Quyết định 37/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 hướng dẫn biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 37/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CÁC HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC GẶP MẶT TẬP THỂ, CÁ NHÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

_____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn s 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập th, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập th, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biểu, đin hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c CA TANDTC (để b/c);
- Ban T
Đ-KTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để p/h chỉ đạo);
- Thành viên HĐ TĐ-KT TAND;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Trang tin TĐ-KT TAND (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

HƯỚNG DẪN

CÁC HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC GẶP MẶT TẬP THỂ, CÁ NHÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh”; Căn cứ Hưng dn s 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biu, đin hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung về biu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biu, đin hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị Tòa án nhân dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh, nhằm đưa công tác này trở thành công việc tự giác, thường xuyên hng ngày của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất, được lựa chọn chính xác, công khai, dân chủ từ các đơn vị cơ sở và các cụm thi đua hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng trên tt cả các mặt công tác của Tòa án nhân dân.

- Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biu, xuất sc phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân trong các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự có thành tích tiêu biu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tiêu chun khen thưởng

Thực hiện theo quy định tại mục 2 phần II Hướng dẫn s2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (gửi kèm).

3. Hình thức biểu dương, khen thưởng

a) Hình thức biểu dương:

- Thư khen, biểu dương của Tổng Bí thư.

- Thư khen, biểu dương của Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương và truyền thông của Tòa án nhân dân.

b) Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng ba.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị, Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

4. Khen thưởng hằng năm, kết, tổng kết

a) Khen thưởng hằng năm:

- Tuyên dương cấp Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn, xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bí thư Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng đơn vị, Tòa án nhân dân các cấp sử dụng hình thức khen thưởng theo thẩm quyền để khen thưởng kịp thời.

b) Khen thưởng sơ kết, tổng kết:

- Thư khen của Tổng Bí thư; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

- Tuyên dương cấp Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn, xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

- Tòa án nhân dân tối cao; các Tỉnh ủy, Thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hi nghsơ kết, tổng kết, khen thưởng bằng hình thức khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết cấp Trung ương.

5. Thủ tục, hồ sơ, kinh phí khen thưởng

a) Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Ý kiến đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Huyện ủy) đối với tập thể, cá nhân tại các đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh (cp huyện).

- Ý kiến đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đối với tập thể, cá nhân tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân ti cao.

b) Đối với hình thức khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng ba:

- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng của cấp cơ sở, Hội đồng Thi đua-Khen thưng Tòa án nhân dân xét chọn, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân ti cao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

- Ban Tuyên giáo Trung ương là đầu mối tiếp nhận, xét chọn các tập th, cá nhân do Tòa án nhân dân tối cao đề nghị (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định) trình khen theo thẩm quyn.

- Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (02 bộ), đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba (03 bộ), gm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kèm theo danh sách tập th, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018);

+ Biên bản họp xét khen thưng của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ sở hoặc Hội nghị thi đua, khen thưởng của đơn vị;

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cấp trình khen thưởng theo quy định tại Mẫu 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (báo cáo thành tích theo đt thi đua hoặc chuyên đcho tập th, cá nhân).

c) Đối với hình thức Thư khen, biểu dương của Tổng Bí thư: Các đơn vị thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; Tòa án nhân dân các cấp thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy địa phương; các tỉnh, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương xét, trình Tng Bí thư xem xét, quyết định.

d) Đối với hình thức Thư khen, biểu dương của Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Các đơn vị thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân ti cao thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; Tòa án nhân dân các cấp thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy địa phương; Ban Tuyên giáo Đảng ủy cùng cấp xét, trình Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

e) Kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

6. Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh

a) Hình thức, nội dung:

- Hình thức tổ chức: Tổ chức trong hội trường hoặc tổ chức lễ báo công và tuyên dương tại Lăng Chủ tịch HChí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch; các di tích lịch sử, cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc vừa tổ chức trong hội trường, vừa kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đi kinh nghiệm với các đin hình tiêu biu.

- Nội dung chương trình:

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Chào cờ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu khai mạc;

+ Báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu;

+ Tuyên dương, trao thưởng;

+ Phát biểu của lãnh đạo chỉ đạo Hội nghị;

+ Tổng kết, bế mạc.

b) Thời gian tổ chức: Các hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 (Thời gian tổ chức không quá 01 ngày).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn, đề nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao, Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; hng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tòa án nhân dân tối cao (qua Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân) đ tng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

2. Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao (là đơn vị thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân) có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện định kỳ báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân ti cao.

3. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Tòa án nhân dân đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh đhọc tập, nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các Tòa án nhân dân và trong xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua thường trực Hi đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân) để được hướng dẫn giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 37/QĐ-TANDTC-TĐKT

Quyết định 37/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:37/QĐ-TANDTC-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành:28/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biểu

Ngày 28/02/2022, Toà án nhân dân tối cao đã ra Quyết định 37/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biểu gồm: Thư khen, biểu dương của Tổng Bí thư; Thư khen, biểu dương của Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Biểu dương thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình; Huân chương Lao động hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;…

Bên cạnh đó, việc gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân được tổ chức trong hội trường hoặc tổ chức lễ báo công và tuyên dương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch, các di tích lịch sử, cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc vừa tổ chức trong hội trường, vừa kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Các hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 37/QĐ-TANDTC-TĐKT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi