

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi