Công văn 4861/TCT-CS 2018 về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 4861/TCT-CS
V/: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

 

Trả lời công văn số 5197/CT-HQTA ngày 31/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Airlines nộp thông báo phát hành hóa đơn ngày 19/03/2018 (Quý I/2018), đăng ký bắt đu sử dụng hóa đơn từ ngày 01/04/2018 (Quý II/2018) thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 5197/CT-HQTA ngày 31/08/2018, cụ thể: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Airlines không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018 và không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố Nha Trang xem xét lại cơ sở pháp lý của Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ số 37/BB-VPHC đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Airlines.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, TVQT, CNTT-TCT;
- Webs
ite TCT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực