Quyết định 896/QĐ-BTP công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
__________

Số: 896/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Công văn số 1387/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2020; Công văn số 4051/BTC-QLN ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc kinh phí đào tạo cán bộ học sinh Lào và Campuchia năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4393/BTC-HCSN ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại;

Căn cứ Công văn số 4422/BTC-HCSN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTP ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, HCSN);

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

(để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

 

DỰ TOÁN CHI NSNN

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 -

KHOẢN 368)

253.718.500

253.718.500

 

Kinh phí giao tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí giao không tự chủ tài chính

253.718.500

253.718.500

 

Tổng cục Thi hành án dân sự (*)

253.718.500

253.718.500

 

Kinh phí tự chủ tài chính

 

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

253.718.500

253.718.500

II

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (LOẠI 100 - KHOẢN 103)

0

0

 

Kinh phí thường xuyên

-570.000.000

-570.000.000

 

Kinh phí không thường xuyên

0

0

 

Kinh phí đề tài khoa học

570.000.000

570.000.000

 

Viện Khoa học pháp lý

0

0

 

Kinh phí thường xuyên

-570.000.000

-570.000.000

 

Kinh phí không thường xuyên

 

0

 

Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ

570.000.000

570.000.000

III

CHI VIỆN TRỢ (LOẠI 400- KHOẢN 402, MỤC 7400, MÃ TIỂU MỤC 7401)

4.000.000.000

4.000.000.000

 

Kinh phí thường xuyên

0

0

 

Kinh phí không thường xuyên

4.000.000.000

4.000.000.000

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

4.000.000.000

4.000.000.000

 

Kinh phí không thường xuyên

4.000.000.000

4.000.000.000

 

 

Ghi chú:

(1) Công văn số 1387/BKHĐT-KTĐN ngày 04/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2020; Công văn số 4051/BTC-QLN ngày 06/4/2020 của Bộ Tài chính về việc kinh phí đào tạo cán bộ học sinh Lào và Campuchia năm 2020; Công văn số 4393/BTC-HCSN ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại; Công văn số 4422/BTC-HCSN ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán năm 2020 (đợt 2).

(2) Quyết định số 837/QĐ-BTP ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 891/QĐ-BTP ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 896/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 896/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!