Quyết định 1163/QĐ-TTg Chiến lược Phát triển thương mại trong nước đến năm 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 1163/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 5 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây gọi là Chiến lược) với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

1. Phát triển thương mại trong nước trở thành cầu nối vững chắc giữa sản xuất với tiêu dùng, đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt cho sản xuất trong nước phát triển theo tín hiệu của thị trường, phát huy năng lực, sức mạnh nội sinh của thị trường trong nước.

2. Phát triển thương mại trong nước phải phù hợp với quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Nhà nước giữ vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, tạo môi trường cho phát triển thương mại trong nước một cách thuận lợi, ổn định, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và bảo đảm quyền tự chủ, tự do kinh doanh của các chủ thể tham gia.

3. Phát triển thương mại trong nước phải nhanh và đi vào chiều sâu, đi đôi với hiệu quả đầu tư, gắn liền với quy mô, trình độ phát triển sản xuất và tiêu dùng trong nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn và tiến trình hội nhập với kinh tế quốc tế của đất nước. Chú trọng xây dựng uy tín về sản phẩm và phát triển thương hiệu Việt, không ngừng phát huy nội lực của thị trường trong nước, coi đó là cơ sở để hội nhập tích cực, chủ động, hiệu quả với thị trường khu vực và thế giới.

4. Phát triển thương mại trong nước gắn với phát triển đa dạng về chế độ sở hữu, loại hình tổ chức và phương thức hoạt động của các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế. Quan tâm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã, tổ hợp tác của nông dân liên kết tham gia thị trường; khuyến khích, thúc đẩy phát triển lực lượng nòng cốt là các tập đoàn, doanh nghiệp phân phối trong nước có quy mô lớn, có hệ thống phân phối hiện đại với vai trò dẫn dắt thị trường để định hướng sản xuất và tiêu dùng.

5. Phát triển thương mại trong nước trên cơ sở thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Khuyến khích khả năng tích tụ và tập trung nguồn lực của doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế để đầu tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh; phát triển hài hòa, đồng bộ và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hiệu quả cho các hoạt động thương mại trong nước.

6. Xác định thị trường trong nước sẽ đóng vai trò là động lực chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường khai thác có hiệu quả thị trường trong nước với trên 100 triệu dân; phát triển thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ chiến lược; tận dụng tối đa lợi thế về độ mở của thương mại trong nước, hạn chế được những tác động tiêu cực trước những biến cố rủi ro về chính trị, kinh tế quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

7. Phát triển thương mại trong nước trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sự sáng tạo, tận dụng hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư; khuyến khích phát triển các hình thức thương mại dựa trên nền tảng công nghệ mới, nền tảng số hóa; coi thương mại điện tử là công cụ quan trọng để hiện đại hoá lĩnh vực thương mại trong nước trong thời kỳ mới.

8. Thúc đẩy phát triển thương mại trong nước đồng thời phải tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ hiệu quả thị trường trong nước, tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước tham gia ổn định giá cả thị trường; xây dựng nền thương mại văn minh hiện đại gắn với bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

1. Mục tiêu tổng quát: Phát triển thương mại trong nước hiện đại, văn minh, tăng trưởng nhanh và bền vững, là bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển; xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước và của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.

2. Mục tiêu cụ thể

(1) Giai đoạn 2021 -2030:

- Giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 9,0 - 9,5%/năm; đến năm 2030 đóng góp khoảng 15,0 - 15,5% vào GDP cả nước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD) (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 13,0 - 13,5%/năm; đến năm 2030:

+ Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 15% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước;

+ TMBLHH&DTDVTD trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hội viên dạng nhà kho) trong TMBLHH&DTDVTD chiếm khoảng 38 - 42% TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế;

- Thương mại điện tử phát triển nhanh với hành lang pháp lý hoàn thiện, áp dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng với phương tiện hỗ trợ đầy đủ, bảo đảm tính an toàn và thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong quá trình tham gia giao dịch; đến năm 2030, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5 - 11% TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 20 - 21%/năm; phấn đấu đạt trên 40 - 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

- Khung khổ pháp lý, thể chế, chính sách phát triển thương mại trong nước được cơ bản hoàn thiện và đồng bộ, hiệu quả quản lý nhà nước được củng cố, tăng cường. Môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường và cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm cho các hoạt động thương mại vận hành phù hợp với quy luật thị trường, điều kiện phát triển kinh tế trong nước và yêu cầu của hội nhập; cơ bản hình thành khung chính sách về hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối xanh bền vững, đảm bảo triển khai có hiệu quả các mô hình phân phối xanh bền vững.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phát triển đồng bộ, đa dạng, kết hợp hài hoà giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn (khu vực, vùng, miền và cả nước); hạ tầng thương mại khu vực thành thị được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn được phát triển đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

(2) Giai đoạn 2031 - 2045:

- Giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt tốc độ tăng bình quân 8,5 - 9,0%/năm; đến năm 2045 đóng góp khoảng 15,5 - 15,7% vào GDP cả nước.

- TMBLHH&DTDVTD (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 12,0 - 12,5%/năm; đến năm 2045:

+ Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 75%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước;

+ TMBLHH&DTDVTD trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hội viên dạng nhà kho) trong TMBLHH&DTDVTD chiếm khoảng 50% TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế;

- Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò chủ đạo trong giao dịch thương mại; đến năm 2045, doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 15-16% TMBLHH&DTDVTD cả nền kinh tế, đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 12 - 13%/năm; phấn đấu đạt trên 70% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bao gồm các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể thương mại và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

- Thể chế, chính sách, hiệu quả quản lý nhà nước đối với thương mại trong nước được hoàn thiện; môi trường kinh doanh trên thị trường trong nước hoàn toàn thông thoáng, nhà nước chỉ tham gia điều chỉnh thị trường khi có bất ổn gây đột biến thị trường, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đối với các vấn đề khác của thị trường, chỉ định hướng quản lý thông qua hệ thống thể chế, chính sách, các công cụ tài chính, tín dụng, các đòn bẩy kinh tế phù hợp với cam kết hội nhập.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được hiện đại hóa trên phạm vi toàn quốc, được dán nhãn công trình thương mại xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, phòng chống cháy nổ...; 100% các hệ thống hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành dựa trên áp dụng công nghệ số hóa, hạ tầng thương mại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo phát triển đầy đủ theo quy hoạch, các loại hình hiện đại như cửa hàng tiện lợi, siêu thị chuyên doanh, trung tâm thương mại chiếm số lượng lớn, dần đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong phân phối bán lẻ hàng hóa trên thị trường.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước; củng cố, thiết lập trật tự thị trường thích ứng với bối cảnh, tình hình mới, từng bước phát triển thương mại trong nước ổn định và bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại trong nước cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP; tăng dần tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực thương mại trong nước vào khu vực dịch vụ và GDP của cả nước.

2. Phát triển đa dạng phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước; tổ chức và vận hành hiệu quả các hệ thống cung ứng, phân phối các nhóm hàng hóa chủ yếu trên thị trường; tiếp tục phát triển các doanh nghiệp đầu đàn trong nước có khả năng dẫn dắt thị trường, tạo sức lan tỏa đối với các doanh nghiệp vệ tinh và hạn chế sự phụ thuộc, chi phối của các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.

3. Thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực thương mại trong nước theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa, công nghệ hóa phương thức kinh doanh; tăng cường kết nối, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, các hệ sinh thái toàn cầu và khu vực.

4. Phát triển thương mại điện tử trở thành hình thức thương mại chủ đạo, hoàn thiện hạ tầng pháp lý để khai thác có hiệu quả hơn xu hướng số hóa với sự phát triển của phương thức thanh toán điện tử và các công cụ thanh toán mới, không dùng tiền mặt; tăng cường đầu tư, phát triển công nghệ, kết nối hạ tầng, đầu tư cho công nghệ thông tin để đảm bảo tính an toàn và thuận tiện cho người tiêu dùng trong quá trình tham gia giao dịch thương mại điện tử.

5. Xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại trong nước đồng bộ, hiện đại và bền vững, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn (khu vực, vùng, miền và cả nước), trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa trong nước và hỗ trợ xuất khẩu; tập trung ưu tiên các loại hình hạ tầng thương mại có tính lan tỏa, có tác động đáng kể hỗ trợ sản xuất lưu thông. Đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng thương mại khu vực nông thôn, quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng thương mại thiết yếu vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung hình thành được một hệ thống trung tâm logistics cơ bản hoàn chỉnh, có tính liên kết cao, ưu tiên xây dựng được một số trung tâm logistics lớn ở các vùng kinh tế trọng điểm để làm động lực cho các chuỗi cung ứng của Việt Nam.

6. Phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại trong nước; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; tiếp tục hỗ trợ hình thành các tập đoàn/doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối (chủ yếu là doanh nghiệp nội địa, bao gồm cả doanh nghiệp FDI); tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng và thực hiện các chính sách để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, các chủ thể tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nông sản để tăng cường kết nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ.

7. Hình thành các chuỗi phân phối sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bền vững; đẩy mạnh liên kết trong chuỗi cung ứng gắn với thực hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; phát triển chuỗi cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường, được dán nhãn sinh thái.

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại trong nước theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế thương mại trong nước và hội nhập với thương mại quốc tế.

9. Đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; tăng cường thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư đi đôi với thay đổi các phương thức, lựa chọn các công cụ và biện pháp xúc tiến thương mại phù hợp nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đạt được các mục tiêu và hiệu quả cao.

10. Đổi mới quản lý nhà nước đối với thương mại trong nước theo hướng tôn trọng quy tắc vận hành của thị trường; tăng cường công tác bảo đảm trật tự và bình ổn thị trường, chủ động tổ chức thực thi chặt chẽ các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, thâu tóm thị trường, hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm lợi ích của người tiêu dùng; xây dựng, nâng cao các biện pháp bảo vệ thị trường trong nước bao gồm các công cụ, giải pháp can thiệp và xử lý kịp thời các đột biến thị trường, bảo vệ sản phẩm và các nhà phân phối trong nước cũng như người tiêu dùng phù hợp với cam kết quốc tế.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo cam kết quốc tế

- Rà soát, sửa đổi Luật Thương mại 2005 theo hướng tạo thêm nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, bổ sung quy định về hạ tầng thương mại để làm căn cứ pháp lý cho việc triển khai các chính sách có liên quan, tương thích với các Luật liên quan khác, phù hợp với bối cảnh tình hình mới trong nước và hội nhập quốc tế, hoàn thành trước năm 2025;

- Rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường, bao gồm: quy định về nhãn, mác hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, truyền thông quảng cáo, thông tin thị trường...;

- Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; rà soát, tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương mại trong nước theo hướng giảm bớt thủ tục và thời gian thực hiện, đẩy nhanh việc cung ứng và nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến cho các chủ thể hoạt động kinh doanh trên thị trường;

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hoàn thiện các quy định, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về hệ thống phân phối xanh, trước hết là hệ thống phân phối bán lẻ bao gồm chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và áp dụng trên phạm vi cả nước; xây dựng và hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển hệ thống phân phối xanh, bền vững, chính sách thúc đẩy sự tham gia của các sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường trong các hệ thống phân phối;

- Nghiên cứu xây dựng và sử dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với cam kết hội nhập để kiểm soát nguồn cung hàng nhập khẩu, bảo vệ hàng hóa và doanh nghiệp trong nước;

- Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý thị trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa trong tình hình mới.

2. Gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa

- Tăng cường phát huy các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa; hình thành các chuỗi liên kết dọc (liên kết thành một chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của một hoặc một nhóm sản phẩm, hàng hóa) và liên kết ngang (giữa những doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh về một hoặc một nhóm hàng hóa) giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ;

- Triển khai hiệu quả Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới 2030 theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 và Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo;

- Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

- Xây dựng hệ thống chỉ dẫn địa lý, ứng dụng công nghệ QR Code, Data Matrix, RFID đối với sản phẩm, hàng hóa tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm trong nước; nghiên cứu, phát triển và đưa vào triển khai mô hình chuỗi cung ứng thông minh, vận dụng công nghệ dữ liệu lớn (big data) để dự báo thị trường và gắn kết hiệu quả các quá trình sản xuất với nhu cầu thị trường;

- Đổi mới phương thức, lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hóa. Hỗ trợ các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất của các làng nghề, các hộ nông dân, các hợp tác xã,...) trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quảng bá các đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng và triển khai giải pháp phát triển hệ thống phân phối xanh và tiêu dùng xanh, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực thương mại; đẩy mạnh liên kết bền vững giữa sản xuất - phân phối - tiêu dùng cũng như tăng sự hiện diện của sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường xanh tại cơ sở phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị...) và cơ sở phân phối truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa...).

3. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại

- Rà soát tổng thể và đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, đồng bộ, phù hợp với các luật chuyên ngành và phù hợp với cam kết quốc tế;

- Nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế, hoặc sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 về phát triển và quản lý chợ;

- Hoàn thiện, bổ sung các chính sách về đầu tư công trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại; bố trí, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại theo đúng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn 5 năm;

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không có điều kiện để thực hiện xã hội hóa;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, từng vùng và cả nước theo từng giai đoạn;

- Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các loại hình hạ tầng thương mại đồng thời hướng dẫn các địa phương trong công tác quản lý để phù hợp với nhu cầu thực tiễn;

- Hoàn thiện chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với đặc điểm của tài sản và phù hợp với quy định tại Chương IV Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghiên cứu phát triển và nhân rộng các cơ sở phân phối xanh, bền vững trên cơ sở tăng cường áp dụng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả trong lưu kho, phân phối;

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển mạng lưới chợ toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác chợ; tập trung cải tạo, nâng cấp các chợ đô thị tại trung tâm quận, thị xã, thành phố hiện có và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại; lồng ghép việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để nâng cấp, cải tạo hạ tầng chợ nông thôn; rà soát, đánh giá việc triển khai tiêu chí số 7 về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển chợ nông thôn theo mục tiêu đề ra; ưu tiên bố trí, phân bổ vốn đầu tư công phát triển các chợ truyền thống mang tính văn hóa cần bảo tồn, các chợ biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc;

- Rà soát, bố trí phát triển mạng lưới cơ sở thu mua nông sản, đặc sản địa phương và mạng lưới các cơ sở cung ứng, phân phối hàng hóa tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ theo mô hình hiện đại tại các trung tâm huyện lỵ; tiếp tục nhân rộng mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm (trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số) trên cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam về Chợ kinh doanh thực phẩm;

- Xây dựng hệ thống kho tổng hợp và chuyên dụng, kho lạnh (đặc biệt là kho dự trữ, bảo quản hàng nông sản và hàng tiêu dùng thiết yếu) phục vụ bình ổn thị trường và cân đối cung cầu trong các thời điểm bất ổn về giá trong và ngoài nước;

- Rà soát, đẩy mạnh công tác triển khai các quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng bán buôn theo hướng gắn kết các vùng sản xuất, cung ứng trong nước, nhất là các vùng sản xuất, cung ứng lớn, khu công nghiệp tập trung với các thị trường tiêu thụ trọng điểm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống chợ đầu mối, thu hút đầu tư chợ đầu mối cấp vùng, chợ đầu mối theo tiêu chuẩn quốc tế;

- Triển khai hiệu quả Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển và quản lý các loại hình trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động...; xây dựng tiêu chí điểm bán sản phẩm OCOP và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP;

- Rà soát việc triển khai quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2045 theo Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, cung cấp thông tin dự án xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại và cung cấp thông tin tư vấn pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại.

4. Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới; quy định về quản lý và giải quyết tranh chấp, xử lý các hành vi vi phạm trong TMĐT;

- Triển khai ứng dụng hiệu quả mô hình quản lý các sàn giao dịch TMĐT, các website bán hàng điện tử, các hoạt động giao dịch thương mại thông qua các trang diễn đàn, mạng xã hội (facebook, zalo,...);

- Nghiên cứu, thí điểm và triển khai nền tảng mã địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số vpostcode, các ứng dụng giao thông mới hỗ trợ vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong TMĐT và logistics;

- Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc chuẩn hóa quy trình đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng;

- Triển khai các chương trình, đề án TMĐT hóa nông thôn, đào tạo kỹ năng kinh doanh TMĐT cho người dân nông thôn; hỗ trợ các khoản vay cho người dân nông thôn để thực hiện TMĐT; phối hợp với các nền tảng TMĐT để tạo các gian hàng và hỗ trợ người dân nông thôn đưa các sản phẩm lên sàn TMĐT;

- Xây dựng nền tảng trực tuyến cho hoạt động phân phối, tập trung phát triển thị trường trực tuyến cho các sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường.

5. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhân lực thương mại, đáp ứng yêu cầu bối cảnh hội nhập, yêu cầu của cuộc CMCN lần thứ 4;

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực thương mại có khả năng làm chủ và tiếp nhận các công nghệ quản lý hoạt động kinh doanh mới;

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích thông tin thị trường phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp;

- Triển khai các đề án hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, kiến thức an toàn thực phẩm, văn minh thương mại cho các đối tượng là những người làm công tác quản lý thương mại tại các địa phương, người quản lý chợ, hợp tác xã thương mại, các hộ kinh doanh, lao động của ngành thương mại;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu lĩnh vực, ngành nghề;

- Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh doanh; chú trọng đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên môn cho lao động trong ngành;

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo, các chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng văn minh thương mại cho các hộ kinh doanh ở khu vực nông thôn;

- Hoàn thiện các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý thị trường; xây dựng các chương trình đào tạo về phân phối bền vững cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; nghiên cứu lồng ghép các nội dung về phân phối, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong các chương trình giảng dạy, đào tạo thuộc các cơ sở đào tạo, dạy nghề.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại trong nước và đánh giá tác động của Luật, cơ chế chính sách đã ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về phân phối xanh, tiêu dùng xanh và phát triển bền vững;

- Tập trung nâng cao chất lượng thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, năng lực nghiên cứu, dự báo xu hướng thị trường các nhóm hàng, mặt hàng (dự báo cung cầu, giá cả, xu hướng thị trường...) của các cơ quan quản lý lĩnh vực thương mại trong nước và tăng cường hoạt động cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức thường xuyên, kịp thời cho doanh nghiệp, người sản xuất cũng như người tiêu dùng;

- Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường trên toàn quốc, cung cấp thông tin cho các cơ sở phân phối hiện đại lớn cũng như thông tin đến người tiêu dùng, để người tiêu dùng thuận tiện mua sắm; tổ chức các kênh thông tin và thực hiện quảng bá sản phẩm thân thiện môi trường, cơ sở phân phối bền vững tới người tiêu dùng thông qua xây dựng hoạt động truyền thông riêng biệt trên các kênh truyền thông (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) và thông qua các hội nghị, hội thảo, xây dựng cẩm nang...;

- Tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động phân phối hàng hóa thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững, nhằm mục tiêu dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, các - bon thấp, hài hòa, thân thiện môi trường.

7. Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trong nước

- Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh thương mại đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ cao được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

- Xây dựng các chính sách về hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tiếp cận và áp dụng các phần mềm, ứng dụng trong phương thức kinh doanh thương mại điện tử trên máy tính, điện thoại di động...;

- Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao vào các hoạt động kinh doanh trên thị trường nội địa; thúc đẩy việc sử dụng các ứng dụng, tiện ích mới như truy xuất nguồn hàng, QR Code, Data Matrix, RFID tại các kênh phân phối như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...;

- Ưu tiên, bố trí thêm nguồn lực, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ của cuộc CMCN lần thứ tư để đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại trong nước và bắt kịp các xu thế mới trên thế giới;

- Hỗ trợ phát triển mô hình nghiên cứu khoa học liên kết công tư; từng bước thực hiện xã hội hóa, thị trường hóa sản phẩm khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thương mại;

- ứng dụng khoa học và công nghệ và thông tin hiện đại thúc đẩy phân phối xanh bền vững thông qua nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ hiện đại, hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn;

- Đầu tư nguồn lực cho lực lượng quản lý thị trường để triển khai ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa.

8. Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước

- Nâng cao năng lực, thực thi hiệu quả hệ thống pháp luật, các đề án, chiến lược của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thương mại và thị trường trong nước; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phát triển hệ thống phân phối xanh và bền vững; nâng cao năng lực triển khai hiệu quả công cụ Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đối với các doanh nghiệp phân phối có vốn đầu tư nước ngoài (FDI);

- Tập trung cải cách phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển. Chuyển đổi theo hướng số hóa công tác quản lý thông qua việc thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn về thương mại...; đẩy mạnh xã hội hóa về cung ứng dịch vụ công trong công tác quản lý nhà nước về thương mại nhằm hỗ trợ hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp trong bối cảnh mới;

- Tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả các quy hoạch phát triển thương mại, trong đó có quy hoạch vùng để phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo cực tăng trưởng, liên kết vùng... theo đúng quy luật của thị trường; giảm áp lực về đầu tư từ ngân sách nhà nước;

- Đổi mới công tác điều hành giá cả nhằm kiểm soát lạm phát; xã hội hóa công tác bình ổn thị trường; xây dựng hệ thống dữ liệu một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ công tác điều hành thị trường trong nước; thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; triển khai tích cực Chương trình bình ổn thị trường, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, thời gian tiêu dùng cao điểm;

- Triển khai quy hoạch, đồng thời tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại hiện có; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội và môi trường;

- Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự thị trường trong nước, tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế hoạt động của lực lượng quản lý thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đặc biệt là hàng hóa giả chứng nhận nhãn xanh ngay từ tuyến biên giới đường bộ và đường biển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

9. Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại

- Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường cũng như các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại trên thị trường trong nước; phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp với xử lý các hoạt động thương mại gây ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên;

- Đối với các dự án đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, phải triệt để tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn môi trường về xử lý chất thải lỏng, chất thải khí và chất thải rắn trong quá trình xây dựng và khai thác, vận hành dự án;

- Quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và bền vững, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tốt công tác thu hồi, thu gom phục vụ tái chế, tái sử dụng các loại chất thải trong hoạt động phân phối hàng hóa;

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra về môi trường. Khuyến khích chuyển đổi, thay thế công nghệ, thiết bị lạc hậu bằng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong hoạt động lưu thông và phân phối hàng hóa, dịch vụ;

- Tăng cường năng lực quản lý môi trường cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các chủ thể tham gia kinh doanh, lao động trong ngành thương mại, cộng đồng và xã hội.

V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án khác.

- Nguồn vốn vay ưu đãi, vốn ODA, các nguồn tài trợ, viện trợ khác được huy động theo quy định của pháp luật.

- Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương:

- Công bố Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược; xây dựng các chính sách, chương trình, đề án ưu tiên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và 05 năm, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, bổ sung, điều chỉnh Chiến lược phù hợp với điều kiện thực tiễn;

- Đầu mối trong phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức có liên quan xây dựng, tổ chức triển khai các nhóm giải pháp, các nhiệm vụ, đề án, chương trình thuộc Chiến lược; tìm kiếm, huy động sự hỗ trợ, hợp tác của quốc tế trong việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ của Chiến lược;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách thu hút đầu tư vào phát triển thương mại trong nước, cơ chế chính sách nhằm tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nội địa.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực cho đầu tư, phát triển thương mại trong nước;

- Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm ở cấp quốc gia;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại từ ngân sách trung ương, bảo đảm đúng mục đích và có hiệu quả.

3. Bộ Tài chính:

- Cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện Chiến lược theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

- Bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thuế, phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả hành vi chuyển giá của doanh nghiệp FDI.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, nghiên cứu, đề xuất chính sách, quy định về giao dịch điện tử và quản lý các nền tảng số;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai các chương trình/đề án thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;

- Phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các nội dung thuộc phạm vi của Chiến lược. Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin cần thiết, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại thuộc phạm vi quản lý;

- Phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh việc lưu thông, phân phối hàng Việt Nam ở thị trường trong nước thông qua mạng bưu chính, trong đó quan tâm, chú trọng thị trường nông thôn, để từng bước hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm, thương hiệu Việt.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai các giải pháp về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động lưu thông phân phối trên thị trường; xây dựng, hoàn thiện chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ và ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiến tiến, công nghệ cao trong lĩnh vực lưu thông phân phối hàng hóa và dịch vụ;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu suất và chất lượng dịch vụ lưu thông, phân phối trên thị trường nội địa. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các nội dung, chương trình của đề án/chương trình phát triển thương mại trong nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng nông, lâm, thủy sản;

- Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng cường hoạt động kết nối các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản với các doanh nghiệp phân phối trên thị trường nội địa.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với nhu cầu phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác bảo vệ môi trường tại các dự án đầu tư phát triển thương mại trong nước.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Nghiên cứu, cải tiến giáo trình, chương trình giảng dạy các môn học trong hệ thống đại học, cao đẳng và dạy nghề liên quan đến lĩnh vực thương mại, phù hợp với xu hướng phát triển và đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực thương mại trong nước; nghiên cứu đưa vào áp dụng những mô hình quản lý đào tạo tiên tiến tại các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Tăng cường liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bao gồm: đào tạo chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị chuỗi cung ứng, quản lý trung tâm logistics.

9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường trao đổi công nghệ giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới cho các chương trình đào tạo nghề đối với lĩnh vực thương mại trong nước;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo chuẩn chung quốc tế đối với lĩnh vực thương mại trong nước;

- Nghiên cứu, đề xuất các hình thức khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ công nghệ áp dụng vào lĩnh vực thương mại trong nước.

10. Bộ Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng đối với các công trình kết cấu hạ tầng thương mại.

11. Các bộ, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các đề án, chương trình trong Quyết định này.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chiến lược phù hợp với chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Chiến lược; phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích và có hiệu quả; theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo việc thực hiện Chiến lược theo quy định;

- Bố trí quỹ đất hợp lý để xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng giai đoạn;

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm trật tự thị trường trên địa bàn.

(Chi tiết các chương trình/đề án thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

 

 

 

Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH/ ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CÁC NHÓM GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

(Kèm thèo Quyết định 1163/OĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

 

STT

Tên chương trình/đề án

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Cấp phê duyệt

Kết quả của chương trình/đề án

Thời gian

Xây dựng

Hoàn thành

1

Chương trình phát triển chợ đến năm 2030

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính; UBND các tỉnh và các cơ quan liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2021

2022

2

Đề án xây dựng hệ thống dữ liệu một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ công tác điều hành thị trường trong nước

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Hệ thống thông tin dữ liệu đối với một số mặt hàng thiết yếu.

2022

2023

3

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam ứng dụng công nghệ mới nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực phân phối hàng hóa thông qua các kênh phân phối hiện đại trong và ngoài nước

Bộ Công Thương

Bộ Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội Logistics Việt Nam; Hiệp hội Thương mại điện tử và các cơ quan liên quan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Mô hình, giải pháp công nghệ cụ thể nhằm tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống phân phối cho doanh nghiệp;

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp;

- Lộ trình nhân rộng mô hình cho cộng đồng doanh nghiệp.

2021

2022

4

Đề án tăng cường hiệu quả áp dụng và thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đưa ra các giải pháp, mô hình:

- Nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật cạnh tranh;

- Nâng cao việc vận dụng pháp luật cạnh tranh;

- Xây dựng cơ quan cạnh tranh độc lập và chuyên nghiệp;

- Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh.

2024

2025

5

Chương trình nâng cao năng lực về thực thi các cam kết, quy định phát triển bền vững, quy định về thương mại và đầu tư đối với sản phẩm dịch vụ, công nghệ sử dụng tiết kiệm năng lượng, các bon thấp trong các Hiệp định thương mại thế hệ mới EVFTA và CPTPP

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Các khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và các bên liên quan về các cam kết, quy định về PTBV;

- Các tài liệu hướng dẫn cơ bản và chuyên sâu theo các nội dung cam kết quy định quốc tế và phù hợp các lĩnh vực ngành có tiềm năng xuất khẩu ở Việt Nam;

- 01 nền tảng trực tuyến hỗ trợ cung cấp thông tin và kết nối doanh nghiệp và các bên trong hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các quy định, cam kết quốc tế.

2021

2022

6

Chương trình hỗ trợ áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại và tiêu dùng

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND các tỉnh và các cơ quan liên quan

Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Các tài liệu hướng dẫn về áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn;

- Các mô hình, điển hình tốt về áp dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực thương mại, tiêu dùng;

- Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và kết nối các bên trong toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu dùng;

- Các báo cáo đề xuất chính sách giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại và tiêu dùng.

2021

2022

7

Đề án thông tin tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; UBND các tỉnh và các cơ quan liên quan

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xây dựng được mục tiêu, yêu cầu công tác tuyên truyền; các nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền; các nhiệm vụ tuyên truyền; các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền.

2021

2022

 

 

thuộc tính Quyết định 1163/QĐ-TTg

Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1163/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:13/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt tốc độ tăng bình quân 13,0 – 13,5%/năm

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo đó, mục tiêu phát triển thương mại trong nước giai đoạn 2021 – 2030 như sau: Giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 9,0 – 9,5%/năm; Đến năm 2030, đóng góp khoảng 15,0 – 15,5% vào GDP cả nước; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng bình quân 13,0 – 13,5%/năm; Doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5 – 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nền kinh tế;…

Bên cạnh đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thương mại trong nước bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo cam kết quốc tế; Gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất; Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1163/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER

______

No. 1163/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, July 13, 2021

 


 

DECISION

Approving the domestic trade development Strategy through 2030, with a vision towards 2045

____________

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Commercial Law dated May 14, 2005;

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management dated June 12, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 76/NQ-CP dated September 03, 2016, on the Government’s regular meeting in August 2016;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 69/NQ-CP dated September 13, 2019, on the Government’s regular meeting in August 2019;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2020, on key tasks and solutions to implement the Plan on socio-economic development and the state budget estimates in 2020;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

 

DECIDES:

 

Article 1. To approve the domestic trade development Strategy through 2030, with a vision towards 2045 (hereinafter referred to as the Strategy) with key contents as follows:

I. VIEWPOINTS ON DOMESTIC TRADE DEVELOPMENT THROUGH 2030, WITH A VISION TOWARDS 2045

1. To develop domestic trade to become a solid bridge between production and consumption, which plays an important role in orienting and leading domestic production to develop according to market signals, promoting capacity and endogenous strength of the domestic market.

2. The development of domestic trade must be in compliance with objective rules of the market economy and international integration commitments. The State plays a role in orienting, developing and improving institutions with a modernized-orientation, creating favorable, stable, transparent, healthy and fair competition environment for domestic trade development, ensuring the self-control and freedom in trading of involved entities.

3. The development of domestic trade must be fast and in-depth, coupled with investment efficiency, associated with the scale and level of development of domestic production and consumption, in line with the socio-economic development strategy in each period and the process of integration with the international economy of our country. To focus on improving reputation regarding products and developing Vietnamese brands; constantly promote the internal strength of the domestic market, consider it as the basis for active, proactive and effective integration with the regional and international markets.

4. To develop domestic trade associated with the diversified development of ownership regimes, types of organizations and modes of operation of entities of all economic sectors. To pay attention to develop small- and medium-sized enterprises, create favorable conditions for business households, cooperatives and cooperative groups of farmers to participate in the market; encourage and promote the development of key forces being corporations and large-sized distributing enterprises with a modern distribution system which play a role of leading the market for production and consumption orientation.

5. To develop domestic trade on the basis of strongly attracting social forces, especially private sector of the economy. To encourage the mobilization of all forces of enterprises of all economic types to invest, expand their business networks; harmoniously and synchronously develop and gradually modernize technical facilities in effectively serving domestic trade activities.

6. To determine that the domestic market will act as the main driving force to promote the country’s socio-economic development, strengthen the effective exploitation of the domestic market with over 100 million people; the development of rural, mountainous, remote and island markets should be considered as a key task throughout the strategic period; to make the most of the advantages of the openness of domestic trade, limit the negative effects before political and economic risks in the world, reduce dependence on external factors.

7. To develop domestic trade on the basis of effectively promoting potentials, advantages and creativity, making effective use of achievements of the Fourth Industrial Revolution; encourage the development of commercial forms based on new technology and digitization platforms; consider e-commerce as an important tool to modernize domestic trade in the new period.

8. To promote the development of domestic trade, at the same time, strengthen state management, effectively protect the domestic market, create motivation for domestic enterprises to participate in stabilizing market prices; build a modern civilized commerce associated with protecting the interests of enterprises, the rights, interests and health of consumers, the task of protecting the ecological environment and sustainable development, responding to climate change and ensuring national defense and security.

II. OBJECTIVES OF DOMESTIC TRADE DEVELOPMENT THROUGH 2030, WITH A VISION TOWARDS 2045

1. General objectives: To develop modern, civilized, fast and sustainable domestic trade, which is a solid foundation and fulcrum for domestic production to be increasingly innovated and developed; build brands of Vietnamese goods, protect the interests of consumers, domestic production and business enterprises and the economy, meeting the increasing requirements of socio-economic development, create a solid premise for deeper integration into the regional and international economy.

2. Specific objectives

(1) In the 2021 - 2030 period:

- The added value of domestic trade will achieve an average growth rate of about 9.0 - 9.5%/year; by 2030, it will contribute about 15.0 - 15.5% to the country’s GDP.

- Total retail sales of consumer goods and services (not excluding the price factor) will achieve an average growth rate of 13.0 - 13.5%/year; by 2030:

+ The proportions of goods retail sales by domestic economic sector and foreign-invested economic sector will account for about 85% and 15% of total goods retail sales of the whole country, respectively;

+ Total retail sales of consumer goods and services exchanged through modern retail facilities (such as supermarkets, shopping malls, convenience stores, warehouse clubs) in the total retail sales of consumer goods and services will account for about 38 - 40% of the total retail sales of consumer goods and services of the whole economy;

- E-commerce will develop rapidly with a complete legal framework, modern technology and technical infrastructure along with adequate support facilities, ensuring safety and convenience for enterprises and consumers during the transaction; by 2030, the revenue exchanged through e-commerce will account for about 10.5 - 11% of the total retail sales of consumer goods and services of the whole economy, achieve an average growth rate of about 20 - 21%/year; strive to reach over 40 - 45% of the number of small- and medium-sized enterprises operating in the field of commerce (including small- and medium-sized commercial enterprises, enterprises transformed from commercial individual economic establishment, innovative start-ups) participating major domestic and foreign e-commerce platforms.

- Legal frameworks, institutions and policies on domestic trade development will be basically and synchronously completed, the State management effectiveness will be reinforced and enhanced. Favorable business environment will facilitate all economic components to participate in the market and make fair competition, ensure commercial activities in compliance with market rules, domestic economic development conditions and integration requirements; a framework of policies on supporting sustainable green distribution system will be basically formed, ensuring the effective implementation of sustainable green distribution models.

- The system of commercial infrastructure will develop synchronously and diversifiedly, harmoniously combining traditional trade with modern trade, in accordance with the nature and development level of the market in each locality (regions and the whole country); commercial infrastructure in urban areas will be modernized, applying digital technology in management, exploitation and operation; essential commercial infrastructure in rural areas will be fully developed, effectively serving business activities and people's daily needs.

(2) In the 2031 - 2045 period:

- The added value of domestic trade will achieve an average growth rate of 8.5 - 9.0%/year; by 2045, it will contribute about 15.5 - 15.7% to the country’s GDP.

- Total retail sales of consumer goods and services (not excluding the price factor) will achieve an average growth rate of 12.0 - 12.5%/year; by 2045:

+ The proportions of goods retail sales by domestic economic sector and foreign-invested economic sector will account for about 75% and 25% of total goods retail sales of the whole country, respectively;

+ Total retail sales of consumer goods and services exchanged through modern retail facilities (such as supermarkets, shopping malls, convenience stores, warehouse clubs) in the total retail sales of consumer goods and services will account for about 38 - 40% of the total retail sales of consumer goods and services of the whole economy;

- E-commerce will develop strongly and play a key role in commercial transaction; by 2045, the revenue exchanged through e-commerce will account for about 15 - -16% of the total retail sales of consumer goods and services of the whole economy, achieve an average growth rate of about 12 - 13%/year; strive to reach over 70% of the number of small- and medium-sized enterprises operating in the field of commerce (including small- and medium-sized commercial enterprises, enterprises transformed from commercial individual economic establishment, innovative start-ups) participating major domestic and foreign e-commerce platforms.

- Institutions, policies and State management effectiveness will be improved; business environment on domestic market will be completely open, the State shall only regulate the market when there are abnormalities causing market mutation, affecting national security; regarding other issues of the market, the State shall only orientate the management through the system of institutions, policies, financial and credit instruments, economic leverages in accordance with integration commitments.

- The system of commercial infrastructure will be modernized nationwide, labeled green commercial buildings, ensuring environmental hygiene, food safety, origin of goods, and fire prevention, etc.; 100% of commercial infrastructure systems in urban areas will operate based on the application of digital technology, commercial infrastructure in rural, mountainous, remote and island areas will be fully developed as planned, modern types such as convenience stores, specialized supermarkets, and shopping malls will account for a large number, gradually taking on the leading role in retail distribution of goods in the market.

III. ORIENTATIONS TO DEVELOP DOMESTIC TRADE THROUGH 2030, WITH A VISION TOWARDS 2045

1. To continue improving the investment and business environment in the country; consolidate and establish a market order to adapt to the new context and situation, gradually develop stable and sustainable domestic trade, maintain a higher growth rate of domestic trade than GDP growth rate; gradually increase the contribution of the domestic trade sector to the service sector and the country's GDP.

2. To develop a variety of business methods and forms of domestic commercial business organization; effectively organize and operate the systems of supply and distribution of major commodity groups on the market; continue to develop leading domestic enterprises capable of leading the market, creating spillover effects for satellite enterprises and limiting the dependence and domination of foreign enterprises and multinational corporations.

3. To restructure the domestic trade sector in the direction of innovation and digitization and technology of business methods; strengthen connectivity, participate in supply chains, value chains, global and regional ecosystems.

4. To develop e-commerce into the mainstream form of commerce, completing the legal infrastructure to more effectively exploit the digital trend with the development of e-payment methods and new payment instruments, non-cash payment; increase investment, develop technology, connect infrastructure, invest in information technology to ensure safety and convenience for consumers in the process of participating in e-commerce transactions.

5. To build and develop synchronous, modern and sustainable domestic trade infrastructure, suitable to the nature and level of development of the market in each locality (region and the whole country), in each period, to meet the needs of domestic goods circulation and export support; focus on prioritizing types of commercial infrastructure that have a pervasive effect and have a significant impact on supporting production and circulation. To pay special attention to investment in the development of commercial infrastructure in rural areas, pay attention to the development of essential commercial infrastructure in remote and ethnic minority areas; focus on forming a basically complete and highly interconnected system of logistics centers, prioritize the construction of a number of large logistics centers in key economic regions to act as a driving force for the supply chains of the country.

6. To develop diversified types of enterprises operating in the field of domestic trade; encourage enterprises, commercial cooperatives and business households to innovate their operation methods towards modernity and professionalism; continue to support the formation of large corporations/enterprises in the field of distribution (mainly domestic enterprises, including FDI enterprises); focus on removing difficulties, developing and implementing policies to effectively support enterprises and entities involved in the goods production and supply chain, especially agricultural products, to enhance connection between the production area and the consumer market.

7. To form sustainable distribution chains of products made in Vietnam; promote linkages in the supply chain in association with the good implementation of regulations on quality, food safety and traceability; develop a supply chain of environmentally friendly products, which are labeled with eco-labels.

8. To improve the quality of human resources in the field of domestic trade in the direction of professionalism, meeting the increasing requirements of the process of domestic economic and trade development and integration with international trade.

9. To comprehensively renovate trade promotion activities, step up investment in infrastructure development to serve domestic trade promotion activities; strengthen the implementation of investment mechanisms and policies in parallel with changing methods, selecting appropriate trade promotion instruments and measures to ensure the right beneficiaries, achieving objectives and high efficiency.

10. To renovate the State management of domestic trade in the direction of respecting the operating rules of the market; strengthen the work of ensuring order and stabilizing the market, proactively organize and strictly implement provisions of the law in the field of anti-dumping, control smuggling, trade frauds and market takeover, restricting competition and unfair competition, violating the interests of consumers; develop and improve measures to protect the domestic market, including tools and solutions to intervene and promptly handle market mutations, protect products and domestic distributors as well as consumers in accordance with international commitments.

IV. KEY TASKS AND SOLUTIONS TO DEVELOP DOMESTIC TRADE THROUGH 2030, WITH A VISION TOWARDS 2045

1. Completing institutions, policies, improving business and investment environment, and managing trading activities in accordance with international commitments

- Before 2025, to complete the review and amendment of the 2005 Commercial Law in the direction of creating more favorable conditions for enterprises, and supplementing regulations on commercial infrastructure for use as a legal ground for implementing relevant policies in compliance with relevant laws and new situation of the country and international integration;

- To review and complete regulations on management of goods in circulation in the market, including regulations on goods labels, origin, communication and advertising, and marketing information, etc.

- To implement the Government's resolutions on improvement of business and investment environment and reform of administrative procedures; review and continue to cut business and investment conditions, reform administrative procedures related to domestic trade in the direction of reducing procedures and time for carry out them, speed up the online public service provision and upgrade for entities conducting business on the market.

- To study and propose to amend and supplement domestic trade promotion and trade promotion in mountainous, border areas and islands in the Regulation on formulating, managing and implementing the National Trade Promotion Program attached to the Prime Minister’s Decision No. 72/2010/QD-TTg dated November 15, 2010.

- To complete provisions, systems of standards and regulations on the green distribution system, first of all, the retail distribution system including markets, shopping malls, supermarkets, and apply them nationwide; develop and complete policies to encourage the development of sustainable green distribution systems, policies to promote the participation of products labeled with eco-labels and eco-friendly labels in distribution systems;

- To study to develop and use technical solutions appropriate to integration commitments in order to control the sources of supplying imports, protect domestic goods and enterprises.

- To continue perfect the legal framework on market management to meet requirements of the task of anti-smuggling, trade frauds and counterfeit goods on domestic market in the new situation.

2. Increasing domestic final consumer demand, developing distribution enterprises, linking circulation with production, promoting linkages in product and goods supply chains

- To strengthen promotion of initiatives to connect supply and demand of goods; form vertical linkage chains (linking into a value chain, supply chain of one or a group of products and goods) and horizontal linkage (between enterprises in the same industry or business field in one goods or a group of goods) between manufacturers, distributors and support service providers;

- To effectively implement the Scheme on innovation of business methods and consumption of agricultural products in the period of 2021 - 2025, with a vision to 2030 according to the Decision No. 194/QD-TTg dated February 09, 2021 and the Scheme on domestic market development associated with the Campaign “Vietnamese people give priority to use Vietnamese goods” for the period of 2021 - 2025 according to the Prime Minister’s Decision No. 386/QD-TTg dated March 17, 2021; Program on trade development in mountainous, deep-lying, remote areas and islands;

- To implement the Law on Support for Small- and Medium-sized Enterprises, promote activities to guide and support small- and medium-sized enterprises to participate in the distribution chain of Vietnamese products in the domestic market, guide and support innovative startup small- or medium-sized enterprises to participate in industry clusters and value chains;

- To build a system of geographical indications, apply QR Code, Data Matrix, and RFID technologies to products and goods participating in the domestic product supply chain; research, develop and put into practice a smart supply chain model, apply big data technology to forecast the market and effectively link production processes with market demand;

- To innovate methods, integrate trade promotion activities to develop the domestic market into consumer demand stimulation programs and initiatives to connect supply and demand of goods. To support enterprises (especially small- and medium-sized enterprises, production establishments of craft villages, farmer households, cooperatives, etc.) in trade promotion, brand building and promoting regional specialties and typical products of Vietnam;

- To survey, assess the current situation and implement solutions to develop green distribution system and green consumption, sustainable development and circular economy in the field of commerce; promote sustainable linkages between production - distribution - consumption as well as increasing the presence of products labeled with eco-friendly, green environment at modern distribution facilities (shopping malls, supermarkets, etc.) and traditional distribution facilities (markets, grocery stores, etc.).

3. Developing commercial infrastructure system

- To review and propose the elaboration, amendment and supplementation of legal documents related to the management of commercial infrastructure construction investment activities, ensuring consistency, smoothness, synchronously, in accordance with specialized laws and international commitments;

- To study and formulate the Government’s Decree to replace, or amend, supplement the Decree No. 02/2003/ND-CP dated January 14, 2003 and the Decree No. 114/2009/ND-CP dated December 23, 2009, on development and management of markets;

- To complete and supplement policies on public investment in commercial infrastructure system investment and development; arrange and distribute forces to develop commercial infrastructure in line with Resolutions of the National Assembly Standing Committee, Decisions of the Prime Minister and current regulations on principles, criteria and norms of allocation of public investment funds from State budget in every 5 years;

- To continue reviewing, proposing, amending and supplementing policies on investment incentives, policies to encourage investment socialization to develop commercial infrastructure in a synchronous and modern direction; at the same time, study policies to support the State budget for various types of commercial infrastructure in areas with difficult socio-economic conditions ineligible for socialization;

- To review, amend and supplement strategies, programs and plans on developing commercial infrastructure, ensuring that it is suitable to the socio-economic development requirements of each locality, each region and the whole country in each period;

- To review, develop and complete the system of criteria, standards and regulations applicable to types of commercial infrastructure, at the same time, guide localities in the management to meet practical demands;

- To perfect policies on management, use and exploitation of commercial infrastructure assets according to assets’ characteristics and Chapter IV of the Law on Management and Use of Public Properties;

- To study to develop and replicate green and sustainable distribution establishments on the basis of increasing the application of an effective energy management system in storage and distribution;

- To formulate and implement the program to develop the national market network in the period of 2021 - 2030; accelerate the process of transforming the market management model and socializing the investment in construction and exploitation of the market; focus on renovating and upgrading urban markets in existing centers of districts, towns and cities and improving service quality in the direction of ensuring food safety and commercial civilization; integrate the implementation of the national target program on building new rural areas to upgrade and renovate rural market infrastructure; review and evaluate the implementation of criterion No. 7 on rural commercial infrastructure within the framework of the national target program on building new rural areas, propose solutions to effectively implement the development of rural markets according to the set objectives; prioritize the arrangement and allocation of public investment funds for the development of traditional markets with cultural characteristics that need to be preserved, and markets in border, mountainous, deep-lying, remote and ethnic minority areas;

- To review and arrange to develop a network of establishments purchasing agricultural products and local specialties and a network of small- and medium-sized goods supply and distribution establishments according to modern models in centers districts; continue to replicate the pilot model of food safety market (within the framework of the Health - Population Target Program) on the basis of Vietnamese Standards on Food Trading Markets;

- To build a system of general and specialized warehouses, cold storage (especially warehouses for storing and preserving agricultural products and essential consumer goods) to stabilize the market and balance supply and demand in times of price instability at home and abroad;

- To review and accelerate the implementation of wholesale infrastructure system plannings in the direction of linking domestic production and supply regions, especially large production and supply regions, and concentrated industrial parks with key consumer markets; promote international cooperation, upgrade and complete the system of wholesale markets, attract investment in regional wholesale markets and wholesale markets according to international standards.

- To effectively implement the Program on developing Vietnam's border trade infrastructure through 2025, with a vision towards 2030 approved in the Prime Minister’s Decision No. 259/QD-TTg dated February 25, 2021;

- To continue to improve the policy on development and management of commercial centers, supermarkets, convenience stores, vending machines, etc.; develop criteria for selling OCOP products and promote trade promotion activities for OCOP products;

- To review the implementation of the master plan on development of the logistics center system nationwide through 2020, with a vision towards 2030 according to the Prime Minister's Decision No. 1012/QD-TTg dated July 03, 2015;

- To organize to develop a Strategy for the development of logistics services in Vietnam in the period of 2025 - 2035, with a vision towards 2045 according to the Prime Minister's Decision No. 221/QD-TTg dated February 22, 2021;

- To organize promotion activities, providing information on commercial infrastructure construction projects and providing legal advice related to investment projects, helping enterprises understand and create trust for enterprises when participating in investment and development of commercial infrastructure.

4. Developing e-commerce and types of commerce based on digital platforms

- To effectively implement the Prime Minister's Decision No. 749/QD-TTg dated June 30, 2020 approving the “National Digital Transformation Program through 2025, with a vision towards 2030” and the Prime Minister’s Decision No. 645/QD-TTg dated May 15, 2020 approving the National E-commerce Development Master Plan for the period of 2021 - 2025;

- To research, supplement and complete regulations on management of cross-border e-commerce activities; regulations on management and settlement of disputes, handling of violations in e-commerce;

- To implement effective application of the management model of e-commerce trading floors, e-commerce websites and commercial transaction activities through forums, social networks (facebook, zalo, etc.);

- To research, pilot and deploy the postal address code platform associated with the vpostcode digital map, new traffic applications to support transport and delivery of goods in e-commerce and logistics;

- To build a traceability system to standardize the process for imports and exports, facilitate export, and at the same time ensure the legitimate interests of manufacturers, distributors and consumers;

- To deploy programs and projects on rural e-commerce, provide training in e-commerce business skills for people in rural areas; support loans for people in rural areas to implement e-commerce; coordinate with e-commerce platforms to create booths and support people in rural areas to put products on the e-commerce floor;

- To build an online platform for distribution activities, focus on developing the online market for eco-labelled and environmentally friendly products.

5. Developing and improving the quality of human resources

- To research and develop mechanisms and policies to develop commercial human resources, meeting requirements of the integration context and of the 4th Industrial Revolution;

- To renovate and improve the quality of commercial human resource training establishments capable of mastering and taking over new business management technologies;

- To organize training programs to improve the capacity of synthesizing and analyzing market information for state management and information provision to support enterprises;

- To implement schemes to support training, improve business administration capacity, food safety knowledge, and commercial civilization for those who are in charge of commercial management in localities, managers of markets, commercial cooperatives, business households, employees of the trade sector;

- To perfect mechanisms and policies to develop synchronously and connect the labor market in terms of scale and quality of labor and structure of fields and sectors and trades;

- To encourage enterprises in training and improving the quality of human resources who work in the field of retail and distribution in order to promote the performance of business entities; to focus on training management skills, professional skills for employees in the sector;

- To support organizations and enterprises in participating in training programs, programs to disseminate knowledge and improve commercial civilization skills for business households in rural areas;

- To complete programs training bachelors of market surveillance; formulate training programs on sustainable distribution for agencies, organizations and enterprises; to research and integrate contents on sustainable consumption, production and distribution in teaching and training programs of training and vocational establishments.

6. Promoting propaganda and provision of market trend forecasting information to support enterprises in promptly responding to adverse market fluctuations

- To strengthen the propaganda and dissemination of the law on domestic trade and assess the impact of the promulgated laws, mechanisms and policies; promote propaganda, raise the enterprise community and society's awareness of green distribution, green consumption and sustainable development;

- To focus on improving the quality of collecting primary and secondary information, capacity of researching, forecasting market trends of goods groups and items (forecasting supply and demand, prices, market trends, etc.) of domestic trade management agencies and strengthen regular and timely information provision and knowledge dissemination for enterprises, producers and consumers;

- To collect information about the establishments producing environmentally friendly products nationwide, provide the information to large and modern distribution establishments as well as to consumers, so that consumers can buy them conveniently; organize information channels and promote environmentally friendly products and sustainable distribution establishments to consumers by building separate communications activities on media channels (audio, visual, print and online presses) and through conferences, seminars, develop manuals, etc.;

- To perform the propaganda, advocacy and implement the distribution of environmentally friendly goods, sustainable consumption, for the purposes of gradually forming the awareness of environmental protection, towards the less-waste, low-carbon, harmonious and environment-friendly society.

7. Promoting the application of science and technology to domestic trade development

- To effectively implement mechanisms and policies of encouraging commercial enterprises to innovate technology and apply high technology specified in relevant legal normative documents;

- To develop policies of supporting distribution enterprises and business households to promote the application of information technology and management software in business activities, especially access to and applying of software and applications used in e-commerce business method on computers, mobile phones, etc.;

- To promote research, development, application and transfer of high technology in business activities in the domestic market; promote the use of new applications and utilities such as product traceability, QR Code, Data Matrix, RFID (Radio Frequency Identification) in distribution channels such as markets, supermarkets, shopping malls, etc.;

- To prioritize the additional arrangement of resources, increase investment, and step up research and development of technology, especially high technology and technologies of the Fourth Industrial Revolution to meet the domestic trade development requirements and catch up with new trends in the world;

- To support the development of scientific research model in the form of public-private partnership; gradually implement the socialization and marketization of scientific and technological products in the field of commerce;

- To apply modern science and technology and information to promote sustainable green distribution through research and development of modern science and technology, supporting the development of sustainable consumption and production in the direction of circular economy;

- To invest resources for the market surveillance force to deploy the application of high technology to inspection and handling of violations of smuggling, commercial fraud and counterfeit goods in the domestic market.

8. Renovating and strengthening the state management, improving the efficiency of law enforcement on commercial activities in the domestic market

- To improve capacity, effectively enforce the legal system, schemes, and strategies of the Government and Prime Minister related to trade and domestic market; improve capacity of state management of green and sustainable distribution system development; improve the capacity to effectively implement the Economic Needs Test (ENT) for distribution enterprises with foreign direct investment (FDI);

- To focus on reforming management methods, improving the efficiency of using resources for development. To implement the transformation in the direction of digitizing the management by synchronous design, construction and operation of an integrated system, interconnecting large commercial databases, etc.; promote the socialization of public service provision in the state management related to the trade in order to effectively support and promptly meet the needs of enterprises in the new context;

- To organize substantive and effective implementation of trade development master plans, including regional planning to allocate resources, attract investment, create growth poles, connect regions, etc. in accordance with the law of the market; reduce pressure of investment for the state budget;

- To renovate the work of price administration to control inflation; socializing the work of market stabilization; build a data system of a number of essential goods to serve the operation of the domestic market; effectively implement solutions to ensure the supply and demand balancing, especially for essential goods; actively implement the market stabilization program, especially on holidays, Tet holiday, and in peak consumption periods;

- To implement the planning, and at the same time, to organize the effective management and exploitation of the existing commercial infrastructure system; improve the efficiency of coordination among state agencies in the implementation of commercial infrastructure investment projects, especially issues related to the assurance of national defense, security, social safety and environment;

- To step up the management of the domestic market order, continue to complete the organization and operation mechanism of the market surveillance force. To strengthen the inspection and control of the market to prevent smuggled goods, counterfeit goods, low-quality goods, commercial fraud, especially counterfeit goods certified with green labels right from the land and sea borders; strengthen the inspection, supervision and assurance of observance of regulations on food hygiene and safety, and environmental sanitation.

9. Raising awareness of and promote environmental protection in commercial activities

- To strictly comply with the Law on Environmental Protection and the State's regulations on environmental protection in commercial activities in the domestic market; prevention and handling of polluting commercial activities, improving the environment and conserving nature;

- For investment projects to develop commercial infrastructure, to strictly comply with environmental regulations and standards on treatment of liquid, gaseous and solid wastes during the construction and exploitation, operation of project;

- To manage economical and sustainable use of energy, encouraging the use of renewable energy, efficiently managing the collection of wastes for recycling and reuse in goods distribution;

- To strengthen the management, supervision, inspection and examination of the environment. To encourage the transformation and replacement of outdated technologies and equipment with advanced technologies and equipment in the circulation and distribution of goods and services;

- To improve environmental management capacity of leaders and managers of enterprises, organizations and unions; efficiently carry out propaganda, education and awareness raising on environmental protection for entities participating in business and labor in the trade sector, community and society.

V. FUNDING SOURCES FOR THE IMPLEMENTATION

- (Central and local) state budget sources according to the current state budget decentralization.

- Capital sources integrated in other national target programs, schemes, programs, plans and projects.

- Sources of concessional loans, ODA, other sponsorship and aid sources mobilized according to law regulations.

- Funds mobilized from domestic and foreign organizations and individuals according to law regulations.

VI. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Industry and Trade:

- Announce the domestic trade development Strategy through 2030, with a vision towards 2045; assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and localities in, performing tasks and solutions stated in the Strategy; formulating priority policies, programs and schemes, and submitting them to the Prime Minister for consideration and approval;

- Monitor, urge, examine, supervise, preliminarily review and evaluate the implementation results on an annual basis and once every 5 years, summarize and periodically report to the Prime Minister; propose and submit to the Prime Minister for deciding arising issues beyond its competence, supplementing and adjusting the Strategy in accordance with practical conditions;

- Act as the focal point for the coordination with ministries, branches, People's Committees of provinces and centrally run cities and relevant organizations in formulating, organizing and implementing groups of solutions, tasks, schemes, programs in the Strategy; seek and mobilize international support and cooperation in implementing schemes, programs and tasks of the Strategy;

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, formulating policies to attract investment in domestic trade development, mechanisms and policies to strengthen linkages in the value chain of goods and services in the domestic market.

2. The Ministry of Planning and Investment:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, relevant ministries and agencies in, studying and proposing mechanisms and policies to attract resources for domestic trade investment and development;

- Integrate the Strategy's objectives and tasks into the annual socio-economic development plan at the national level;

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade in, inspecting and supervising the allocation and use of capital of investment, and investment support for development of commercial infrastructure from the central budget, ensuring the proper purposes and efficiency.

3. The Ministry of Finance:

- Balance and arrange non-business funding according to the annual budget balancing capacity for the implementation of the Strategy in accordance with the Law on the State Budget and guiding documents;

- Supplement and complete law regulations on tax administration, effectively preventing the act of transfer pricing of FDI enterprises.

4. The Ministry of Information and Communications:

- Assume the prime responsibility for researching and proposing policies and regulations on e-transactions and management of digital platforms;

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries, branches and agencies in, implementing programs/schemes within the scope of its functions and tasks in the Appendix to this Decision;

- Coordinate with the Ministry of Industry and Trade, relevant ministries, branches and agencies in organizing the implementation of the contents within the scope of the Strategy. Propagate, disseminate and provide necessary information and support commercial enterprises under its management;

- Coordinate with the Ministry of Industry and Trade, localities and related agencies and organizations to promote the circulation and distribution of Vietnamese goods in the domestic market through the postal network, focusing on the market in rural areas, to gradually form the supply chain of Vietnamese products and brands.

5. The Ministry of Science and Technology:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade, relevant ministries, branches and agencies in, implementing solutions of science and technology in order to improve the high-technology content in products, services, and circulation and distribution activities in the market; building and perfecting policies to encourage technological innovation and application, transfer of new, advanced and high-tech technologies in the field of circulation and distribution of goods and services;

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant ministries, branches and agencies in, formulating mechanisms and policies to support scientific and technological activities, innovation, and improvement of the efficiency and quality of circulation and distribution services in the domestic market. Assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in, implementing contents and programs of domestic trade development schemes/programs within the scope of its functions and tasks.

6. The Ministry of Agriculture and Rural Development:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and localities in, formulating and perfecting mechanisms and policies to encourage entities participating in business to improve their competitiveness and ability to participate in supply chains and value chains of agricultural, forestry and fishery products;

- Coordinate with relevant ministries, branches and agencies in promoting chain linkage, strengthening connection between enterprises producing and processing agricultural, forestry, and fishery products and distribution enterprises in the domestic market.

7. The Ministry of Natural Resources and Environment:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and the People's Committees of the provinces and centrally run cities in, planning and allocating land funds in accordance with the development needs of commercial infrastructure types;

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and the People's Committees of the provinces and centrally run cities in, environmental protection in domestic trade development investment projects.

8. The Ministry of Education and Training:

- Research and improve course books and training programs in the system of universities, colleges and vocational education related to the commercial field, being suitable for the development trend and meeting the demand for human resource quality improvement for the field of domestic trade; research and apply advanced training management models at education and training institutions;

- Strengthen linkages and support enterprises in training to develop human resources to meet development requirements, including: training in corporate governance, supply chain management, logistics center management.

9. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs:

- Research and elaborate cooperation programs between schools and enterprises, strengthen technology exchange between enterprises and training establishments in order to update information and knowledge for vocational training programs, for the field of domestic trade;

- Speed up the progress of elaborating and promulgating a system of occupational skill standards according to international standards, for the field of domestic trade;

- Research and propose methods to encourage enterprises to implement themselves training to improve skills and technology levels to apply in the field of domestic trade.

10. The Ministry of Construction: Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade in, continuing to review, formulate, promulgate and guide the implementation of construction standards for commercial infrastructure works.

11. Relevant ministries, branches: Based on their assigned functions, tasks and powers, they are responsible for implementing the tasks of the schemes and programs listed in this Decision.

12. People's Committees of provinces and centrally run cities

- Build and organize the implementation of the Strategy implementation plan in conformity with the local socio-economic development programs, master plans and plans;

- Proactively arrange budget and human resources to implement the Strategy; allocate and use capital to support commercial infrastructure development investment from the state budget, ensuring the proper purpose and efficiency; monitor, inspect, supervise and report the implementation of the Strategy as prescribed;

- Arrange a reasonable land funds for commercial infrastructure construction suitable to the conditions and development level of each period;

- Strengthen market surveillance, ensuring the market order in the localities.

(Detailed programs/schemes to implement the domestic trade development Strategy through 2030, with a vision towards 2045 are in the Appendix attached to this Decision).

Article 2. This Decision takes effect on the signing date.

Article 3. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of government-attached agencies and Chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally run cities shall take responsibilities for the implementation of this Decision./.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

Le Van Thanh


* All Appendices are not translated herein.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 1163/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1163/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi