Quyết định 1138/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch nâng cao nhận thức với hoạt động quảng cáo năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1138/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1138/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1138/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:01/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo 2021

Ngày 01/4/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1138/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch như sau: Quý II, III/2021, xây dựng phim phóng sự “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam – lĩnh vực quảng cáo năm 2021” nhằm tuyên truyền về chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo, thực trạng thực hiện quảng cáo hiện nay, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng công nghiệp văn hóa Việt Nam; Từ tháng 4 đến tháng 11/2021, xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền trên báo điện tử và báo in.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, đảm bảo kinh phí theo định mức được phê duyệt để thực hiện các nội dung tuyên truyền, cung cấp các nội dung về hoạt động quảng cáo trong cả nước hiện nay và kiểm soát các nội dung trước khi đăng tải trên phương tiện thông tin.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1138/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 1138/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NĂM 2021

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội, phát triển công chúng đối với các ngành công nghiệp văn hóa triển khai Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Văn hóa cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức xã hội đối với hoạt động quảng cáo năm 2021.

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa, Thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, VHCS (02), HH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách quản lý hoạt động quảng cáo, thực trạng quảng cáo hiện nay, chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo;

- Tuyên truyền về chính sách, hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động quảng cáo; nâng cao nhận thức về phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Phản ánh những thành tựu nổi bật trong hoạt động quảng cáo trong cả nước; thúc đẩy mặt tích cực, yếu tố thẩm mỹ, giá trị văn hóa trong hoạt động quảng cáo.

2. Yêu cầu

Chủ động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương với cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam- lĩnh vực quảng cáo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng phim phóng sự trên kênh truyền hình

a) Hình thức:

Phóng sự “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo năm 2021”

b) Nội dung:

- Tuyên truyền về chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo, thực trạng thực hiện quảng cáo hiện nay, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.

2. Tuyên truyền trên báo điện tử, báo in

a) Hình thức:

- Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền trên báo điện tử

+ Tin ảnh: 15 tin/tháng.

+ Phản ánh, phóng sự: 05 bài/tháng.

+ Infographic: 01 bài/ tháng.

+ Phóng sự ảnh: 03 bài/tháng.

- Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền trên báo in

+ Tin ảnh: 15 tin/tháng.

+ Phản ánh, phóng sự: 10 bài/ tháng.

b) Nội dung:

- Cập nhật mới nhất về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong cả nước.

- Phản ánh bằng hình ảnh những mặt được và chưa được của hoạt động quảng cáo hiện nay.

- Phóng sự ảnh quảng bá hình ảnh những thành tựu trong hoạt động quảng cáo, thúc đẩy những yếu tố tích cực, giá trị của hoạt động quảng cáo đối với kinh tế-xã hội.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11/2021.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Đảm bảo kinh phí theo định mức được phê duyệt để thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch.

- Cung cấp các nội dung về hoạt động quảng cáo trong cả nước hiện nay.

- Kiểm soát các nội dung trước khi đăng tải trên phương tiện thông tin.

2. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Tổ chức sản xuất phim phóng sự “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - lĩnh vực quảng cáo năm 2021”; phát sóng trên Kênh Truyền hình Nhân dân.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Xây dựng tin, bài, phản ánh, phóng sự đăng trên Báo điện tử Hanoitv.vn theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh, âm thanh.

4. Báo Kinh tế và Đô thị

Xây dựng tin, bài đăng trên ấn phẩm Pháp luật & Xã hội theo đúng thời gian quy định, đảm bảo nội dung, chất lượng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa, thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021

2. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

3. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi