Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

__________

Số: 10/2021/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

______________

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về việc tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; việc cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 104, Điều 105 và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 150 Luật Quản lý thuế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế).
2. Người dự thi, người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
3. Người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.
4. Nhân viên đại lý thuế.
5. Công chức thuế, viên chức thuế, cơ quan thuế các cấp.
6. Tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế.
7. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Đại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
2. Dịch vụ làm thủ tục về thuế là hoạt động của đại lý thuế, thực hiện các dịch vụ quy định tại khoản 1, Điều 104 Luật Quản lý thuế theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết với người nộp thuế. Trong đó, các dịch vụ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế gọi là dịch vụ về thuế; dịch vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế gọi là dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
3. Nhân viên đại lý thuế là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc tại đại lý thuế và được Cục Thuế thông báo đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Chương II
TỔ CHỨC THI, CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Mục 1 TỔ CHỨC THI
Điều 4. Điều kiện dự thi
Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;
3. Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;
4. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.
Điều 5. Hồ sơ dự thi
1. Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan);
c) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này (bản scan);
d) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan);
đ) Một ảnh màu 3x4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh).
2. Trường hợp đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, người dự thi gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gồm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm d (nếu có thay đổi so với lần thi trước) và điểm đ khoản 1 Điều này.
Điều 6. Chi phí dự thi
1. Người dự thi phải nộp chi phí dự thi theo thông báo của hội đồng thi. Chi phí dự thi được nộp bằng tiền mặt hoặc thông qua thanh toán điện tử theo hướng dẫn của hội đồng thi. Trường hợp người dự thi đã nộp chi phí dự thi nhưng bỏ thi thì không được hoàn trả lại khoản chi phí đã nộp.
2. Hội đồng thi xây dựng dự toán chi phí tổ chức thi đúng quy định theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Dự toán chi phí tổ chức thi phải được Tổng cục Thuế phê duyệt.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi.
Điều 7. Nội dung và hình thức thi
1. Nội dung thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:
a) Môn pháp luật về thuế.
Nội dung môn thi pháp luật về thuế bao gồm: Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.
b) Môn kế toán.
Nội dung môn thi kế toán bao gồm: Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.
2. Hình thức thi: Bài thi được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính dưới hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm; thời gian cho mỗi môn thi tùy thuộc vào hình thức thi, từ 60 phút đến 180 phút.
3. Ngôn ngữ sử dụng trong các kỳ thi là tiếng Việt.
Điều 8. Tổ chức thi
1. Tổng cục Thuế tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi. Tổng cục Thuế ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi.
2. Hội đồng thi do Tổng cục Thuế thành lập. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.
3. Hội đồng thi có nhiệm vụ:
a) Thông báo chính thức trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và ít nhất trên 01 phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi trước ngày thi ít nhất 45 ngày;
b) Đăng tải danh sách người dự thi (họ và tên, ngày sinh, số báo danh, môn thi tham dự, địa điểm thi) và các thông tin khác có liên quan trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày;
c) Tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kết quả thi và báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt kết quả thi, kết quả phúc khảo;
d) Công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và gửi kết quả điểm thi, điểm phúc khảo cho người dự thi qua thư điện tử theo địa chỉ mà người dự thi đã đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi hoặc ngày hết hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo;
đ) Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn cho người dự thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian diễn ra kỳ thi.
Điều 9. Các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi
1. Các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi, bao gồm:
a) Cảnh cáo;
b) Trừ điểm bài thi;
c) Đình chỉ môn thi;
d) Đình chỉ kỳ thi;
đ) Hủy kết quả môn thi,
e) Hủy kết quả kỳ thi;
g) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Xử lý vi phạm cụ thể đối với người dự thi được thực hiện theo quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.
Điều 10. Kết quả thi
1. Môn thi đạt yêu cầu: Là môn thi đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.
2. Phúc khảo kết quả thi: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng thi.
3. Kết quả thi, kết quả phúc khảo được công bố theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Thông tư này.
4. Bảo lưu kết quả thi: các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 36 tháng tính từ tháng công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo.
Điều 11. Miễn môn thi
1. Miễn môn thi pháp luật về thuế đối với người dự thi đã có thời gian làm việc trong ngành thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có thời gian 60 tháng liên tục tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc, giữ ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế, chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) và có thời gian làm công tác quản lý thuế hoặc giảng dạy nghiệp vụ thuế tối thiểu 36 tháng (được tính cộng dồn trong 05 năm làm việc đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc);
b) Không bị kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 24 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc;
c) Đăng ký xét miễn môn thi trong thời gian 36 tháng kể từ tháng nghỉ hưu, nghỉ việc.
2. Miễn môn thi kế toán đối với người dự thi nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Người đã tốt nghiệp đại học, sau đại học thuộc ngành, chuyên ngành kế toán, kiểm toán và có thời gian làm kế toán, kiểm toán 60 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký xét miễn môn thi. Thời gian làm kế toán, kiểm toán được tính sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học thuộc ngành, chuyên ngành kế toán, kiểm toán đến thời điểm đăng ký xét miễn môn thi.
b) Người đã đạt yêu cầu môn thi kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao và còn trong thời gian bảo lưu tại kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức.
3. Miễn môn thi pháp luật về thuế và môn thi kế toán đối với người đáp ứng một trong các trường hợp tại điểm a hoặc điểm b dưới đây:
a) Người có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.
b) Người đã có thời gian làm việc trong ngành thuế tối thiểu 10 năm liên tục tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc, đáp ứng các điều kiện sau:
b1) Đã giữ ngạch chuyên viên, kiểm tra viên thuế, chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) tối thiểu 10 năm hoặc có ngạch chuyên viên chính, kiểm tra viên chính, chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) trở lên và có thời gian làm công tác quản lý thuế hoặc giảng dạy nghiệp vụ thuế tối thiểu 60 tháng (được tính cộng dồn trong 10 năm làm việc đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc);
b2) Không bị kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 24 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, nghỉ việc.
b3) Đăng ký xét miễn môn thì trong thời gian 36 tháng kể từ tháng nghỉ hưu, nghỉ việc.
4. Tổng cục Thuế xây dựng danh mục vị trí việc làm về công tác quản lý thuế, công tác giảng dạy nghiệp vụ thuế đối với người làm việc trong ngành thuế được miễn môn thi theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều này.
Mục 2
CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Điều 12. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
1. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho người dự thi có hai môn thi đạt yêu cầu.
a) Căn cứ vào kết quả thi được duyệt, Tổng cục Thuế cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho người dự thi có hai môn thi đạt yêu cầu.
b) Người dự thi không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp có 2 môn thi đạt yêu cầu.
2. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho người có môn thi được miễn.
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Tổng cục Thuế. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 1.3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (đối với người Việt Nam) trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ (bản sao có chứng thực);
c) Một ảnh màu 3x4(cm) nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ;
d) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được miễn môn thi, nộp một trong các giấy tờ sau:
d1) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp miễn môn thi quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư này;
d2) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp miễn môn thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư này (bản sao có chứng thực);
d3) Giấy chứng nhận điểm thi đối với trường hợp miễn môn thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư này (bản sao có chứng thực).
d4) Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên đối với trường hợp miễn môn thi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư này (bản sao có chứng thực).
3. Tổng cục Thuế cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 1.4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi chính thức hoặc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp chứng chỉ, Tổng cục Thuế trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được nhận trực tiếp tại Tổng cục Thuế hoặc gửi đến người được cấp qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ đã đăng ký với Tổng cục Thuế. Trường hợp nhận chứng chỉ trực tiếp tại Tổng cục Thuế, người nhận chứng chỉ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) và giấy ủy quyền nhận chứng chỉ (nếu người được cấp chứng chỉ ủy quyền nhận thay).
5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế công khai thông tin người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Thông tin công khai bao gồm: Họ tên, ngày sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với người nước ngoài); thông tin về chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Điều 13. Thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Kê khai không trung thực về thời gian công tác trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
b) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận điểm thi trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
c) Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
d) Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên giả hoặc không có giá trị pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
đ) Chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên đã bị thu hồi đối với trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư này;
e) Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
2. Tổng cục Thuế ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 1.5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế công khai thông tin quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Thông tin công khai bao gồm: họ tên, ngày sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với người nước ngoài); thông tin về quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Chương III
QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Điều 14. Nhân viên đại lý thuế
Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
1. Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú và làm việc tại Việt Nam, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 105 Luật Quản lý thuế;
2. Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp;
3. Là người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế hoặc có hợp đồng lao động làm việc tại đại lý thuế;
4. Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
Điều 15. Đăng ký hành nghề của nhân viên đại lý thuế
1. Nguyên tắc đăng ký hành nghề của nhân viên đại lý thuế
a) Việc đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được thực hiện thông qua đại lý thuế nơi người đăng ký hành nghề là đại diện theo pháp luật của đại lý thuế hoặc có hợp đồng lao động làm việc.
b) Nhân viên đại lý thuế được hành nghề kể từ ngày được Cục Thuế thông báo đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c) Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề tại 01 đại lý thuế.
d) Nhân viên đại lý thuế không được hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
2. Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra thông tin, tài liệu mà người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cung cấp; xác nhận các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này đối với nhân viên đại lý thuế.
3.   Đại lý thuế cung cấp thông tin nhân viên đại lý thuế cho Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) khi đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế theo quy định tại Điều 22 Thông tư này hoặc khi thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 24 Thông tư này.
Điều 16. Quản lý hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế
1. Thông báo nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề.
Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) kiểm tra thông tin nhân viên đại lý thuế do đại lý thuế cung cấp tại hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 hoặc tại thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế theo Mẫu 2.8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo của đại lý thuế, Cục Thuế thực hiện thông báo nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề theo Mẫu 2.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp nhân viên đại lý thuế không đủ điều kiện hành nghề, Cục Thuế có văn bản trả lời cho đại lý thuế và nêu rõ lý do.
2. Cập nhật thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế, Cục Thuế cập nhật thông tin do đại lý thuế cung cấp và đồng bộ thông tin đã cập nhật trên hệ thống quản lý thuế.
3. Đình chỉ hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế.
a) Nhân viên đại lý thuế bị đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp chưa cập nhật kiến thức hoặc cập nhật kiến thức không đúng theo quy định tại Điều 20 Thông tư này. Thời hạn đình chỉ kể từ ngày ghi trên thông báo đình chỉ đến hết ngày 31/12 của năm bị đình chỉ.
b) Chậm nhất là ngày 31/01 hàng năm, căn cứ vào báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế và dữ liệu cập nhật kiến thức của các đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức, Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) thực hiện rà soát số giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề của các nhân viên đại lý thuế.
b1) Trường hợp nhân viên đại lý thuế đang hành nghề cập nhật kiến thức không đủ số giờ theo quy định, Cục Thuế thông báo đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế theo Mẫu 2.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b2) Trường hợp nhân viên đại lý thuế đang bị đình chỉ hành nghề: nếu đã cập nhật kiến thức đủ số giờ theo quy định thì Cục Thuế cập nhật thông tin nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề để công khai theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;
b3) Trường hợp đến hết ngày 31/12 năm bị đình chỉ, nếu nhân viên đại lý thuế không cập nhật kiến thức đủ số giờ theo quy định thỉ Cục Thuế ban hành quyết định chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế theo quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế.
a) Nhân viên đại lý thuế bị chấm dứt hành nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a1) Hết thời gian đình chỉ hành nghề mà nhân viên đại lý thuế không khắc phục được sai phạm.
a2) Hành nghề tại 02 đại lý thuế trở lên tại một thời điểm.
a3) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
a4) Vi phạm khoản 4 Điều 105 Luật Quản lý thuế.
b) Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định chấm dứt hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế theo Mẫu 2.3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Nhân viên đại lý thuế bị chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, nếu đã khắc phục được các sai phạm, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 Thông tư này thì được đăng ký hành nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư này. Riêng các trường hợp bị chấm dứt hành nghề theo điểm a3, a4 khoản 4 Điều này, thì được đăng ký hành nghề sau 12 tháng kể từ ngày khắc phục được các sai phạm.
5. Công khai thông tin về nhân viên đại lý thuế.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Cục Thuế ban hành thông báo hoặc quyết định theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều này, Cục Thuế công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông tin về nhân viên đại lý thuế như sau:
a) Thông tin công khai nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề bao gồm: họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với người nước ngoài); thông tin về chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và chứng chỉ kế toán viên (nếu có); thông tin về đại lý thuế nơi cá nhân đăng ký hành nghề.
b) Thông tin công khai nhân viên đại lý thuế bị đình chỉ hành nghề bao gồm: họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với người nước ngoài); thông tin về chứng chỉ hành nghề; thông tin về đại lý thuế nơi cá nhân đăng ký hành nghề; thông tin về thông báo đình chỉ hành nghề.
c) Thông tin công khai nhân viên đại lý thuế bị chấm dứt hành nghề bao gồm: họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với người nước ngoài); thông tin về chứng chỉ hành nghề; thông tin về đại lý thuế nơi cá nhân đăng ký hành nghề; thông tin về quyết định chấm dứt hành nghề.
Điều 17. Trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế
1. Thực hiện các công việc trong phạm vi hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.
3. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu của cá nhân liên quan đến đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế, bao gồm: Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức, giấy phép lao động (đối với người nước ngoài), văn bản có thông tin kết thúc làm việc tại đại lý thuế khác (nếu có).
Trường hợp thông tin cá nhân có liên quan đến các tài liệu trên có thay đổi, nhân viên đại lý thuế có trách nhiệm cung cấp cho đại lý thuế biết về các thông tin thay đổi để đại lý thuế thông báo với Cục Thuế.
4. Chậm nhất 30 ngày trước ngày không tiếp tục hành nghề (trừ trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hành nghề) phải thông báo bằng văn bản với đại lý thuế nơi đang làm việc.
5. Chấp hành các quy định về kiểm tra liên quan đến hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
6. Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.
7. Tham dự các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức để đảm bảo đủ số giờ cập nhật kiến thức theo quy định.
Chương IV
CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Điều 18. Đối tượng cập nhật kiến thức
1. Đối tượng cập nhật kiến thức là nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
2. Nhân viên đại lý thuế phải tham gia cập nhật kiến thức hàng năm.
3. Không bắt buộc phải cập nhật kiến thức đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12 của năm tiếp theo năm được cấp chứng chỉ.
Điều 19. Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức
1. Nội dung cập nhật kiến thức
a) Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế.
b) Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.
Trên cơ sở nội dung cập nhật kiến thức, căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Thuế xây dựng chương trình khung các nội dung phải cập nhật kiến thức của năm đó. Chương trình khung được ban hành trước ngày 31/01 hàng năm.
2. Tài liệu cập nhật kiến thức
a) Tài liệu cập nhật kiến thức phải chứa đựng các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Tài liệu cập nhật kiến thức được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.
Điều 20. Thời gian, hình thức cập nhật kiến thức
1. Thời gian cập nhật kiến thức đối với nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được xác định như sau:
a) Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 24 giờ (tương đương 03 ngày) trong một năm. Số giờ cập nhật kiến thức được tính cộng dồn từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm để làm cơ sở đăng ký hành nghề hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm sau.
b) Giờ cập nhật kiến thức được tính theo tỷ lệ 01 giờ học băng 01 giờ cập nhật kiến thức. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buổi học và không quá 08 giờ/ngày học.
c) Tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức là giấy xác nhận đã tham gia cập nhật kiến thức do đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức cấp.
2. Hình thức cập nhật kiến thức.
a) Người đăng ký tham gia cập nhật kiến thức tại các lớp cập nhật kiến thức theo hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến do các đơn vị tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này.
b) Trường hợp người tham gia học tại các lớp tập huấn do Cục Thuế tổ chức chung cho người nộp thuế, người cập nhật kiến thức (nếu có nhu cầu xác nhận) thì thông báo cho đơn vị tổ chức lớp tập huấn trước khi tham gia buổi tập huấn đầu tiên để Cục Thuế thực hiện theo dõi và cấp giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức.
Điều 21. Tổ chức cập nhật kiến thức
1. Tổng cục Thuế ban hành quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tổng cục Thuế thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá giám sát việc tổ chức cập nhật kiến thức.
2. Đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức gồm:
a) Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trường Nghiệp vụ thuế;
b) Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;
c) Các cơ sở đào tạo có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên về các nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này;
d) Các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế.
3. Các cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế đăng ký tổ chức thực hiện theo quy chế cập nhật kiến thức và được Tổng cục Thuế xác nhận nếu đáp ứng được các điều kiện sau:
a) Có chương trình, tài liệu cập nhật kiến thức đáp ứng được quy định tại Điều 19 Thông tư này;
b) Có đội ngũ giảng viên có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, giảng dạy liên quan tới nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.
4. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức
a) Xây dựng kế hoạch chi tiết các lớp cập nhật kiến thức trên cơ sở chương trình khung do Tổng cục Thuế ban hành và thông báo cho Tổng cục Thuế trong quý I hàng năm.
b) Theo dõi, điểm danh học viên tham dự lớp học; cấp giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức theo Mẫu 2.4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Gửi báo cáo kết quả tổ chức lớp cập nhật kiến thức theo Mẫu 2.5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc lớp học đến Tổng cục Thuế qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.
d) Lưu trữ hồ sơ về tổ chức các lớp cập nhật kiến thức; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu về việc tổ chức cập nhật kiến thức theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
đ) Duy trì điều kiện cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cùng với các lớp tập huấn chung cho người nộp thuế.
Chương V
QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THUẾ
Điều 22. Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế
1. Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:
a) Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp;
c) Có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhở.
2. Hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:
a) Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan);
c) Chứng chỉ kế toán viên của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (nếu đăng ký làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ) (bản scan);
d) Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan);
3. Đại lý thuế gửi hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đến Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp từ chối cấp, Cục Thuế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trên giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải ghi phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế như sau:
a) Ghi nội dung “Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế” đối với trường hợp đại lý thuế nộp đủ hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 2 Điều này;
b) Ghi nội dung “Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ” đối với trường hợp đại lý thuế nộp đủ hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.
5. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:
a) Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cấp lại khi đại lý thuế có một trong các thay đổi sau và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư này:
a1) Có thay đổi về tên đạì lý thuế;
a2) Có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;
a3) Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã cấp bị mất, hỏng;
a4) Có thay đổi về điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ làm thay đổi phạm vi cung cấp dịch vụ ghi trên giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã cấp cho đại lý thuế.
b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm: Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tài liệu liên quan đến việc thay đổi.
Đại lý thuế gửi hồ sơ đăng ký cấp lại đến Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
c) Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) thực hiện cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại khoản 4 Điều này.
Trường hợp đại lý thuế có thay đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại lý thuế gửi hồ sơ đăng ký cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đến Cục Thuế thuộc địa bàn nơi chuyển đến cùng với thời điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Cục Thuế thuộc địa bàn nơi đại lý thuế chuyển đến xem xét hồ sơ, phối hợp với Cục Thuế thuộc địa bàn nơi chuyển đi để thực hiện thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại khoản 4 Điều này.
Điều 23. Dịch vụ đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế
1. Từng dịch vụ được quy định tại Điều 104 Luật Quản lý thuế do đại lý thuế cung cấp phải thể hiện rõ trên hợp đồng ký với người nộp thuế.
2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa đại lý thuế và người nộp thuế phải thể hiện được phạm vi, thời gian cung cấp dịch vụ; phạm vi công việc làm thủ tục về thuế được ủy quyền, thời hạn được ủy quyền.
Trường hợp hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế vẫn còn thời hạn nhưng đại lý thuế đang bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc đã bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì đại lý thuế phải thông báo ngay cho người nộp thuế biết để có biện pháp tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Điều 24. Trách nhiệm của đại lý thuế
1. Kinh doanh dịch vụ theo đúng phạm vi ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được Cục Thuế cấp.
2. Duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong suốt thời gian hoạt động.
3. Tuyển dụng và quản lý nhân viên đại lý thuế theo đúng quy định.
4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.
5. Không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi giúp người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm trên; đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và chịu bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với người nộp thuế.
6. Chấp hành các quy định về kiểm tra liên quan đến việc hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; thay mặt người nộp thuế cung cấp, giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế các thông tin, tài liệu trong phạm vi hợp đồng với người nộp thuế để chứng minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế của người nộp thuế.
7. Giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.
8. Gửi thông báo, báo cáo đến Cục Thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế, gửi thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế theo Mẫu 2.8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Chậm nhất là ngày 15/1 hàng năm, gửi báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế theo Mẫu 2.9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tin báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
Điều 25. Thông báo sử dụng dịch vụ đại lý thuế
Người nộp thuế phải thông báo theo Mẫu 2.10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu trong hợp đồng hoặc chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi tạm dừng, chấm dứt dịch vụ theo hợp đồng đã ký với đại lý thuế.
Điều 26. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
1. Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế trong 03 tháng liên tục.
b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định.
c) Tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định).
d) Sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư này.
đ) Không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Thông tư này từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.
2. Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế theo Mẫu 2.11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đại lý thuế biết.
3. Thời hạn đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế kể từ ngày quyết định đình chỉ của Cục Thuế có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục được sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực. Trong thời hạn bị đình chỉ, đại lý thuế không được cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế.
Trường hợp đã khắc phục được sai phạm, đại lý thuế thông báo bằng văn bản cho Cục Thuế. Cục Thuế kiểm tra thông tin, nếu đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Cục Thuế có văn bản thông báo cho đại lý thuế về việc quyết định đình chỉ hết hiệu lực.
Điều 27. Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
1. Đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi giúp người nộp thuế trốn thuế hoặc bị xử lý hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
b) Kê khai không đúng thực tế hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c) Bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương; bị cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
d) Đã quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có hiệu lực theo quy định tại Điều 26 Thông tư này mà vẫn không khắc phục được sai phạm.
2. Đại lý thuế phải chấm dứt kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế kể từ ngày quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của Cục Thuế có hiệu lực thi hành.
3. Đại lý thuế bị thu hồi và không được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản 1 Điều này. Trường hợp bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này, nếu đã khắc phục được sai phạm thì được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, nhưng phải sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực mới được đăng ký cấp lại.
4. Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đại lý thuế biết để thực hiện các biện pháp quản lý.
Điều 28. Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế
1. Việc kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế được tiến hành cùng với việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Nội dung kiểm tra bao gồm: điều kiện kinh doanh, hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế, phạm vi và nội dung cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế.
2. Các trường hợp kiểm tra đột xuất:
a) Đại lý thuế có hành vi kê khai không đúng thực tế hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
b) Đại lý thuế giúp người nộp thuế làm sai lệch hồ sơ thuế, làm giảm nghĩa vụ thuế hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, khấu trừ của người nộp thuế.
3. Trình tự, thủ tục kiểm tra được thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn về kiểm tra.
4. Xử lý vi phạm qua kiểm tra.
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm đến mức đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, đình chỉ hoặc chấm dứt hành nghề của nhân viên đại lý thuế, Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) thực hiện việc đình chỉ, thu hồi, chấm dứt hành nghề theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 16, Điều 26 và Điều 27 Thông tư này.
Nếu đơn vị tiến hành kiểm tra đại lý thuế không có thẩm quyền đình chỉ, thu hồi hoặc chấm dứt thì gửi văn bản đề nghị Cục Thuế có thẩm quyền thực hiện theo quy định.
Điều 29. Công khai thông tin về đại lý thuế
1. Nội dung công khai thông tin về đại lý thuế:
a) Thông tin công khai đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, danh sách nhân viên đại lý thuế, phạm vi cung cấp dịch vụ và các thông tin cần thiết khác.
b) Thông tin công khai đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định đình chỉ (số, ngày, cơ quan ban hành), lý do bị đình chỉ, thời gian bị đình chỉ.
c) Thông tin công khai đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định thu hồi (số, ngày, cơ quan ban hành), ngày quyết định thu hồi có hiệu lực.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế hoặc kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi theo quy định tại Điều 22, Điều 26, Điều 27 Thông tư này, Cục Thuế công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông tin về đại lý thuế tương ứng các nhóm thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 30. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính.
Điều 31. Quy định chuyển tiếp
1. Giấy chứng nhận điểm thi, giấy chứng nhận điểm phúc khảo đã được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực có giá trị bảo lưu theo thời hạn quy định tại Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.
2. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được cấp theo các Thông tư trước đây của Bộ Tài chính tiếp tục có giá trị như chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Thông tư này.
3. Nhân viên đại lý thuế đang hành nghề trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2021 mà không phải chứng minh số giờ cập nhật kiến thức. Trường hợp tiếp tục đăng ký hành nghề từ năm 2022 trở đi, nhân viên đại lý thuế phải cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.
4. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế được cấp theo quy định tại các Thông tư trước đây của Bộ Tài chính vẫn có giá trị nếu đại lý thuế đáp ứng điều kiện hành nghề theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp đại lý thuế không đáp ứng đủ điều kiện hành nghề trong thời gian 03 tháng liên tục, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì đại lý thuế bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư này.
5. Trong thời gian cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chưa đáp ứng việc nhận hồ sơ, báo cáo theo hình thức điện tử đã quy định tại các điều của Thông tư này, cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ, báo cáo đến cơ quan thuế bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính.
Điều 32. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
2. Tổng cục Thuế ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế liên quan đến thi, cấp chứng chỉ hành nghề, cập nhật kiến thức, quản lý hoạt động hành nghề của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế theo quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện quản lý hoạt động của các đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế.
3. Cục Thuế quản lý, kiểm tra, đánh giá hoạt động hành nghề của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế trên địa bàn; công khai thông tin đánh giá chất lượng hành nghề của đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế theo tiêu chí đánh giá, phân hạng đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính kịp thời để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCT (VT, TTHT)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

___________________

 

I. MẪU BIỂU VỀ THI, CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Mẫu 1.1

Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu 1.2

Giấy xác nhận thời gian công tác

Mẫu 1.3

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu 1.4

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu 1.5

Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

II. MẪU BIỂU VỀ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Mẫu 2.1

Thông báo nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề

Mẫu 2.2

Thông báo đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Mẫu 2.3

Quyết định chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Mẫu 2.4

Giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức

Mẫu 2.5

Báo cáo kết quả tổ chức lớp cập nhật kiến thức

Mẫu 2.6

Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu 2.7

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu 2.8

Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế

Mẫu 2.9

Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế

Mẫu 2.10

Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế

Mẫu 2.11

Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế

Mẫu 2.12

Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 
 

Mẫu 1.1 - Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

(Theo Thông báo số ............. ngày ............ của Hội đồng thi)

___________

 

Kính gửi: Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

 

 

1. Họ và tên: (chữ in hoa) ...............................Nam/Nữ:..................

 

2. Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................

3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .....................; cấp ngày ..../.../....; tại....

4. Mã số thuế thu nhập cá nhân: ................................................................................................

5. Thông tin liên hệ: số điện thoại:....................................... ;... Email:........................................ :

Địa chỉ:......................................................................................................................................

.............................................................................................................

(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

6. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp:................................................... (Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học) Ngành/Chuyên ngành     

7. Tháng, năm tốt nghiệp:           ................................................................................................

8. Thời gian làm việc theo chuyên ngành: (thuế/tài chính/kế toán/kiểm toán)

từ ................ đến.................. tại.................................. ; Công việc chuyên môn:.........................

từ................. đển.................. tại.................................. ; Công việc chuyên môn:.........................

9. Kết quả điểm kỳ thi trước (nếu có):

Điểm thi môn Kế toán:.................................................. (Kỳ thi tháng.. ..năm.............. )

Điểm thi môn Pháp luật về thuế: .................. (Kỳ thi tháng.. ..năm............... )

10.   Đăng ký môn dự thi:

o Pháp luật về thuế

o Kế toán

11.   Đăng ký dự thi tại: ..............................................................................................................

12.   Đăng ký hình thức nhận chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

o Nhận trực tiếp tại Tổng cục Thuế o Nhận qua bưu chính công ích

Tôi cam kết thông tin trên là đúng, bản thân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và đảm bảo có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Thông tư số ............................ Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

......, ngày .... tháng .... năm....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu 1.2. Giấy xác nhận thời gian công tác

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

 

Kính gửi: (Tên cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị xác nhận đã công tác) (Mã số thuế, địa chỉ cơ quan/đơn vị)

 

Tên tôi là:...................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:.......................................................... ;

Cấp ngày.... /........ /................ ,   tại...................................................................................

Mã số thuế thu nhập cá nhân: .......................................................................................................

Xin xác nhận quá trình công tác tại cơ quan/đơn vị như sau:

Thời gian

Bộ phận làm việc

Chức danh, ngạch/bậc, công việc đảm nhận

Từ tháng....năm.... đến tháng....năm..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

Xác nhận thời gian công tác của Anh/Chị...(viết tên như trên) .... là đúng sự thật

Ngày ...tháng....năm,...

(Ký, ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị và đóng dấu)

...., ngày ...... tháng ..... năm......

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mỗi cơ quan/đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan/đơn vị đó.

 

 

Mẫu 1.3 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ ĐỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

 

Họ và tên (chữ in hoa):............................................................ ;Nam/Nữ:...........................

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................; cấp ngày .../.../.....; tại         

Mã số thuế thu nhập cá nhân:................................................................................

Thông tin liên hệ: số điện thoại:................................. ;. Email:.............................................. ;

Địa chỉ :.............................................................................................................................

(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp:............................................ (đại học/sau đại học)

Ngành/Chuyên ngành............................................... ;.... Tháng........ năm.....................

Đề nghị Tổng cục Thuế cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho tôi theo trường hợp sau: (lựa chọn 01 trong 02 trường hợp)

1. Trường hợp thi đạt 01 môn và miễn thi 01 môn:

Môn thi:......................... ; Kỳ thi tháng............... năm............. ; Điểm thi:....................

Môn miễn thi:................. ; Lý do được miễn:...........................................................................

2. Trường hợp miễn 02 môn thi: (chọn 1 trong 2 trường hợp sau)

o Có Chứng chỉ kiểm toán viên/kế toán viên số:....ngày........... tháng...... năm........ ;

Cơ quan cấp.........................................................................................................

o Người đã công tác trong ngành thuế: Ngạch/Chức danh nghề nghiệp: ............................; Số năm giữ ngạch: .......................; Nghỉ hưu/nghỉ việc từ tháng .... năm ....

Đăng ký hình thức nhận chứng chỉ:

o Nhận trực tiếp tại Tổng cục Thuế o Nhận qua bưu chính công ích

Tôi cam kết bản thân có nâng lực hành vi dân sự đầy đủ và đảm bảo có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Thông tư số ........................... Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 

Danh sách giấy tờ, tài liệu gửi kèm:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....., ngày ... tháng .... năm....

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Mẫu 1.4 - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

Ảnh 3x4

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Số chứng chỉ

........................

Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

...........................

Cấp cho Ông (Bà):

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .......................... ,. ngày cấp...............................................................

tại...................................................................

Được cấp do: .................. (ghi rõ lý do cấp).....................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm.....

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu 1.5 - Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

________

Số: ......./QĐ-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

....., ngày .... tháng ..... năm 20....

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

_____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số................ /2021/TT-BTC ngày................. /....... /....... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Theo đề nghị của.....................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số .................. cấp ngày ... tháng .... năm .... của Ông (Bà) ............................

Lý do thu hồi: theo quy định tại điểm ............................. khoản 1 Điều 13 Thông tư số..../2021/TT-BTC ngày................................................................................................ của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số.................................................................................................. đã   bị thu hồi sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Cá nhân có tên tại Điều 1, trưởng bộ phận/đơn vị có liên quan tại Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Thuế (nếu đang là nhân viên ĐLT);

- Đại lý thuế (nếu đang là nhân viên ĐLT);

- Lưu: VT, ....

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu 2.1 - Thông báo nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ..........

________

Số: ......./TB-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

....., ngày .... tháng ..... năm 20....

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề

____________

 

Căn cứ Thông tư số...................... /2021/TT-BTC ngày ..../..../... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Căn cứ thông tin về nhân viên đại lý thuế hành nghề do...(tên đại lý thuế)... cung cấp ngày           /..../....

Cục Thuế................................. thông.. báo danh sách nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại: ...(tên đại lý thuế), mã số thuế..............., từ ngày..../..../....., như sau:

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

CMND/CCCD/HC

Quốc tịch

CCHNDV làm thủ tục về thuế

Số

Ngày, tháng, năm

Số

Ngày, tháng, năm

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Tên đại lý thuế;

- Lưu: VT,.... (...b).

LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu 2.2 - Thông báo đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ ...

_______

Số:     ../TB-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

THÔNG BÁO

Đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

____________

 

Căn cứ Thông tư số............... 2021/TT-BTC ngày.................. /....... /........ của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Căn cứ dữ liệu cập nhật kiến thức và thông tin do đại lý thuế cung cấp. Cục Thuế ..................... thông báo:

1. Đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại ................ (tên đại lý thuế)..., mã số thuế ................., đối với Ông (Bà)  ........................ , Chứng chỉ hành nghề số ...................., cấp ngày ... tháng.... năm ....

Thời hạn đình chỉ kể từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 31 tháng 12 năm      

Lý do đình chỉ: Không tham gia đủ số giờ cập nhật kiến thức theo quy định. Năm...(năm trước liền kề) ............ Ông/bà mới tham gia cập nhật kiến thức được ....... giờ.

2. Năm............... Ông/bà không cập nhật kiến thức đủ số giờ theo quy định thì năm... (năm sau liền kề)...., Ông/bà sẽ bị chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

 

Nơi nhận:

- Tên đại lý thuế;

- Lưu: VT,....

LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 2.3 - Quyết định chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ ...

_______

Số:     ../QĐ-CT...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

___________

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH, TP

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số....................... /2021/TT-BTC ngày .................. /..../..... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Theo đề nghị của....................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấm dứt hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại....(tên đại lý thuế)..., mã số thuế        , địa chỉ đối với Ông (Bà) ................................... , Chứng chỉ hành nghề số............................... ,      cấp ngày ... tháng.... năm.....

Lý do chấm dứt: ..................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông (Bà) có tên tại Điều 1, đại diện theo pháp luật của ..................... (tên đại lý thuế) .......................  thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,....

LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 2.4 - Giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

ĐƠN VỊ CẤP GIẤY

XÁC NHẬN

 _______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐÃ THAM DỰ CẬP NHẬT KIẾN THỨC

____________

 

1. Ông/Bà (Họ và tên người được xác nhận): ...........................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

3. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số ...................., cấp ngày .... tháng ..... năm......

4. Đã tham gia lớp tập huấn/cập nhật kiến thức, chuyên đề về ........................ ; từ ngày ..../.../... đến ngày .../.../..., tại ....................; Với số giờ học thực tế là ........... giờ.

 

TM. ĐƠN VỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN

(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu 2.5 - Báo cáo kết quả tổ chức lớp cập nhật kiến thức

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN THỨC

 _______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức lớp cập nhật kiến thức

__________

Kính gửi: Tổng cục Thuế

 

....................... (tên, mã số thuế của đơn vị đào tạo)........................ đã tổ chức lớp tập huấn/cập nhật kiến thức về thuế cho nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày.../.../.... đến ngày.../..../....

2. Tổ chức tại

3. Chuyên đề học: ................................................................................................................................

4. Danh sách cấp giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức:

STT

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề DV làm thủ tục về thuế

Ngày cấp Giấy xác nhận đã tham dự cập nhật kiến thức

Tổng số giờ cập nhật kiến thức

Số

Ngày, tháng, năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

TM. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC

(CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 2.6 - Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 _______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày ... tháng .... năm 20....

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Cấp lần đầu/cấp lại lần thứ.

____________

Kính gửi: Cục Thuế

 

Căn cứ Thông tư số........................... /2021/TT-BTC ngày ....../.................. /......... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

(Tên đại lý thuế) ....................... , mã số thuế ................, địa chỉ: ...................., số điện thoại :.............

Đề nghị Cục Thuế :

1. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho.... (tên đại lý thuế)  theo     quy định với phạm vi cung cấp dịch vụ: (đánh dấu X vào một trong hai trường hợp)

o Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế.

o Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

2. Thông tin về nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế như sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MST

CMND/thẻ cước/ hộ chiếu

Chứng chỉ hành nghề DVLTT về thuế

Chứng chỉ kế toán viên (nếu có)

Hợp đồng làm việc tại Đại lý thuế

Tổng số giờ cập nhật kiến thức năm trước

Giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài (nếu có)

Số

Ngày

Số

Ngày

Số

Ngày

Số HĐ lao động

Ngày ký hợp đồng LĐ

Ngày bắt đầu làm việc tại ĐLT

Ngày kết thúc làm việc tại ĐLT (nếu có)

Công việc thực hiện

Toàn thời gian/bán thời gian

Số

Ngày

Thời hạn (Từ ngày đến ngáy)

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Trường hợp nhân viên đại lý thuế là người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế, không có hợp đồng lao động với đại lý thuế thì không khai thông tin ở các cột từ (10) đến (15)).

Lý do Cấp lại (khai khi đề nghị cấp lại): ......................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

1. ....

2...,

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐẠI LÝ THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 2.7 - Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ......

 _______

Số: ..../GXN-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Cấp lần đầu/Cấp lại: .................

____________

 

Đại lý thuế (tên doanh nghiệp):...............................................................................................................

Mã số thuế:...........................................................................................................................................

Địa chỉ: ....(ghi theo địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế).........................................................................

Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế/Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (ghi một trong hai trường hợp), từ ngày    tháng    năm     

(Tên đại lý thuế).................................................. có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số .........../2021/TT-BTC ngày .../.../.... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế./.

 

Nơi nhận:

- Đại lý thuế..... ;

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý ĐLT;

- Lưu: VT, .... (...b).

LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu 2.8 - Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 _______

Số: ..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày       . tháng .... năm 20....

 

 

 

THÔNG BÁO

Thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế

____________

 

(Tên Đại lý thuế) .............. , mã số thuế  .................. , địa chỉ ................... thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi như sau:

I. Tăng, giảm nhân viên đại lý thuế

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MST

CMND/ thẻ căn cước/ hộ chiếu

Chứng chỉ hành nghề DVLTT về thuế

Chứng chỉ kế toán viên (nếu có)

Hợp đồng làm việc tại Đại lý thuế

Tổng Số giờ cập nhật kiến thức năm trước

Giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài (nếu có)

Số

Ngày

Số

Ngày

Số

Ngày

Số HĐ lao động

Ngày ký HĐ lao động

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc (nếu có)

Công việc thực hiện

Toàn thời gian/ bán thời gian

Số

Ngày

Thời hạn (Từ ngày đến ngày)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

I

 

Nhân viên tăng

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Nhân viên giảm

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thay đổi thông tin của nhân viên đại lý thuế

STT

Họ và tên

Số CCHN DV làm thủ tục về thuế

Thông tin cũ

Thông tin mới

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

1.1

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

 

 

 

 

1.2

Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

2.1

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

Sau khi thay đổi thì số nhân viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế làm việc tại đại lý thuế là:............................................................................................ người (đối với trường hợp có thay đổi tăng, giảm nhân viên đại lý thuế).

Đại lý thuế cam kết các thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thông tin tại thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Cục Thuế............... ;

- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐẠI LÝ THUẾ

(Kỷ. ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

TÊN ĐẠI LÝ THUẾ

........

 _______

Số: ..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THUẾ

Năm             (Từ 01/01 đến 31/12)

_________

Kính gửi: Cục Thuế....

 

1. Tình hình hoạt động:

1. Tình hình nhân viên:

Chỉ tiêu

Số liệu

A. Tổng số nhân viên đại lý thuế đến 31/12

 

Trong đó: - Số tăng trong năm

 

- Số giảm trong năm

 

B. Số nhân viên đại lý thuế được thông báo đủ điều kiện hành nghề

 

1. Người Việt Nam

 

2. Người nước ngoài

 

C. Số người có Chứng chỉ kế toán viên

 

1. Người Việt Nam

 

2. Người nước ngoài

 

 

 

2. Tình hình cung cấp dịch vụ:

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số liệu

A. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ trong năm

Số khách hàng

 

Trong đó: 1. Tổ chức, doanh nghiệp

 

 

2. Cá nhân, hộ kinh doanh

 

 

B. Số lượng hợp đồng cung cấp dịch vụ

Số lượng HĐ

 

Trong đó: 1. HĐ cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

 

2. HĐ cung cấp dịch vụ tư vấn thuế

 

 

3. HĐ cung cấp dịch vụ kế toán

 

 

C. Ước tổng doanh thu

Triệu VNĐ

 

Trong đó: 1. DT về cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

 

2. DT về cung cấp dịch vụ tư vấn thuế

 

 

3. DT về cung cấp dịch vụ kế toán

 

 

D. Cung cấp dịch vụ thủ tục về thuế

 

 

1. Số lượt hồ sơ, thủ tục về thuế thực hiện thay cho NNT

Số lượt

 

Trong đó: - Hồ sơ, thủ tục về đăng ký thuế

 

 

- Hồ sơ, thủ tục về khai thuế

 

 

- Hồ sơ, thủ tục về hoàn thuế

 

 

- Hồ sơ, thủ tục về miễn giảm thuế

 

 

- Hồ sơ, thủ tục khác

 

 

2. Số lần/quyết định người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính thuế trong phạm vi dịch vụ đại lý thuế cung cấp

Số lần

 

 

 

3. Thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất hoặc thông tin khác đại lý thuế cần cung cấp cho cơ quan thuế (nếu có):

-   Thuận lợi:..........................................................

-   Khó khăn:..........................................................

-   Kiến nghị:..........................................................

-   Thông tin khác:..................................................

II. Tình hình cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế

Tổng hợp thời gian cập nhật kiến thức của các nhân viên:

Số TT

Họ và tên

CCHN DV làm thủ tục về thuế

Tổng số giờ cập nhật kiến thức trong năm

Số

Ngày cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Đề xuất, kiến nghị : ........................................................................................

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu 2.10 - Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 _______

Số: ..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

....., ngày...... . tháng .... năm 20....

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế

___________

 

Căn cứ Thông tư số................... /2021/TT-BTC ngày ..../.../....  của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Căn cứ hợp đồng số............................ ngày....... tháng.......... năm........... ký với ....... (tên đại lý thuế) .................., mã số thuế .............

(Tên người nộp thuế) ......................, mã số thuế ............ , số điện thoại: ........................ thông báo cơ quan thuế về việc thực hiện/tạm dừng/chấm dứt hợp đồng/dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện/tạm dừng/chấm dứt

Ghi chú

Từ ngày 1 (Từ kỳ)

Đến ngày (Đến kỳ)

I

Dịch vụ thực hiện thủ tục về thuế

 

 

 

1

Đăng ký thuế

 

 

 

1.1

...

 

 

 

...

...

 

 

 

2

Dịch vụ khai thuế

 

 

 

2.1

Thuế TNDN

 

 

 

2.2

Thuế TNCN

 

 

 

2.3

Thuế GTGT

 

 

 

...

...

 

 

 

3

Dịch vụ nộp thuế

 

 

 

3.1

Thuế TNDN

 

 

 

3.2

Thuế TNCN

 

 

 

3.3

Thuế GTGT

 

 

 

...

...

 

 

 

4

Hoàn thuế

 

 

 

...

...

 

 

 

5

Miễn, giảm Thuế

 

 

 

...

...

 

 

 

6

Dịch vụ thủ tục khác...

 

 

 

II

Dịch vụ tư vấn thuế

 

 

 

1

(Nội dung tư vấn)

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

 

 

 

1

(Nội dung chi tiết)

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Cơ quan quản lý thuế trực tiếp đại lý thuế;

- Đại lý thuế.............. ;

- Lưu: ....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu 2.11 - Quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ ...

_______

Số:        /QĐ-CT-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

...., ngày .... tháng ... năm 20....

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế

_____________

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ...

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số................. 2021/TT-BTC ngày................ /...... /....... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Theo đề nghị của...................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với (tên đại lý thuế)            ,           mã số thuế....................................................... ,... địa chỉ...........................

Lý do đình chỉ:.........................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông (Bà) đại diện hợp pháp của đại lý thuế tại Điều 1, thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan quản lý thuế trực tiếp đại lý thuế;

- Lưu: VT, ....

LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                                                                 

 

 

Mẫu 2.12 - Quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ ...

_______

Số:        /QĐ-CT-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

...., ngày .... tháng ... năm 20....

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

___________

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ ...

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số.............. /2021/TT-BTC ngày ................. /........ /...... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Theo đề nghị của...................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, số     , cấp ngày....tháng........................................... năm...................................... đối với ......... (tên đại lý thuế)..., mã số thuế   ,           địa chỉ.......................................

Lý do thu hồi:.............................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Ông (Bà) đại diện hợp pháp của đại lý thuế tại Điều 1, thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đại lý thuế;

- Lưu: VT, ....

LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

thuộc tính Thông tư 10/2021/TT-BTC

Thông tư 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2021/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:26/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 12/3, thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế phải tốt nghiệp ĐH trở lên

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo quy định mới, điều kiện dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người VN hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại VN từ 12 tháng trở lên phải có đủ các điều kiện, trong đó đáng lưu ý phải có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán… thay vì có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên như quy định cũ.

Thông tư cũng quy định rõ 6 trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, cụ thể: Kê khai không trung thực về thời gian công tác trong hồ sơ dự thi; sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận thương mại về bằng cấp; thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ lấy chứng nhận; sử dụng chứng chỉ kế toán viên giả…

Tổng cục thuế sẽ công khai thông tin quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên cổng thông tin điện tử. Thông tin công khai bao gồm: họ tên, ngày sinh, thông tin CMDN/CCCD; thông tin về quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 117/2012/TT-BTCThông tư 51/2017/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư 10/2021/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF FINANCE

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 10/2021/TT-BTC

 

Hanoi, January 26, 2021

 

CIRCULAR

Guiding the management of tax procedure service practice[1]

 

Pursuant to the June 13, 2019 Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2020/ND-CP of April 8, 2020, on performance of electronic administrative procedures;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP of July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the General Director of Taxation;

The Minister of Finance promulgates the Circular guiding the management of tax procedure service practice.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides the organization of exams, and conditions for exemption from sitting exams; procedures for grant and revocation of tax procedure service practice certificates; knowledge updating for tax agents’ staff members; and management of the provision of tax procedure services under Articles 104 and 105 and accounting services for microenterprises under Article 150 of the Law on Tax Administration.

Article 2. Subjects of application

1. Enterprises providing tax procedure services (below referred to as tax agents).

2. Examinees and registrants for grant of tax procedure service practice certificates.

3. Taxpayers using tax agents’ services.

4. Tax agents’ staff members.

5. Tax officers, and tax offices of all levels.

6. Socio-professional organizations acting as tax agents.

7. Other organizations and individuals involved in exams for obtaining, and grant and management of tax procedure service practice certificates, and knowledge updating for tax agents’ staff members.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Tax agent means an enterprise or an enterprise’s branch which fully satisfies the law-specified conditions and is granted a certificate of eligibility for provision of tax procedure services.

2. Tax procedure services means the services specified in Clause 1, Article 104 of the Law on Tax Administration provided by a tax agents under service contracts signed with taxpayers. The services specified at Points a and b, Clause 1, Article 104 of the Law on Tax Administration are referred to as tax services, and the services specified at Point c, Clause 1, Article 104 of the Law on Tax Administration are referred to as accounting services for microenterprises.

3. Tax agent’s staff member means a person who possesses a tax procedure service practice certificate granted by the General Department of Taxation, works for a tax agent and is recognized by a provincial-level Tax Department to be eligible for tax procedure service practice.

 

Chapter II

ORGANIZATION OF EXAMS, GRANT AND REVOCATION OF TAX PROCEDURE SERVICE PRACTICE CERTIFICATES

Section 1

ORGANIZATION OF EXAMS

Article 4. Exam-sitting conditions

To sit an exam to obtain a tax procedure service practice certificate, a person must be a Vietnamese or a foreigner licensed to reside in Vietnam for 12 months or more who fully satisfies the following conditions:

1. Having full civil act capacity;

2. Possessing a university or higher degree in economics, tax, finance, accounting, audit or law, or possessing a university or higher degree in another specialty with a total of units of syllabuses or credits or class periods of the subject of economics, finance, accounting, audit, tax or financial analysis accounting for at least 7% of the total syllabuses or credits or class periods of the whole course;

3. Having actually worked in the field of tax, finance, accounting or audit for a period 36 months or more. The actual working period may be a sum of periods from the time of graduation recorded in the university (or postgraduate) diploma to the time of exam booking;

4. Having submitted a complete exam booking dossier and fully paid exam costs under regulations.

Article 5. Exam booking dossier

1. A registrant for sitting an exam to obtain a tax procedure service practice certificate shall send an exam booking dossier to the Exam Panel via the portal of the General Department of Taxation. The dossier must comprise:

a/ An exam booking application, made according to Form 1.1 provided in the Appendix to this Circular;

b/ A scanned copy of the university or postgraduate diploma specified in Clause 2, Article 4 of this Circular; if the diploma shows that the examinee’s specialty is other than economics, tax, finance, accounting, audit or law, the examinee shall enclose the diploma with a mark sheet showing the number of units of syllabuses or credits or class periods of all subjects learnt;

c/ A scanned copy of the certificate of the examinee’s working period, made according to Form 1.2 provided in the Appendix to this Circular, or of his/her social insurance book showing his/her working period as required in Clause 3, Article 4 of this Circular;

d/ A scanned copy of the examinee’s people’s identity card or citizen identity card (for Vietnamese) in case the national database on population has not yet been put into operation, or of his/her passport (for foreigners) which remains valid by the time of exam booking;

dd/ A file of a 3cm x 4cm color photo with white background taken within 6 months up to the time of dossier submission.

2. In case of booking for sitting exams on subjects not yet taken or for re-sitting exams for failed subjects, examinees shall send an exam booking dossier to the Exam Panel via the portal of the General Department of Taxation, which must comprise the documents specified at Points a and d (in case of any change compared to the previous exam), and at Point dd, Clause 1 of this Article.

Article 6. Exam fees

1. Examinees shall pay exam fees as notified by the Exam Panel in cash or electronically under the guidance of the Exam Panel. An examinee who has paid exam fees but does not sit the exam will not be refunded the paid fees.

2. The Exam Panel shall estimate costs for exam organization on the principle of covering costs with collected fees. Estimates of costs for exam organization shall be approved by the General Department of Taxation.

3. The General Director of Taxation shall issue regulations on management and use of funds for exam organization.

Article 7. Contents and forms of exams

1. An exam for obtaining a tax procedure service practice certificate covers:

a/ Tax law subject.

The tax law subject covers the laws on tax administration, value-added tax, enterprise income tax, excise tax, personal income tax, royalty, and other taxes; and charges and fees belonging to the state budget, and guiding documents.

b/ Accounting subject.

The accounting subject covers the Accounting Law, accounting standards, corporate accounting regime, and other legal documents on accounting.

2. Forms of exam: Exams shall be conducted on paper or computer in the form of written exam or multiple-choice test; the exam duration for each subject will depend on the form of exam, ranging from 60 minutes to 180 minutes.

3. The language used in exams is Vietnamese.

Article 8. Organization of exams

1. The General Department of Taxation shall organize at least one exam every year, and issue regulations on exams for grant of tax procedure service practice certificates for uniform application to all exams.

2. The Exam Panel shall be formed by the General Department of Taxation and responsible for organizing exams in accordance with this Circular and the exam regulations issued by the General Department of Taxation.

3. The Exam Panel has the following tasks:

a/ To officially notify on the portal of the General Department of Taxation and at least 1 mass medium the conditions for and time and venue of exam and other relevant information at least 45 days before the date of exam;

b/ To post up the list of examinees (with their full names, dates of birth and identification numbers, exam subjects, and venue of exam) and other relevant information on the portal of the General Department of Taxation at least 15 days before the date of exam;

c/ To organize exams, mark exam papers, review exam results, and report exam results and exam result review results to the General Department of Taxation for approval;

d/ To post up exam results and exam result review results on the portal of the General Department of Taxation and send exam results and exam result review results to examinee-registered emails within 30 days from the date an exam is completed or from the deadline for receiving exam result review requests;

dd/ To take responsibility for the security and safety of examinees and related organizations and individuals during an exam.

Article 9. Forms of handling examinees’ violations

1. Forms of handling examinees’ violations:

a/ Giving caution;

b/ Subtracting marks of exam subjects;

c/ Suspending examinees from doing exam subjects;

d/ Suspending examinees from sitting exams;

dd/ Cancelling results of exam subjects;

e/ Cancelling results of exams;

g/ Requesting a competent agency to examine penal liability for examinees who commit violations serious enough for penal liability examination.

2. The handling of examinees’ violations must comply with the exam regulations issued by the General Department of Taxation.

Article 10. Exam results

1. A satisfactory exam result for a subject is 50 points or more on a 100-point scale or 5 points or more on a 10-point scale.

2. Review of exam results: Within 15 days after exam results are announced, examinees may file a request for review of exam results with the Exam Panel.

3. Exam results and exam result review results shall be announced under Point d, Clause 3, Article 8 of this Circular.

4. Reservation of exam results: Satisfactory exam results may be reserved for 36 months from the month of announcement of exam results or exam result review results.

Article 11. Exemption from sitting exams

1. Exemption from sitting the tax law subject exam shall be granted for examinees who have worked in the tax sector and fully satisfy the following conditions:

a/ Having worked for 60 consecutive months counted to the time of retirement, resignation, or holding of the rank of tax specialist or tax examination officer or the job title of (rank-III) lecturer, and having worked in the field of tax administration or taught tax operations for at least 36 months (aggregately counted during 5 working years to the time of retirement or resignation);

b/ Not having been subject to administrative discipline while on public duty in the form of caution or severer form within 24 months counted to the time of retirement or resignation;

c/ Having registered for the exemption within 36 months from the month of retirement or resignation.

2. Exemption from sitting the accounting subject exam shall be granted for an examinee who satisfies either of the following conditions:

a/ Possessing a university or postgraduate degree in accounting or audit and having worked as an accountant or auditor for at least 60 consecutive months counted to the time of registration for the exemption. The period during which the examinee has worked as an accountant or auditor shall be counted from the time he/she graduates from the university or postgraduate course on accounting or audit to the time of registration for the exemption.

b/ Having passed the advanced accounting-finance or management accounting subject exam for grant of accountant certificates or auditor certificates organized by the Ministry of Finance and the exam results remain to be reserved.

3. Exemption from sitting the tax law subject exam and accounting subject exam shall be granted for an examinee who falls into either of the following cases:

a/ Possessing an auditor certificate or accountant certificate granted by a competent state agency under regulations.

b/ Having worked in the tax sector for at least 10 consecutive years, counted to the time of retirement or resignation, and satisfying the following conditions:

b1/ Having held the rank of tax specialist or tax examination officer or the job title of (rank-III) lecturer for at least 10 years or having held the rank of principal specialist or principal examination officer or the job title of principal lecturer (rank-II lecturer) or higher and having worked in the field of tax administration or lectured tax operations for at least 60 months (aggregately counted during 10 working years to the time of retirement or resignation);

b2/ Not having been subject to administrative discipline while on public duty in the form of caution or severer form within 24 months counted to the time of retirement or resignation.

b3/ Having registered for the exemption within 36 months from the month of retirement or resignation.

4. The General Department of Taxation shall make a list of working positions regarding tax administration and tax operations teaching for the persons working in the tax sector who are entitled to exemption from sitting exams as specified at Point a, Clause 1, and Point b, Clause 3, of this Article.

Section 2

GRANT AND REVOCATION OF TAX PROCEDURE SERVICE PRACTICE CERTIFICATES

Article 12. Grant of tax procedure service practice certificates

1. Grant of tax procedure service practice certificates to examinees who have passed two exam subjects

a/ Based on approved exam results, the General Department of Taxation shall grant tax procedure service practice certificates to examinees who have passed two exam subjects.

b/ Examinees are not required to submit dossiers of application for tax procedure service practice certificates if they have passed two exam subjects.

2. Grant of tax procedure service practice certificates to persons who are entitled to exemption from sitting an exam(s)

A dossier of application for a tax procedure service practice certificate shall be hand-delivered or sent by post to the General Department of Taxation and must comprise:

a/ An application for a tax procedure service practice certificate, made according to Form 1.3 provided in the Appendix to this Circular;

b/ A certified copy of the examinee’s people’s identity card or citizen identity card (for Vietnamese) in case the national database on population has not yet been put into operation or of his/her passport (for foreigners) which remains valid to the time of dossier submission;

c/ One 3cm x 4cm color photo with white background taken within 6 months up to the date of dossier submission;

d/ One of the following papers proving the examinee’s eligibility for exemption from sitting an exam(s):

d1/ A certificate of the working period, made according to Form 1.2 provided in the Appendix to this Circular, for the persons entitled to exam exemption specified in Clause 1, and at Point b, Clause 3, Article 11 of this Circular;

d2/ Certified copies of the university or postgraduate diploma and of the social insurance book, for the persons entitled to exam exemption specified at Point a, Clause 2, Article 11 of this Circular;

d3/ A certified copy of the certificate of exam marks, for the persons entitled to exam exemption specified at Point b, Clause 2, Article 11 of this Circular;

d4/ A certified copy of the auditor certificate or accountant certificate, for the persons entitled to exam exemption specified at Point a, Clause 3, Article 11 of this Circular.

3. The General Department of Taxation shall grant tax procedure service practice certificates, made according to Form 1.4 provided in the Appendix to this Circular, within 10 working days from the date of announcing official exam results or receiving a complete dossier as prescribed. In case the dossier is invalid for grant of a certificate, the General Department of Taxation shall issue a written reply, clearly stating the reason.

4. Tax procedure service practice certificates may be received directly at the General Department of Taxation or sent by post to eligible applicants’ addresses registered with the General Department of Taxation. For receiving certificates directly at the General Department of Taxation, eligible applicants shall produce their people’s identity cards or citizen identity cards or passports (for foreigners) and letters of authorization for receipt of certificates (if authorized to receive the certificates for others).

5. Within 3 working days after granting a tax procedure service practice certificate, the General Department of Taxation shall post up information about the certificate holder on its portal. Such information covers full name, date of birth, information on people’s identity card/citizen identity card/passport (for foreigners); and information on the certificate.

Article 13. Revocation of tax procedure service practice certificates

1. A tax procedure service practice certificate may be revoked in the following cases:

a/ The certificate holder made untruthful declaration of his/her working period in the registration dossier for sitting the exam to obtain a tax procedure service practice certificate or dossier of application for a tax procedure service practice certificate;

b/ The certificate holder tampered with or committed frauds in diplomas or certificates of exam marks in the registration dossier for sitting the exam to obtain a tax procedure service practice certificate or dossier of application for a tax procedure service practice certificate;

c/ The certificate holder sat the exam to obtain a tax procedure service practice certificate for another person or asked another person to sit the exam;

d/ The certificate holder used a counterfeit auditor certificate or accountant certificate or an invalid certificate in the dossier of application for a tax procedure service practice certificate;

dd/ The certificate holder’s accountant certificate or auditor certificate has been revoked in case he/she is granted the tax procedure service practice certificate under Point a, Clause 3, Article 11 of this Circular;

e/ The certificate holder allowed another person to use his/her tax procedure service practice certificate.

2. The General Department of Taxation shall issue a decision on revocation of a tax procedure service practice certificate, made according to Form 1.5 provided in the Appendix to this Circular.

3. Within 3 working days after issuing a decision on revocation of a tax procedure service practice certificate, the General Department of Taxation shall post up information on such decision on its portal, including full name, date of birth, information on people’s identity card/citizen identity card/passport (for foreigners); and information about the decision.

 

Chapter III

MANAGEMENT OF PRACTICE BY TAX AGENTS’ STAFF MEMBERS

Article 14. Tax agents’ staff members

A tax agent’s staff member must fully satisfy the following criteria:

1. Being a Vietnamese citizen or a foreigner permitted to reside and work in Vietnam and not falling into the cases specified in Clause 4, Article 105 of the Law on Tax Administration;

2. Possessing a tax procedure service practice certificate granted by the General Department of Taxation;

3. Being the at-law representative of the tax agent or working at the tax agent under a labor contract;

4. Having participated in all knowledge updating programs as specified in Chapter IV of this Circular.

Article 15. Practice registration by tax agents’ staff members

1. Principles of practice registration by tax agents’ staff members

a/ The registration for tax procedure service practice shall be made through tax agents of which the practice registrants act as at-law representatives or with which they sign labor contracts.

b/ Tax agents’ staff members may start practicing tax procedure services from the date they are informed by related provincial-level Tax Departments of their eligibility for tax procedure service practice.

c/ At a time, the holder of a tax procedure service practice certificate may practice at only 1 tax agent.

d/ Tax agents’ staff members may not practice tax procedure services during the period they are suspended or terminated from doing so.

2. At-law representatives of tax agents shall be answerable before law for checking information and documents provided by registrants for tax procedure service practice; and certify the criteria on tax agents’ staff members specified in Article 14 of this Circular.

3. Tax agents shall provide information on their staff members to provincial-level Tax Departments (of the localities where the tax agents’ head offices are based) when registering for grant of certificates of eligibility for provision of tax procedure services in accordance with Article 22 of this Circular or when notifying changes in information on their staff members in accordance with Point a, Clause 8, Article 24 of this Circular.

Article 16. Management of practice of tax agents’ staff members

1. Notifying practice eligibility of tax agents’ staff members

The provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall check information on the tax agent’s staff members provided by the tax agent in the registration request for grant of a certificate of eligibility for provision of tax procedure services, made according to Form 2.6, or in the notice of changes in information on tax agents’ staff members, made according to Form 2.8, provided in the Appendix to this Circular. If the law-specified conditions are fully satisfied, within 5 working days after receiving a complete dossier or a tax agent’s notice, the Tax Department shall make a notice of eligibility of a tax agent’s staff member for practice according to Form 2.1 provided in the Appendix to this Circular. If the tax agent’s staff member does not satisfy the law-specified conditions for practice, the Tax Department shall issue a written reply, clearly stating the reason.

2. Updating information on tax agents’ staff members

Within 5 working days after receiving a notice of changes in information on a tax agent’s staff member, the concerned provincial-level Tax Department shall update information provided by the tax agent and synchronize the updated information to the tax administration system.

3. Suspending tax agents’ staff members from practice

a/ A tax agent’s staff member shall be suspended from tax procedure service practice if he/she fails to update knowledge or improperly updates knowledge in accordance with Article 20 of this Circular. The suspension period shall be counted from the date stated in the suspension notice through December 31 of the year of suspension.

b/ No later than January 31 every year, based on a report on operation of a tax agent and knowledge updating contents of knowledge updating course organizers, the provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall review the number of knowledge updating hours in the preceding year of the tax agent’s staff members.

b1/ In case a tax agent’s practicing staff member fails to update knowledge for a sufficient number of hours as prescribed, the Tax Department shall issue a notice of suspension from tax procedure service practice for such staff member according to Form 2.2 provided in the Appendix to this Circular;

b2/ For a tax agent’s staff member currently suspended from practice: If he/she has updated knowledge for a sufficient number of hours as prescribed, the Tax Department shall update information on his/her eligibility for practice and post it up under Point a, Clause 5 of this Article;

b3/ By the end of December 31 of the year of suspension, if a tax agent’s staff member fails to update knowledge for a sufficient number of hours as prescribed, the Tax Department shall issue a decision on practice termination for such staff member under Clause 4 of this Article.

4. Terminating practice of tax agents’ staff members

a/ A tax agent’s staff member shall be subject to practice termination if falling into one of the following cases:

a1/ Failing to remediate his/her violation though the practice suspension period has expired;

a2/ Practicing at 2 or more tax agents at a time;

a3/ Having his/her tax procedure service practice certificate revoked;

a4/ Violating Clause 4, Article 105 of the Law on Tax Administration.

b/ The provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall issue a decision on practice termination for a tax agent’s staff member according to Form 2.3 provided in the Appendix to this Circular.

c/ If having remediated his/her violations and fully satisfied the criteria specified in Article 14 of this Circular, the tax agent’s staff member who is subject to termination of tax procedure service practice may make practice registration under Clause 3, Article 15 of this Circular. Those who are subject to practice termination under Point a3 or a4, Clause 4 of this Article may make practice registration only after 12 months from the date they have remediated their violations.

5. Publicizing information on tax agents’ staff members

Within 3 working days after issuing a notice or decision specified in Clause 1, 3 or 4 of this Article, the provincial-level Tax Department shall post on the portal of the General Department of Taxation information on tax agents’ staff members, specifically as follows:

a/ Information on tax agents’ staff members who are eligible for practice, including their full names, dates of birth, and people’s identity cards/citizen identity cards/passports (for foreigners); information on tax procedure service practice certificates and accountant certificates (if any); and information on tax agents with which such staff members make practice registration.

b/ Information on tax agents’ staff members who are subject to practice suspension, including their full names, dates of birth, and people’s identity cards/citizen identity cards/passports (for foreigners); information on practice certificates; information on tax agents with which such staff members make practice registration; and information on practice suspension notices.

c/ Information on tax agents’ staff members subject to practice termination, including their full names, dates of birth, and people’s identity cards/citizen identity cards/passports (for foreigners); information on practice certificates; information on tax agents with which such staff members make practice registration; and information on practice termination decisions.

Article 17. Responsibilities of tax agents’ staff members

1. To perform jobs stated in tax procedure service contracts signed between tax agents and taxpayers.

2. To take responsibility before law for the use and management of tax procedure service practice certificates under regulations.

3. To provide tax agents with adequate and accurate personal information and documents relating to registration of tax procedure service practice for tax agents, including tax procedure service practice certificates, documents evidencing the number of knowledge updating hours, work permits (for foreigners), and documents showing that staff members finish working at another tax agent (if any).

In case of any change in their personal information relating to the above documents, tax agents’ staff members shall notify such change to tax agents for notification to provincial-level Tax Departments.

4. At least 30 days before the expected date of practice discontinuation (except the case of practice suspension or termination), to notify such in writing to their current tax agents.

5. To comply with regulations on inspection concerning tax procedure service practice.

6. To keep information confidentiality for users of services of tax agents.

7. To participate in training and knowledge updating courses to ensure the sufficient number of knowledge updating hours as prescribed.

 

Chapter IV

UPDATING OF KNOWLEDGE ABOUT TAX PROCEDURE SERVICE PRACTICE

Article 18. Subjects required to update knowledge

1. Subjects required to update knowledge include tax agents’ staff members and registrants for tax procedure service practice.

2. Tax agents’ staff members shall participate in annual knowledge updating courses.

3. Knowledge updating is not required for persons who possess tax procedure service practice certificates and make practice registration in the period from the date of grant of their certificates to December 31 of the year following the year of grant of the certificates.

Article 19. Contents to be updated and documents used for knowledge updating

1. Contents to be updated

a/ Regulations on taxes, charges, fees and tax administration.

b/ Regulations on corporate accounting.

Based on contents to be updated and practical conditions, the General Department of Taxation shall develop a framework program on contents to be updated every year. Such framework program shall be issued before January 31 every year.

2. Documents used for knowledge updating

a/ Documents used for knowledge updating must have the contents specified in Clause 1 of this Article.

b/ Documents used for knowledge updating shall be presented in written form or the form of electronic data.

Article 20. Duration and forms of knowledge updating

1. The duration of knowledge updating for tax agents’ staff members and registrants for tax procedure service practice shall be determined as follows:

a/ The duration of knowledge updating must be at least 24 hours (equivalent to 3 days) in a year. The number of knowledge updating hours shall be aggregately counted from January 1 to December 31 every year for use as a basis for practice registration or determination of practice eligibility of tax agents’ staff members for the subsequent year.

b/ The knowledge updating time shall be counted on the principle that 1 learning hour is equivalent to 1 hour of knowledge updating. The knowledge updating time must not exceed 4 hours per class and not exceed 8 hours per day.

c/ Document evidencing knowledge updating hours is a certificate issued by a knowledge updating course organizer stating that a tax agent’s staff member has participated in a knowledge updating course.

2. Forms of knowledge updating

a/ Individuals may book their participation in direct or online knowledge updating courses organized by eligible units specified in Clause 2, Article 21 of this Circular.

b/ If participating in a training course organized by a provincial-level Tax Department for taxpayers, the participant may (if he/she so wishes) send a notice thereof to the course organizer before attending the first training session for the Tax Department to monitor and issue a certificate that he/she has participated in a knowledge updating course.

Article 21. Organization of knowledge updating courses

1. The General Department of Taxation shall issue regulations on organization of courses on updating of knowledge about tax procedure service practice, and guide, examine, evaluate and supervise the organization of knowledge updating courses.

2. Knowledge updating course organizers include:

a/ Provincial-level Tax Departments, and the Vietnamese Tax College;

b/ The Institute of Financial Training;

c/ Training institutions that provide training at university and higher degrees in the contents specified in Clause 1, Article 19 of this Circular;

d/ Socio-professional organizations acting as tax agents.

3. Training institutions and socio-professional organizations acting as tax agents shall register organization of knowledge updating courses under the regulations on knowledge updating and may have such courses certified by the General Department of Taxation if satisfying the following conditions:

a/ Programs and materials used for knowledge updating comply with Article 19 of this Circular;

b/ Lecturers have at least 5 years’ working, research or teaching  experience relating to the contents specified in Clause 1, Article 19 of this Circular.

4. Responsibilities of knowledge updating course organizers

a/ To prepare detailed plans for knowledge updating courses on the basis of the framework program issued by the General Department of Taxation and notify them to the General Department of Taxation in the first quarter every year.

b/ To monitor and roll-call trainees attending knowledge updating courses; to issue certificates of participation in knowledge updating courses according to Form 2.4 provided in the Appendix to this Circular.

c/ To send reports on results of organization of knowledge updating courses, made according to Form 2.5 provided in the Appendix to this Circular, within 5 working days from the date a course is finished to the General Department of Taxation via its portal.

d/ To archive files on organization of knowledge updating courses; to provide adequate, prompt and accurate information and documents on organization of knowledge updating courses at the request of competent state agencies.

dd/ To maintain the conditions for organization of knowledge updating courses specified in Clause 3 of this Article.

5. Provincial-level Tax Departments may organize courses on updating of knowledge about tax procedure service practice together with training courses for taxpayers.

 

Chapter V

MANAGEMENT OF PRACTICE OF TAX AGENTS

Article 22. Registration for grant or re-grant of certificates of eligibility for provision of tax procedure services to tax agents

1. Conditions for a tax agent to be granted a certificate of eligibility for provision of tax procedure services:

a/ Being a lawfully established enterprise;

b/ Having at least 2 full-time staff members who possess tax procedure service practice certificates;

c/ Having at least one full-time staff member who possesses an accountant certificate, in case of registration for provision of accounting services to microenterprises.

2. A dossier of application for a certificate of eligibility for provision of tax procedure services must comprise:

a/ An application for a certificate of eligibility for provision of tax  procedure services, made according to Form 2.6 provided in the Appendix to this Circular;

b/ Scanned copies of tax procedure service practice certificates of individuals working at the enterprise;

c/ Scanned copies of accountant certificates of individuals working at the enterprise (in case of registration for provision of accounting services to microenterprises);

d/ Scanned copies of labor contracts between the enterprise and individuals possessing tax procedure service practice certificates and of accountant certificates;

3. A tax agent shall send a dossier of application for a certificate of eligibility for provision of tax procedure services to the provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) via the portal of the General Department of Taxation.

4. Within 5 working days after receiving a complete dossier, the provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall grant a certificate of eligibility for provision of tax procedure services, made according to Form 2.7 provided in the Appendix to this Circular. In case of refusal to grant such certificate, the provincial-level Tax Department shall reply in writing, clearly stating the reason.

The scope of service provision by a tax agent must be stated in a certificate of eligibility for provision of tax procedure services, specifically as follows:

a/ The phrase “Being eligible for provision of tax services” shall be written, in case the tax agent submits all the documents specified at Points a, b and d, Clause 2 of this Article;

b/ The phrase “Being eligible for provision of tax services and provision of accounting services to microenterprises” shall be written, in case the tax agent submits all the documents specified at Points a, b, c and d, Clause 2 of this Article.

5. Re-grant of certificates of eligibility for provision of tax procedure services:

a/ A tax agent may have its certificate of eligibility for provision of tax procedure services re-granted if it sees any of the following changes and does not fall into the case specified in Clause 3, Article 27 of this Circular:

a1/ Its name is changed;

a2/ Its head office is relocated to another province or centrally run city;

a3/ The certificate is lost or damaged;

a4/ There is a change in the conditions for provision of accounting services to microenterprises, which leads to a change in the scope of service provision stated in the certificate.

b/ A dossier of request for re-grant of a certificate of eligibility for provision of tax procedure services must comprise a request for re-grant of a certificate of eligibility for provision of tax procedure services, made according to Form 2.6 provided in the Appendix to this Circular, and documents related to the change.

The tax agent shall send the dossier to the provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) via the portal of the General Department of Taxation.

c/ The provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall re-grant a certificate of eligibility for provision of tax procedure services under Clause 4 of this Article.

In case the tax agent has its head office relocated to another province or centrally run city, it shall send a dossier of request for re-grant of a certificate of eligibility for provision of tax procedure services to the provincial-level Tax Department of the locality to which its head office is relocated together with a dossier of request for modification of tax registration information. The provincial-level Tax Department of the locality to which the tax agent’s head office is relocated shall check the dossier and coordinate with the provincial-level Tax Department of the locality from which the tax agent’s head office is relocated in carrying out procedures for re-grant of a certificate of eligibility for provision of tax procedure services under Clause 4 of this Article.

Article 23. Services provided by tax agents to taxpayers

1. Each service specified in Article 104 of the Law on Tax Administration provided by a tax agent must be stated in a contract signed with a taxpayer.

2. A service provision contract between a tax agent and a taxpayer must state the scope and time of service provision; scope of authorized tax procedure jobs, and authorization duration.

In case the service provision contract has not yet expired while the tax agent is suspended from provision of tax procedure services or has its certificate of eligibility for provision of tax procedure services revoked, the tax agent shall immediately notify such to the taxpayer in order to take measures for suspending or terminating the contract.

Article 24. Responsibilities of tax agents

1. To provide services according to the scope stated in certificates of eligibility for provision of tax procedure services granted by provincial-level Tax Departments.

2. To maintain and ensure conditions for being granted certificates of eligibility for provision of tax procedure services throughout the operation duration.

3. To recruit and manage tax agents’ staff members under regulations.

4. To comply with the tax and corporate accounting laws and other relevant laws when providing services under contracts signed with taxpayers.

5. To refrain from colluding with tax officers or taxpayers for the purpose of committing violations of the tax laws. In case a tax agent helps a taxpayer evade tax, declare insufficient tax amounts or violate tax procedures, the taxpayer shall still take responsibility before law for such violations; the tax agent shall take joint responsibility for such violations and pay compensation to the taxpayer under the contract signed with the taxpayer.

6. To comply with regulations on inspection related to tax procedure service practice; on behalf of taxpayers and at the request of tax offices, to provide and explain information and documents under contracts signed with taxpayers to prove the accuracy of taxpayers’ dossiers for tax declaration, tax payment, tax exemption, tax reduction or tax refund.

7. To keep information confidentiality for taxpayers using tax agents’ services.

8. To send notices and reports to provincial-level Tax Departments via the portal of the General Department of Taxation, specifically as follows:

a/ Within 5 working days after the occurrence of a change in information on a tax agent’s staff member, to send a notice of change in information on tax agents’ staff members, made according to Form 2.8 provided in the Appendix to this Circular;

b/ No later than January 15 every year, to send a report on the operation of tax agents, made according to Form 2.9 provided in the Appendix to this Circular. Information used for reporting shall be collected from January 1 to December 31 of the reporting year.

Article 25. Notice of use of tax agents’ services

At least 5 working days before a tax agent performs for the first time the tax procedure service jobs stated in the contract, or within 5 working days after suspending or terminating service provision under the contract signed with a tax agent, a taxpayer shall send a notice, made according to Form 2.10 provided in the Appendix to this Circular, to its/his/her managing tax office.

Article 26. Suspension of provision of tax procedure services

1. A tax agent shall be suspended from providing tax procedure services if falling into any of the following cases:

a/ It fails to satisfy the conditions specified in Clause 2, Article 102 of the Law on Tax Administration for 3 consecutive months.

b/ It fails to provide information and documents under regulations or provides insufficient or inaccurate information and documents to a tax office.

c/ It discloses information which causes material or spiritual damage to or hurts the prestige of taxpayers using its services (unless such disclosure is agreed by taxpayers or prescribed by law).

d/ It employs and manages its staff members in contravention of this Circular.

dd/ It sends a notice or report specified in Clause 8, Article 24 of this Circular 15 days or more later the deadline or time limit set by a tax office.

2. The provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall issue a decision on suspension of a tax agent’s provision of tax procedure services, made according to Form 2.11 provided in the Appendix to this Circular, and concurrently notify such suspension to the tax agent’s managing tax office.

3. The duration of suspension of a tax agent’s provision of tax procedure services lasts from the effective date of the suspension decision of the provincial-level Tax Department to the date the tax agent remediates its violations, but must not exceed 90 days from the effective date of the suspension decision. In the suspension duration, the tax agent may not provide services to taxpayers.

In case the tax agent has remediated its violations, it shall notify such in writing to the provincial-level Tax Department. The provincial-level Tax Department shall check information and, if seeing that the tax agent is eligible for providing tax procedure services, within 5 working days, send a notice of the invalidation of the suspension decision to the tax agent.

Article 27. Revocation of certificates of eligibility for provision of tax procedure services

1. A tax agent shall have its certificate of eligibility for provision of tax procedure services revoked if falling into any of the following cases:

a/ It helped taxpayers evade tax or is handled for violations of regulations on provision of tax procedure services which are serious enough for penal liability examination.

b/ It made untruthful declarations or forged documents in order to be granted a certificate of eligibility for provision of tax procedure services.

c/ It is dissolved, goes bankrupt or has its business registration certificate, investment registration certificate, or another paper of equivalent validity revoked; or receives a tax office’s notice stating that a taxpayer does not operate at the registered address.

d/ Past 90 days from the effective date of the decision on suspension of  provision of tax procedure services as specified in Article 26 of this Circular, it still fails to remediate its violations.

2. A tax agent shall terminate providing tax procedure services from the effective date of the provincial-level Tax Department’s decision on revocation of its certificate of eligibility for provision of tax procedure services.

3. A tax agent shall have its certificate of eligibility for provision of tax procedure service revoked and not be re-granted such certificate if it falls into the case specified at Point a, b or c, Clause 1 of this Article. If having its certificate of eligibility for provision of tax procedure services revoked in the case specified at Point d, Clause 1 of this Article, and the tax agent has remediated its violation, it may request re-grant of such certificate  after 12 months from the effective date of the revocation decision.

4. The provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall issue a decision on revocation of a certificate of eligibility for provision of tax procedure services, made according to Form 2.12 provided in the Appendix to this Circular, and notify such revocation to the tax agent’s managing tax office in order to implement management measures.

Article 28. Examination of tax procedure service provision or practice of tax agents and tax agents’ staff members

1. The examination of tax procedure service provision or practice of tax agents shall be conducted simultaneously with examination at taxpayers’ head offices in accordance with the Law on Tax Administration. Contents of examination include conditions for tax procedure service provision or practice of tax agents and tax agents’ staff members, and scope and contents of provision of services to taxpayers.

2. Cases of unscheduled examination:

a/ A tax agent made untruthful declarations or committed frauds or forged documents in the dossier of application for a certificate of eligibility for provision of tax procedure services.

b/ A tax agent helped taxpayers falsify tax dossiers, thus reducing taxpayers’ payable tax amounts or increasing taxpayers’ tax amounts eligible for exemption, reduction, refund or deduction.

3. The order and procedures for examination must comply with the Law on Tax Administration and guiding documents on examination.

4. Handling of violations detected through examination

In case violations that are detected through examination are serious enough for suspension of the provision of tax procedure services or revocation of a tax agent’s certificate of eligibility for provision of tax procedure services, or suspension or termination of practice by a tax agent’s staff member, the provincial-level Tax Department (of the locality where the tax agent’s head office is based) shall suspend service provision, revoke the certificate or terminate practice under Clause 3 or 4, Article 16, or Article 26 or 27 of this Circular.

In case the unit examining the tax agent does not have the competence to suspend service provision, revoke the certificate of eligibility for provision of tax procedure services or terminate practice for the tax agent, it shall send a written request to a competent provincial-level Tax Department to do so under regulations.

Article 29. Disclosure of information about tax agents

1. To-be-disclosed information about tax agents:

a/ Information about a tax agent eligible to provide tax procedure services, including its name and tax identification number, name of its at-law representative, address of its head office, list of tax agent’s staff members, scope of service provision, and other necessary information.

b/ Information about a tax agent suspended from providing tax procedure services, including its name  and tax identification number, name of its at-law representative, address of its head office, suspension decision (number, date, issuing agency), reason for the suspension, and suspension duration.

c/ Information of a tax agent with its certificate of eligibility for provision of tax procedure services revoked, including its name and tax identification number, name of its at-law representative, address of its head office, revocation decision (number, date, issuing agency), and effective date of the revocation decision.

2. Within 3 working days after a certificate of eligibility for provision of tax procedure services is granted to a tax agent or after a suspension or revocation decision is issued under Article 22, 26 or 27 of this Circular, the provincial-level Tax Department shall publicize on the portal of the General Department of Taxation information about the tax agent with the relevant contents specified in Clause 1 of this Article.

 

Chapter VI

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 30. Effect

1. This Circular takes effect on March 12, 2021.

2. This Circular replaces the Ministry of Finance’s Circular No. 117/2012/TT-BTC of July 19, 2012, and Circular No. 51/2017/TT-BTC of May 19, 2017.

Article 31. Transitional provisions

1. Exam result certificates and exam result review result certificates granted before the effective date of this Circular shall be valid for reservation within the time limit specified in the Ministry of Finance’s Circular No. 117/2012/TT-BTC of July 19, 2012.

2. Tax procedure service practice certificates granted under previous Circulars of the Ministry of Finance shall be as valid as tax procedure service practice certificates specified in this Circular.

3. Tax agents’ staff members who start practice before the effective date of this Circular may continue practice through December 31, 2021, without having to prove the number of their knowledge updating hours. If wishing to further register practice from 2022 onward, they shall update knowledge under Article 20 of this Circular.

4. Tax agents’ certificates of eligibility for provision of tax procedure services granted under the Finance Ministry’s previous Circulars shall remain valid if the tax agents satisfy the practice conditions specified in this Circular. In case a tax agent fails to fully satisfy the practice conditions for 3 consecutive months from the effective date of this Circular, it shall be suspended from service provision under Point a, Clause 1, Article 26 of this Circular.

5. Pending the satisfaction of required conditions by the portal of the General Department of Taxation for receiving electronic dossiers and reports as specified in this Circular, individuals and organizations shall submit their dossiers and reports to tax offices by hand delivery or by post.

Article 32. Implementation responsibility

1. The Ministry of Finance shall examine and supervise the organization of exams, marking of exam papers and review of exam results for grant of tax procedure service practice certificates.

2. The General Department of Taxation shall promulgate, and organize the implementation of, regulations on exams, grant of practice certificates, knowledge updating, and management of practice activities of tax agents and tax agents’ staff members in accordance with this Circular; and direct tax offices at all levels to manage the operation of tax agents and tax agents’ staff members.

3. Provincial-level Tax Department shall manage, examine and assess practice activities of tax agents and tax agents’ staff members in their localities; publicize information on evaluation of the practice quality of tax agents and tax agents’ staff members according to the criteria for evaluation and ranking of tax agents and tax agents’ staff members which are issued by the General Department of Taxation.

Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and settlement.-

For the Minister of Finance
Deputy Minister
TRAN XUAN HA

* The Appendix to this Circular is not translated.


[1] Công Báo Nos 309-310 (20/2/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 10/2021/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 10/2021/TT-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

tư vấn pháp luật liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi