Quyết định 173/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

Số: 173/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định s 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định s 1158/QĐ-BTP ngày 23/5/2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phvề nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo c
áo);
- Các Thứ trư
ng (để biết):
- C
ng TTĐT BTP (đđăng tải);
- Lưu: VT, PLVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyn Thanh Tịnh

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 173/QĐ-BTP ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Báo; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của tng cán bộ, viên chức, người lao động, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác của cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021.

- Nâng cao hiệu quả công tác xuất bản các ấn phẩm; xây dựng nội dung các ấn phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều tầng lớp đối tượng bạn đọc để tăng cường số lượng người đọc Báo Pháp luật Việt Nam. Thông qua các hoạt động xuất bản và các hoạt động truyền thông pháp luật để tiếp tục hoàn thành xuất sắc phương hưng nhiệm vụ, gii pháp các công tác báo chí năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ tuyên truyền về công tác Tư pháp, pháp luật, góp phn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2021 góp phần vào thng lợi thực hiện Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 và các giải pháp, lãnh đạo, điều hành của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẳng định vị thế và vai trò của Báo Pháp luật Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, cơ quan báo chí, truyền thông đi đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật; trở thành tờ báo có vị thế chính trị, uy tín đối với bạn đọc, đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phải đảm bo tính toàn diện, khthi, có trọng tâm, trọng đim; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

- Phân công công việc hp lý, khoa học: đề cao trách nhiệm của cơ quan báo chí ngành Tư pháp trong việc thông tin kịp thời, trung thực, khách quan, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ, Ngành.

- Năng động, sáng tạo, thể hiện rõ quan điểm đổi mới trong công tác tổ chức xuất bản các ấn phẩm và công tác kinh doanh các dịch vụ truyền thông gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

II. NỘI DUNG

1. Công tác quản lý và tổ chức xuất bản các ấn phẩm

Trong năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục givững tôn chỉ mục đích, phát huy bản sắc, thực hiện có chiều sâu trong công tác quản lý, tổ chức xuất bản các ấn phẩm; tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức ca các ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo đthực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo. Chuyển hướng mạnh sang báo chí điện tử, tư vấn trực tuyến; khai thác triệt đcông năng, tiện ích lợi thế của báo chí điện tử để gia tăng các giá trị kinh tế. Phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, sâu sắc các hoạt động của đất nước; các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.1. Công tác tổ chức xuất bản n phẩm chính (báo ngày)

- Tập trung thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biu Quốc hội khóa XV và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng định hướng tuyên truyền của cơ quan chđạo, cơ quan quản lí báo chí.

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào đời sống.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chyếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và các Nghị quyết khác của Chính phủ.

- Tăng cường thông tin nhng thành tựu, kết quả làm được, đúc rút bài học kinh nghiệm của lĩnh vực, ngành, tchức, biu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh nhng điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái xấu, tiêu cực trong xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân với các ch trương, chính sách và công tác điều hành đất nước, cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin để đánh giá đúng tình hình, không bị các thế lực xu lợi dụng.

- Đặc biệt với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp qua đó cùng góp phần đBộ và ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò là “nhạc trưởng”, cơ quan gác ca” trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ, tạo sự tin tưởng không chỉ đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật mà còn là chỗ dựa vững chắc cho các bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chđạo, điu hành.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền trên tất cả các ấn phẩm; chú trọng trin khai tốt các dự án mới như đọc báo ngoài trời.

- Tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; hoạt động của các Ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan tới an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội năm 2021.

1.2. Công tác tổ chức xuất bn ấn phẩm phụ

- Đi với các số phụ Doanh nhân và Pháp luật, Pháp luật Chuyên đề: Tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền sâu về các vấn đề pháp luật chuyên ngành và chuyên đề để phục vụ các nhóm bạn đọc chuyên biệt. Nội dung các số phụ chuyên đề cần phải tạo sự đột phá trong việc lựa chọn và phát triển các đề tài để tạo sự hấp dẫn, đặc sắc, thu hút bạn đọc đnâng cao hiệu quthông tin; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy vai trò là cẩm nang thông tin pháp luật đối với bạn đọc, góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật.

Việc tổ chức xut bản các sphụ phải gn với hoạt động truyền thông của doanh nghiệp và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng bạn đọc chuyên biệt; gắn công tác xuất bản với việc cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo.

- Đối với các số phụ Câu chuyện Pháp luật, Xa lộ Pháp luật, Pháp luật 4 phương: Tiếp tục định hướng phát trin theo mục tiêu phục vụ nhóm đối tượng bạn đọc trên thị trường báo bán lẻ; giữ vai trò là các ấn phẩm đột phá thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phbiến pháp luật cho nhóm bạn đọc trên thị trường bán lẻ theo mục tiêu đã đề ra.

Việc xuất bản các ấn phẩm chuyên đề phải vừa đảm bảo thực hiện đúng tôn ch, mục đích, vừa năng động, sáng tạo để phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc; nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bạn đọc, tạo sự đột phá về nội dung và hình thức của ấn phẩm thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đối với Báo Pháp luật Việt Nam điện t, Chuyên trang báo điện tPháp luật plus, Tvphapluat.vn, Doanhnhan.vn, Sao pháp luật: Năm 2021, các n phm báo điện tphải thực hiện tốt nội dung tuyên truyền theo tôn ch, mục đích và nhiệm vụ được giao; khng định được vị thế của mình trong hệ thống báo chí điện t, thu hút bạn đọc một cách bền vng để góp phần vào sự phát triển chung của Báo Pháp luật Việt Nam; tiếp tục đổi mới toàn diện về kỹ thuật, công nghệ, phương thức và quy trình quản lý xuất bản, phương án tự chủ, tự hạch toán trong việc quản lý xuất bản các n phẩm báo điện tử.

2. Công tác phát hành ấn phẩm và cung cấp dịch vụ quảng cáo

Công tác phát hành ấn phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa ấn phm của Báo đến với đông đo bạn đọc, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí, cụ th như sau:

2.1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung; tăng doanh thu phát hành các ấn phm.

2.2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành ấn phẩm đến các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị quân đội trong cnước; duy trì và phát triển số lượng bạn đọc báo đặt dài hạn; nghiên cứu, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục mới trên ấn phẩm báo ngày đtăng cường việc phát hành báo đến các cơ quan, tổ chức phối hợp, hợp tác xây dựng chuyên trang, chuyên mục.

2.3. Đẩy mạnh tiếp thị và cung cấp dịch vụ qung cáo trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử; phấn đấu có bước tăng trưởng các chtiêu kinh tế trong hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo so với năm 2020.

3. Tổ chức sự kiện và các hoạt động xã hội từ thiện

Hoạt động xã hội và công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu Báo Pháp luật Việt Nam là hoạt động thưng xuyên, liên tục nhằm xây dựng Báo trở thành cơ quan truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông pháp luật. Năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

3.1. Thực hiện cuộc bình chọn “Gương sáng pháp luật” trong phạm vi toàn quốc sau khi Đề án được lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt ch trương.

3.2. Đy mạnh thực hiện Đ án “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa”, đưa ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam đến với bạn đọc là cán bộ và nhân dân các xã biên giới, khu vực kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa để tăng lượng phát hành các ấn phm của Báo cũng như đy mạnh hơn na công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật.

3.3. Đy mạnh hoạt động của Trung tâm truyền thông. Tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đ tchức hội thảo, hội nghị và các sự kiện khác nhm tăng cường vai trò trong công tác tổ chức sự kiện và thực hiện các hoạt động kinh tế báo chí, khai thác hiệu quả dịch vụ truyền thông của Báo.

3.4. Đưa vào hoạt động Mạng xã hội cộng đồng pháp luật Việt Nam

4. Công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ

4.1. Tiếp tục rà soát kiện toàn lãnh đạo các Cơ quan văn phòng đại diện. Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển, sp xếp lại đội ngũ cán bộ, phóng viên theo yêu cầu công tác nhm đáp ứng nhiệm vụ đi mới về tổ chức và hoạt động của Báo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

4.2. Tăng cường kỷ cương, kluật trong quá trình hoạt động nghiệp vụ báo chí tiếp tục hoàn thiện các quy trình tác nghiệp thực hiện nghiêm các chế tài đối với nhng cá nhân vi phạm.

4.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chđạo điều hành, tăng cường kluật, kỷ cương hành chính.

4.4. Chú trọng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đội ngũ cán bộ cấp phòng, ban. Đặc biệt, đào tạo cập nhật kiến thức làm báo điện tử nhm đáp ng nhiệm vụ làm báo trong thời đại công nghiệp 4.0.

4.5. Quan tâm đào tạo, bồi dưng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đc nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng quy định cho đội ngũ nhà báo, phóng viên. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lí thẻ nhà báo, quy định vlao động và pháp luật có liên quan, như: Chế độ hợp đồng, tiền lương, nhuận bút, bảo hiểm xã hội...

4.6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác thi đua, khen thưng nhằm tạo động lực, khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động hăng say, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Nhiệm vụ khác

Khai thác, sử dụng có hiệu quphần tài sn chưa sử dụng hết công năng, công suất của Báo tại Thành phố Đà Lạt, tnh Lâm Đồng gn với việc thực hiện các nhiệm vụ truyền thông pháp luật.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định đđược Nhà nước cho thuê đất tại khu D32 Cầu Giấy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Báo Pháp luật Việt Nam có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đm chất lượng, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vưng mắc cần kịp thời báo cáo xin ý kiến của Thứ trưởng phụ trách.

Ban Biên tập phân công cụ thể người phụ trách, chđạo triển khai Kế hoạch theo thm quyền được giao. Thtrưởng các đơn vị thuộc Báo triển khai kế hoạch đến từng cán bộ, phóng viên. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cn nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch công tác; báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ trong các bui giao ban hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc điu chnh, bsung cho phù hợp.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Báo Pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam do Báo Pháp luật Việt Nam tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

(Kèm theo Kế hoạch này là Phụ lục chi tiết nội dung công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam).

 

 

BỘ TƯ PHÁP
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 173/QĐ-BTP ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Tư pháp)

______________________

 

TT

Công việc

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

I

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM

1

Tchức xuất bản n phm báo ngày

Tổng Biên tập; Phó TBT Trần Đức Vinh

Các Phòng, Ban nội dung phụ trách trang

Cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

Cnăm

n phẩm báo ngày 6 kỳ/tuần

Tự ch

(không sử dụng kinh phí ngân sách)

2

Tổ chức xuất bản n phẩm Pháp luật Chnhật

Phó TBT Trn Đức Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm Pháp luật Chủ nhật 1 kỳ/tuần

Tự chủ

3

Tổ chức xuất bản ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật

Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh

Ban Doanh nhân pháp luật

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm DN &PL 2 kỳ/tháng

Tự ch

4

Tổ chức xuất bản Báo Pháp luật VN điện t

Tng Biên tập

Ban Báo Pháp luật điện tử

Các Phòng, Ban nội dung, CQĐD, PV thường trú

Cả năm

Báo điện tPLVN online liên tục

Tự chủ

5

Tổ chức xut bản chuyên trang báo điện tử Pháp luật+

Tổng Biên tập

Thư ký chuyên trang báo điện tử Pháp luật+

Các Phòng, Ban nội dung, CQĐD, PV thường trú

C năm

Báo điện tử PLVN online liên lục

Tự chủ

6

Tổ chức xuất bản các số phụ Pháp luật Chuyên đ

Phó TBT Trn Đức Vinh

Ban chuyên đề báo in

- Các Phòng, Ban nội dung, CQĐD, PV thường trú

C năm

n phẩm PL Chuyên đề 2 kỳ/tuần

Tự chủ

7

Tổ chức xuất bản số phụ Xa lộ Pháp luật

Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh

Ban Chuyên đề báo in

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

n phm Xa lộ Pháp luật 2 kỳ/tuần

Tự chủ

8

Tổ chức xut bn số phụ Câu chuyện Pháp luật

Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh

Ban Chuyên đề báo in

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả m

n phẩm Câu chuyện PL 2 kỳ/tuần

Tự ch

9

Tổ chức xuất bản số phụ Pháp luật 4 Phương

Phó Tổng Biên tp Trần Đức Vinh

Ban Chuyên đề báo in

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

C năm

n phẩm Pháp luật 4 Phương 1 kỳ/tuần

Tự ch

10

Tổ chức xut bản Truyền hình pháp luật

Tổng Biên tập

Truyền hình pháp luật

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

C năm

Cp nhật các video clip

Tự chủ

11

Tổ chức xuất bản ấn phẩm Sao pháp luật

Tng Biên tập

Truyền hình pháp luật

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

Cập nhật các bài viết, video clip

Tự chủ

12

Tổ chức xuất bản ấn phm Doanhnhan.vn

Tng Biên tập

Cơ quan đi din TP. HCM

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

Cả năm

Cập nhật các bài viết, video clip

Tự ch

II

CÔNG TÁC QUẢNG CÁO, PHÁT HÀNH

1

Tổ chức công tác phát hành n phẩm, phát triển thị trường bán lvà thị trường bạn đọc dài hạn

Tổng Biên tập, Phó TBT Trần Đc Vinh

Ban Trị sự, Phòng Kinh doanh

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú.

Cả năm

Gimức doanh thu phát hành tương đương năm 2020

Tự ch

2

Phát trin dịch vụ quảng cáo trên báo in và báo điện tử

Tổng Biên tập, Phó TBT Trần Đức Vinh

Ban Trị sự, Phòng Kinh doanh, Trung tâm truyền thông PLVN

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú

Cả năm

Tăng trưng doanh thu từ quảng cáo khoảng 10% so với năm 2020

Tự chủ

III

TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TỪ THIỆN

1

Thực hiện cuộc bình chọn "Gương sáng pháp luật"

Tng Biên tập, Phó TBT Trn Đức Vinh

Các t Thư ký

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú

Cả năm

Các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đin hình trong lĩnh vực pháp luật trong toàn quốc

Tự ch

2

Tổ chức thực hiện Đề án Chung tay xóa nghèo pháp luật

Tổng Biên tập, Phó TBT Trần Đức Vinh

Trung tâm truyền thông PLVN

Các Phòng, Ban và Cơ quan đại diện, PV thường trú

C năm

Kêu gọi tổ chức, cá nhân ng hộ từ 1 đến 2 tỷ đồng mua báo cấp cho đồng bào

Tự chủ

3

Tổ chức thực hiện công tác xã hội từ thiện nhân dịp các ngày lễ, sự kiện trong năm

Tổng Biên tập, Phó TBT Trần Đức Vinh

Trung tâm truyền thông Pháp luật Việt Nam

Các Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng liên lạc, PV thường trú

Cả năm

Tổ chức khoảng 3 sự kiện quan trọng đphát triển công tác xã hội từ thiện

Tự chủ

IV

CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo nghiệp vụ

Tng Biên tập, Phó TBT Trần Đức Vinh

Đng ủy, Ban Trị sự

Các tổ chức xã hội thuộc Báo; Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

Tổ chức trao đi nghiệp vụ làm báo do các nhà báo, lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí thực hiện

Tự chủ

2

Tăng cường kluật công tác, công vụ

Phó Tng Biên tập Trần Đức Vinh

Ban Trị sự

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

Xây dựng và hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý cơ quan

Tự ch

V

CÔNG TÁC KHÁC

1

Qun lý, sử dụng tài sn tại TP Đà Lạt, tnh Lâm Đồng

Tổng Biên tập

Trung tâm truyền thông

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

Sdụng tài sn thực hiện các nhiệm vụ truyền thông pháp luật của Báo: cho thuê phn tài sản chưa sử dụng hết công suất

Tự ch

2

Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thtục đu tư xây dựng trụ sở tại D32 Cu Giấy, Hà Nội

Tổng Bn tập

Ban Trị sự

Các đơn vị thuộc Báo

Cả năm

 

Tự ch

 

thuộc tính Quyết định 173/QĐ-BTP

Quyết định 173/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:173/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiến hành bình chọn “Gương sáng pháp luật” trong 2021

Ngày 05/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 173/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiến hành thực hiện cuộc bình chọn “Gương sáng pháp luật” trong phạm vi toàn quốc, sau khi Đề án được lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương. Mặt khác, Đề án “Chung tay xóa nghèo, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa” cũng sẽ được đẩy mạnh thực hiện. Đồng thời, cũng trong năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động Mạng xã hội cộng đồng pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, về công tác phát hành ấn phẩm và cung cấp dịch vụ quảng cáo, Báo tiến hành nâng cao hoạt động kinh tế báo chí bằng việc thực hiện các nhiệm vụ như: thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nội dung, tăng doanh thu phát hành các ấn phẩm; đẩy mạnh tiếp thị, cung cấp các dịch vụ quảng cáo trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, phấn đấu tăng trưởng chỉ tiêu kinh tế trong việc cung cấp dịch vụ quảng cáo…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 173/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi