Quyết định 1242/QĐ-BCT Tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG

________

Số: 1242/QĐ-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”

_________

B TRƯỞNG BCÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 và Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2021;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 trên phạm vi toàn quốc theo Kế hoạch kèm theo Quyết định này.
nhayĐiều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” tại Điều 1 của Quyết định 1242/QĐ-BCT thành từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021 trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1597/QĐ-BCT. Tuy nhiên, Điều 1 Quyết định 1597/QĐ-BCT được điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1973/QĐ-BCT.nhay
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Các Hiệp hội, ngành hàng; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Hiệp hội, ngành hàng;

- Sở Công Thương các địa phương;

- Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thắng Hải

 

B CÔNG THƯƠNG

_______

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày ... tháng....năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
_______________
I. MỤC ĐÍCH
- Tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn quốc kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” (sau đây gọi tắt là “Chương trình”), các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.
- Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của đất nước.
- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Thông qua hoạt động khuyến mại kết hợp với việc tổ chức hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống tại địa phương để thu hút, kích cầu và phục hồi phát triển du lịch.
- Tạo tiền đề cho việc tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền để có các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại trong thời gian diễn ra Chương trình.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021.
2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.
3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).
4. Phạm vi: Trên toàn quốc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Công Thương
a) Cục Xúc tiến thương mại
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện Chương trình; thực hiện các hoạt động phát động, truyền thông cho Chương trình.
- Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại với Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại, phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.
b) Vụ Thị trường trong nước
- Chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại triển khai các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam và các hoạt động trong khuôn khổ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với các hoạt động phát động, truyền thông cho Chương trình.
- Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
c) Các đơn vị khác thuộc Bộ Công Thương
- Văn phòng Bộ phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Chương trình tại trụ sở, website của Bộ Công Thương và trên các phương tiện truyền thông.
- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát động tổ chức các sự kiện, hoạt động khuyến mại trên môi trường trực tuyến;
- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định.
- Tổng cục Quản lý thị trường, Cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và nắm bắt thông tin các chương trình khuyến mại vi phạm để tiến hành xử lý theo định trong thời gian diễn ra Chương trình.
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại để triển khai, thực hiện Chương trình.
2. Hiệp hội, ngành hàng
Hiệp hội, ngành hàng có liên quan phối hợp với Bộ Công Thương thông tin, khuyến khích hội viên và các doanh nghiệp tham gia Chương trình.
3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương đảm bảo mục đích, thời gian thực hiện Chương trình.
- Sử dụng logo của Chương trình trong các hoạt động truyền thông, quảng bá chung cho Chương trình.
- Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân tham gia các hoạt động và Chương trình tại địa phương.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động khuyến mại tại địa phương; hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
- Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại tại địa phương, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan để theo dõi, kiểm tra, xử lý hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm về khuyến mại tại địa phương, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền.
4. Thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan
Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi