Tin bài liên quan của Công văn 4861/TCT-CS

Lọc bài viết theo:

Quy trình nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân 23/08/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty hợp danh 23/08/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên 23/08/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Thủ tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/08/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn thủ tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty cổ phần 23/08/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong doanh nghiệp tư nhân 09/01/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong công ty hợp danh 08/01/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong công ty TNHH một thành viên 08/01/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 08/01/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong công ty cổ phần 08/01/2019

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao