Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 37/2005/QĐ-BTC
NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2005 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN BĂNG, ĐĨA, PHẦN MỀM VÀ TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Văn hoá - Thông tin (tại Công văn số 5198/VHTT-KHTC ngày 12/12/2003 và Công văn số 4392/VHTT-KHTC ngày 25/11/2004);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác.

 

Điều 2.

1. Tổ chức, cá nhân có chức năng sản xuất, nhập khẩu, phát hành chương trình ca nhạc, sân khấu khi đề nghị cấp giấy phép phát hành hoặc giấy phép nhập khẩu cho chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu phải nộp phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định tại Quyết định này.

2. Không thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác đối với các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quyết định của Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối với chương trình ca nhạc, sân khấu được sản xuất trong nước ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác thì chỉ thu phí một lần đầu khi thẩm định để cấp giấy phép phát hành, không thu phí khi phải sửa chữa, thẩm định lại và không thu phí khi cấp giấy phép sản xuất.

4. Đối với chương trình ca nhạc, sân khấu được nhập khẩu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác thì chỉ thu phí một lần đầu khi thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, không thu phí khi phải sửa chữa, thẩm định lại và không thu phí khi cấp giấy phép phát hành.

 

5. Đối với chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác sau khi thẩm định không đủ điều kiện theo quy định và không được cấp giấy phép phát hành hoặc giấy phép nhập khẩu thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp.

 

Điều 3. Cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện việc thẩm định và xét duyệt các chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có nhiệm vụ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định tại Quyết định này (dưới đây gọi là cơ quan thu phí).

 

Điều 4. Phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho việc tổ chức thẩm định và thu phí theo nội dung chi cụ thể sau đây:

a) Chi bồi dưỡng cho các thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác;

b) Chi bổ sung kinh phí sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí; chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền phí để lại theo quy định tại khoản 1 Điều này không phản ánh vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có đầy đủ chứng từ hợp pháp, cuối năm phải quyết toán theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

2. Cơ quan thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% (mười phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

 

Điều 6. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, cơ quan thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN BĂNG, ĐĨA, PHẦN MỀM VÀ TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

STT

Đối tượng thẩm định

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa

Block

70.000

2

Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác

2.1

Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc

Một
chương trình

700.000

2.2

Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc

Một
chương trình

700.000 + mức phí tăng thêm là 10.000/01 bài hát, bản nhạc (Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình)

3

Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác

Một bài hát hoặc bản nhạc được bổ sung mới

10.000 (Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình ca nhạc bổ sung mới)

 

Ghi chú: Một block có độ dài thời gian là 15 phút.

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 37/2005/QĐ-BTC

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2005/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:22/06/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phí thẩm định chương trình - Ngày 22/6/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác. Theo đó, đối với chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa áp dụng mức thu: 70.000 đồng/block (01 block = 15 phút), đối với Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 700.000 đồng/01 chương trình, Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 700.000 + mức phí tăng thêm là 10.000/01 bài hát, bản nhạc (tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình), Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: 10.000 đồng/01 bài hát hoặc bản nhạc được bổ sung mới (tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình ca nhạc bổ sung mới)... Cơ quan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho việc tổ chức thẩm định và thu phí... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định37/2005/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 37/2005/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi