Quyết định 93/QĐ-UBDT Kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2021 của Tạp chí Dân tộc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 93/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc

__________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBDT, ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TCDT (3b);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Hoàng Thị Hạnh

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

    ___________

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

PHÒNG CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

PHÒNG CHỨC NĂNG PHỐI HỢP

 

 

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

 

 

I

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao theo Quyết định 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021

1

Xuất bản Tạp chí Dân tộc theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS & MN, vùng đặc biệt khó khăn

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- PV

Phòng Hành chính - Trị sự

2

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết dịnh số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Xuất bán Đặc san “ Cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam hội nhập và phát triển”

 

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- PV

Phòng Hành chính - Trị sự

3

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án Tạp chí Dân tộc điện tử

X

 

 

 

Đề án

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Biên tập- PV Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Hành chính - Trị sự

4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

X

X

X

X

Theo nhiệm vụ được giao

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự

Phòng Thư ký Tòa soạn

Phòng Biên tập-PV

II

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của Tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải cách hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

X

X

X

X

Kế hoạch, Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

1.2

Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính

X

X

X

X

Tin, bài, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập - Phóng viên

Phòng Hành chính Trị sự

2

Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

X

X

X

X

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

3

Hướng dẫn công tác dân tộc, Chính sách Dân tộc

X

X

X

X

Tin, bài, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập -

Phóng viên

4

Xây dựng Đề cương, duyệt đề cương xuất bản TCDT và các n phẩm khác.

X

X

X

X

Đề cương

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn

Phòng Biên tập

- Phóng viên

5

Biên tập, đọc bông, xuất bản TCDT và các ấn phẩm khác

X

X

X

X

Bài, tin, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Biên tập - Phóng viên

Phòng Biên tập

- Phóng viên

6

Dàn trang, phát hành TCDT và các ấn phẩm khác

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

Phòng Thư ký Tòa soạn

7

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo theo chức năng, nhiệm vụ

 

X

X

 

Tờ trình, Kế hoạch, báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng

viên

8

Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất

X

X

X

X

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự;

Phòng Thư ký Tòa soạn

9

Sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác

 

X

 

X

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự; Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Thư ký

Tòa soạn

-  Phòng Biên tập

- Phóng viên

10

Thực hiện các chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản theo quy định

X

X

X

X

Báo cáo, Quyết định

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự;

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Biên tập

- Phóng viên

11

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban giao

X

X

X

X

 

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Biên lập - Phóng viên.

- Phòng Hành chính - Trị sự

Công chức, viên chức, NLĐ.

III

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phối hợp với Vụ Tuyên truyền đ thực hiện công tác tuyên truyền về Phòng chống ma túy và Biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam -CamPuchia.

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyên Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính -Trị sự

2

Phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số để thực hiện công tác tuyên truyền về Phòng Bình đẳng giới; Giảm thiểu tệ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính -Trị sự

3

Phối hợp với Vụ Tổng hợp để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hăng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính -Trị sự

4

Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính -Trị sự

5

Phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc để thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn công tác dân tộc, chính sách dân tộc

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính -Trị sự

6

Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thực hiện công tác tuyên truyền Đặc san giảm nghèo bền vững

X

X

X

X

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính -Trị sự

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 93/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 93/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành: 08/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!