Quyết định 114/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 114/QĐ-BTP

Quyết định 114/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:114/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:06/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 06/02/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 114/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, nội dung của Kế hoạch được đưa ra như sau: triển khai kế hoạch mua sắm hàng hóa hằng năm đảm bảo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt thời điểm Tết Nguyên đán cổ truyền; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xây dựng, đề xuất hoàn thiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Sản phẩm cần đạt được là văn bản triển khai thực hiện, trao đổi thông tin, báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Bộ Tư pháp hưởng ứng phong trào “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 114/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 114/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ___________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PLHSHC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ___________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được giao thực hiện trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xác định nội dung hoạt động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai kế hoạch mua sắm hàng hóa hàng năm đảm bảo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt thời điểm Tết Nguyên đán cổ truyền

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các văn bản có liên quan đến nội dung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có tài khoản riêng.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các văn bản có liên quan đến nội dung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

b) Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức thực hiện một số hoạt động phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các văn bản có liên quan đến nội dung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ.

c) Tăng cường đưa tin về hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phản ánh kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nêu gương tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nội dung bài báo, bài viết, trang thông tin điện tử về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Hàng tháng.

Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ.

3. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xây dựng, đề xuất hoàn thiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản triển khai thực hiện, trao đổi thông tin, báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, theo đề nghị của Bộ, ngành có liên quan.

Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản triển khai thực hiện, trao đổi thông tin, báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, theo đề nghị của Bộ, ngành có liên quan.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

c) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật dân sự, kinh tế nhằm bảo đảm hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản triển khai thực hiện, trao đổi thông tin, báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, theo đề nghị của Bộ, ngành có liên quan.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

4. Tham gia các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Cử công chức tham gia thực hiện, Báo cáo kết quả công tác tham gia thực hiện.

Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia hoặc các Bộ, ngành.

Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

5. Đẩy mạnh thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Bộ Tư pháp hưởng ứng phong trào “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nội dung tổng kết các hoạt động thi đua về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.

Đơn vị phối hợp: Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ, Các Chi đoàn thanh niên thuộc Bộ.

6. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

a) Tổng kết kết quả thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Tư pháp

Sản phẩm cần đạt được: Báo cáo kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ và các văn bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

b) Báo cáo kết quả hoàn thiện pháp luật góp phần tăng cường hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sản phẩm cần đạt được: Báo cáo tổng kết khó khăn vướng mắc, đánh giá kiến nghị hoàn thiện pháp luật đối với chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Đơn vị phối hợp: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Giao Vụ Pháp luật hình sự - hành chính làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính hoặc Văn phòng Bộ (đối với những đơn vị do Văn phòng Bộ quản lý kinh phí chi thường xuyên) để thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi