Quyết định 660/QĐ-BTTTT 2018 Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 660/QĐ-BTTTT

Quyết định 660/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:660/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành:08/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá

Đây là nội dung chính của Quyết định số 660/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 08/05/2018 về Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá.

Với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động vi phạm pháp luật của các công ty thuốc lá và tầm quan trọng của việc triển khai Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC), từ đó xây dựng môi trường pháp lý để thực thi Công ước khung tại Việt Nam, những hoạt động được Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra cụ thể như sau:

- Tháng 05 – 07/2018: Nghiên cứu, xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác truyền thông việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong hoạt động xúc tiến thương mại thuốc lá trên các phương tiện thông tin, truyền thông;
- Tháng 07/2018: Tổ chức Hội thảo tại Hà Nội cung cấp thông tin về Công ước khung và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá cho Tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương;
- Tháng 08 - 09/2018: Tổ chức Hội nghị tại Hà Nội để tuyên truyền tới các cơ quan báo đài từ Trung ương tới địa phương nội dung Công ước khung về kiểm soát thuốc lá kèm văn bản chỉ đạo thực hiện.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng hỗ trợ kinh phí để triển khai kế hoạch này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 660/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 660/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỰC THI CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO);

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- N
Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh B
o;
- Lưu: VT, PC, NTTT(
10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỰC THI CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động vi phạm của các công ty thuốc lá đối với các Luật và chính sách kiểm soát thuốc lá và tầm quan trọng của việc triển khai Công ước khung về kiểm soát tác hại thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam. Thúc đẩy xây dựng môi trường pháp lý để thực thi công ước khung tại Việt Nam.

II. Các hoạt động cụ thể

1. Nghiên cứu và xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông vào những nội dung của việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện Công ước khung vKiểm soát thuốc lá

- Nội dung: Tổ chức nghiên cứu và xây dựng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác truyền thông về việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá có liên quan đến hoạt động quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá trên các phương tiện thông tin và truyền thông;

- Thời gian: Tháng 5 - 7/2018.

2. Tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho các tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương

- Nội dung:

+ Cung cấp thông tin về nội dung chính của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và Luật Phòng chng tác hại của thuốc lá và trách nhiệm giám sát việc quảng cáo các sản phẩm thuc lá trên các phương tiện thông tin và truyền thông.

+ Lấy ý kiến góp ý đối với văn bản chỉ đạo;

- Thời gian: Dự kiến tháng 7/2018;

- Địa điểm: Tại Hà Nội;

- Đại biểu tham dự: Là Tổng biên tập của các cơ quan báo chí Trung ương.

3. Tổ chức Hội nghtuyên truyền ti các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương nội dung Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và văn bản chỉ đạo đã ban hành

- Nội dung: Giới thiệu Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông vào những nội dung chính của việc thực thi Luật Phòng chng tác hại của thuốc lá và thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá.

- Thời gian: Dự kiến tháng 8 - 9/2018;

- Địa điểm: Tại Hà Nội;

- Đại biểu tham dự: Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tá, chuyên gia y tế, t chc khoa học kthuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương và đại diện các cơ quan truyền thông.

III. Tổ chức thực hiện

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử tổ chức các hội nghị, hội thảo;

- Văn phòng Bộ thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD) và phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện thanh quyết toán nhiệm vụ trên;

- Nguồn kinh phí: do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD) hỗ trợ.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi