Thông tư 30/2021/TT-BTC về kéo dài hiệu lực Thông tư 14/2020/TT-BTC

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

__________

Số: 30/2021/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

THÔNG TƯ

Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

__________

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý giá, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

 
Điều 1. Kéo dài hiệu lực thi hành
Kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhăm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, đã được kéo dài hiệu lực thi hành theo Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên. Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp cần thiết.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

Nơi nhận:

- Ban bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiếm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Cục QLG (350).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Thông tư 30/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 30/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Y tế-Sức khỏe , Chứng khoán , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

_________

No. 30/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, May 14 , 2021


 

CIRCULAR

On extending the implementation validity period of the Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 of the Minister of Finance, on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance, on prescribing prices of services in the field of securities applicable to the Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository to support relevant organizations and individuals affected by Covid-19 epidemic

______________

 

               Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006;

               Pursuant to the Law on Charges and Fees dated November 25, 2015;

              Pursuant to the Law on Prices dated June 20, 2012;

             Pursuant to the Law on Public Debt Management dated November 23, 2017;

             Pursuant to the Government's Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 and the Government's Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013, detailing and guiding a number of articles of the Law on Prices;

             Pursuant to the Government’s Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

             Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

             At the proposal of the Director of the Department of Price Management and the Chairperson of the State Securities Commission;

            The Minister of Finance hereby promulgates the Circular on extending the implementation validity period of the Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 of the Minister of Finance, on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance, on prescribing prices of services in the field of securities applicable to the Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository to support relevant organizations and individuals affected by Covid-19 epidemic.

 

Article 1. Extension of the implementation validity period

To extend the implementation validity period of the Circular No. 14/2020/TT-BTC dated March 18, 2020 of the Minister of Finance, on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance, on prescribing prices of services in the field of securities applicable to the Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository to support relevant organizations and individuals affected by Covid-19 epidemic, which was extended under the Circular No. 70/2020/TT-BTC dated July 17, 2020 of the Minister of Finance, until the end of December 31, 2021.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!