Quyết định 84/QĐ-BTC 2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực của Bộ Tài chính năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 84/QĐ-BTC

Quyết định 84/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:84/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:26/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, một phần của Bộ tài chính năm 2021

Ngày 26/01/2022, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 84/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021.

Theo đó, có 185 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính như sau: Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;…

Bên cạnh đó, có 70 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Bộ Tài chính là: Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 84/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 84/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2021

______

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 (Danh mục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 (Danh mục II) (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- L
ãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
- Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC,

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- C
ng Thông tin điện tBộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC (
360b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG

1

Nghị định

10/2005/NĐ-CP

31/01/2005

Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Hết hiệu lực theo quy định tại Khon 2 Điều 14 Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hi quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tin tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan (Khoản 2 Điều 14)

01/03/2021

2

Nghị định

138/2007/NĐ-CP

28/08/2007

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Thay thế bởi Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương (Điều 53)

05/02/2021

3

Nghị định

103/2008/NĐ-CP

16/09/2008

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thay thế bởi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chxe cơ giới (Khoản 2 Điều 47)

01/03/2021

4

Nghị định

58/2012/NĐ-CP

20/07/2012

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Điểm a Khoản 2 Điều 309)

01/01/2021

5

Nghị định

85/2012/NĐ-CP

15/10/2012

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/00/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bnh, chữa bệnh công lập.

Bãi bbởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (điểm d khoản 2 Điều 41)

15/08/2021

6

Nghị định

37/2013/NĐ-CP

22/04/2013

Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 về tổ chức và hoạt động của Quđầu tư phát triển địa phương

Thay thế bởi Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương (Điều 53)

05/02/2021

7

Nghị định

108/2013/NĐ-CP

23/09/2013

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Khoản 2 Điều 52)

01/01/2021

8

Nghị định

214/2013/NĐ-CP

20/12/2013

Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thay thế bởi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Khoản 2 Điều 47)

01/03/2021

9

Nghị định

06/2015/NĐ-CP

13/01/2015

Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Vit Nam.

Bãi bỏ bởi Nghị định số 36/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2021 ban hành Quy chế qun lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Du khí Việt Nam (Điều 2)

15/05/2021 áp dụng từ năm tài chính 2021

10

Nghị định

16/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Bãi bỏ bởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (điểm a khoản 2 Điều 41)

15/08/2021

11

Nghị định

42/2015/NĐ-CP

05/05/2015

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chng khoán phái sinh

Thay thế bởi Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Khoản 1 Điều 42)

01/01/2021

12

Nghị định

60/2015/NĐ-CP

26/06/2015

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Điểm b Khoản 2 Điều 309)

01/01/2021

13

Nghị định

54/2016/NĐ-CP

14/06/2016

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bãi bỏ bởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (điểm b khoản 2 Điều 41)

15/08/2021

14

Nghị định

86/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Điểm c Khoản 2 Điều 309)

01/01/2021

15

Nghị định

141/2016/NĐ-CP

10/10/2016

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Bãi bỏ bởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (điểm c khoản 2 Điều 41)

15/08/2021

16

Nghị định

145/2016/NĐ-CP

01/11/2016

Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Khoản 2 Điều 52)

01/01/2021

17

Nghị định

71/2017/NĐ-CP

06/06/2017

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Điểm d Khoản 2 Điều 309)

01/01/2021

18

Nghị định

163/2018/NĐ-CP

04/12/2018

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thay thế bởi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quc tế (Khoản 2 Điều 43)

01/01/2021

19

Nghị định

81/2020/NĐ-CP

09/07/2020

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thay thế bởi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Khoản 2 Điều 43)

01/01/2021

20

Quyết định

44/2007/QĐ-TTg

30/03/2007

Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (khoản 2 Điều 42)

01/06/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021

21

Quyết định

22/2015/QĐ-TTg

22/06/2015

Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Hết hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty c phn (Điu 44)

15/02/2021

22

Quyết định

10/2018/QĐ-TTg

01/03/2018

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sa đi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Bãi bỏ tại Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (khoản 2 Điều 2)

15/05/2021

 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, QUYẾT ĐỊNH BỘ TÀI CHÍNH

23

Thông tư

60A-TC/TCT

01/09/1997

Thông tư số 60A-TC/TCT ngày 01/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 30/TC-TCT ngày 23/05/1991 hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với ngành khai thác thủy sn và Thông tư số 69-TC/TCT ngày 27/11/1991 hướng dẫn việc chuyn chế độ thu tin nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sn phẩm rừng tự nhiên

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 1 Điều 1)

10/01/2021

24

Thông tư

109/1998/TT-BTC

31/07/1998

Thông tư số 109/1998/TT-BTC ngày 31/07/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sn công và quản lý nợ công (Khoản 2 Điều 1)

10/01/2021

25

Thông tư

191/1998/TT-BTC

31/12/1998

Thông tư số 191/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sn phẩm nông, lâm nghiệp

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 3 Điều 1)

10/01/2021

26

Thông tư

100/1999/TT-BTC

19/08/1999

Thông tư số 100/1999/TT-BTC ngày 19/08/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết và việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ skiến thiết

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 4 Điều 1)

10/01/2021

27

Thông tư

24/2000/TT-BTC

30/03/2000

Thông tư số 24/2000/TT-BTC ngày 30/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 5 Điều 1)

10/01/2021

28

Thông tư

35/2001/TT-BTC

25/05/2001

Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bng giá trị sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 1 Điều 2)

10/01/2021

29

Thông tư

86/2001/TT-BTC

29/10/2001

Thông tư số 86/2001/TT-BTC ngày 29/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với thuc lá điếu xuất khẩu

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 6 Điều 1)

10/01/2021

30

Thông tư

03/2002/TT-BTC

14/01/2002

Thông tư số 03/2002/TT-BTC ngày 14/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thy sản

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 7 Điều 1)

10/01/2021

31

Thông tư

69/2002/TT-BTC

16/08/2002

Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/08/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gn máy

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 8 Điều 1)

10/01/2021

32

Thông tư

41/2003/TT-BTC

06/05/2003

Thông tư số 41/2003/TT-BTC ngày 06/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải quyết đt sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 2 Điều 2)

10/01/2021

33

Thông tư

53/2003/TT-BTC

02/06/2003

Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 02/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 9 Điều 1)

10/01/2021

34

Thông tư

26/2004/TT-BTC

31/03/2004

Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 10 Điều 1)

10/01/2021

35

Thông tư

83/2004/TT-BTC

17/08/2004

Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 3 Điều 2)

10/01/2021

36

Thông tư

100/2004/TT-BTC

20/10/2004

Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 11 Điều 1)

10/01/2021

37

Thông tư

82/2005/TT-BTC

21/09/2005

Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 12 Điều 1)

10/01/2021

110

Thông tư

29/2006/TT-BTC

04/04/2016

Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hin Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ vxác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 4 Điều 2)

10/01/2021

38

Thông tư

41/2006/TT-BTC

12/05/2006

Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về vic mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 13 Điều 1)

10/01/2021

39

Thông tư

67/2006/TT-BTC

18/07/2006

Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2021/TT-BTC ngày 19/2/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Điều 1)

05/04/2021

40

Thông tư

72/2006/TT-BTC

10/08/2006

Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 14 Điều 1)

10/01/2021

41

Thông tư

82/2006/TT-BTC

13/09/2006

Thông tư số 82/2006/TT-BTC ngày 13/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 15 Điều 1)

10/01/2021

42

Thông tư

32/2007/TT-BTC

15/05/2007

Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính vviệc ban hành "Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán"

Bãi bỏ bởi Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán (khoản 2 Điều 22)

01/04/2021

43

Thông tư

110/2007/TT-BTC

12/09/2007

Thông tư số 110/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

44

Thông tư

21/2008/TT-BTC

04/04/2008

Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04/04/2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Bãi bỏ bởi Thông tư 38/2021/TT-BTC ngày 31/5/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư s 21/2008/TT-BTC ngày 04/04/2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (Điều 1)

15/07/2021

45

Thông tư

77/2008/TT-BTC

15/09/2008

Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công vả quản lý nợ công (Khoản 16 Điều 1)

10/01/2021

46

Thông tư

113/2008/TT-BTC

27/11/2008

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định về định giá trong hoạt động quy hoạch

Thay thế bởi Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bc Nhà nước (khoản 2 Điều 19)

24/11/2021

47

Thông tư

103/2009/TT-BTC

25/05/2009

Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 quy định việc quản lý, sử dụng thanh toán và quyết toán Qubảo him xe cơ giới;

Bãi bỏ bởi Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bt buộc trách nhiệm dân scủa chủ xe cơ giới (khoản 2 Điều 10)

01/03/2021

48

Thông tư

110/2009/TT-BTC

29/05/2009

Thông tư số 110/2009/TT-BTC ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn IFAD

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 1 Điều 3)

10/01/2021

49

Thông tư

192/2009/TT-BTC

01/10/2009

Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mi, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kthuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 5 Điều 2)

10/01/2021

50

Thông tư

38/2010/TT-BTC

19/03/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 19/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyn thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 17 Điều 1)

10/01/2021

51

Thông tư

71/2010/TT-BTC

07/05/2010

Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thưng trên thị trường;

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đim d khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

52

Thông tư

161/2010/TT-BTC

20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bãi bỏ tại Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ (khoản 2 Điều 4)

19/05/2021

53

Thông tư

90/2011/TT-BTC

20/06/2011

Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng

Bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (đim b khoản 2 Điều 2)

25/04/2021

54

Thông tư

96/2011/TT-BTC

04/07/2011

Thông tư số 96/2011/TT-BTC ngày 04/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 18 Điều 1)

10/01/2021

55

Thông tư

183/2011/TT-BTC

16/12/2011

Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Thay thế bởi Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

56

Thông tư

193/2011/TT-BTC

23/12/2011

Thông tư số 193/2011/TT-BTC ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình dự án tài trợ bng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID)

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 2 Điều 3)

10/01/2021

57

Thông tư

88/2012/TT-BTC

28/05/2012

Thông tư 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Bãi bỏ tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt (khoản 2 Điều 12)

05/08/2021

58

Thông tư

96/2012/TT-BTC

08/06/2012

Thông tư số 96/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió ni lưới

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

59

Thông tư

117/2012/TT-BTC

19/07/2012

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thay thế bởi Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Khoản 2 Điều 30)

12/03/2021

60

Thông tư

151/2012/TT-BTC

12/09/2012

Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC.

Bãi bỏ bởi Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (khoản 2 Điều 10)

01/03/2021

61

Thông tư

179/2012/TT-BTC

24/10/2012

Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định vghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Bãi bỏ bởi Thông tư 37/2021/TT-BTC ngày 27/5/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp (Điều 1)

11/07/2021

62

Thông tư

199/2012/TT-BTC

15/11/2012

Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 19 Điều 1)

10/01/2021

63

Thông tư

201/2012/TT-BTC

16/11/2012

Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước;

Bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (điểm b khoản 2 Điều 2)

25/04/2021

64

Thông tư

210/2012/TT-BTC

30/11/2012

Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Bãi bỏ bởi Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (khoản 2 Điều 30)

15/02/2021

65

Thông tư

211/2012/TT-BTC

05/12/2012

Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một sđiều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phvề phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

66

Thông tư

212/2012/TT-BTC

05/12/2012

Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý qu

Thay thế bởi Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý đầu tư chứng khoán (Khoản 2 Điu 31)

01/01/2021

67

Thông tư

224/2012/TT-BTC

26/12/2012

Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

Thay thế bởi Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

68

Thông tư

227/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán

Thay thế bởi Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

69

Thông tư

228/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

Thay thế bởi Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

70

Thông tư

229/2012/TT-BTC

27/12/2012

Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đi danh mục

Thay thế bởi Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

71

Thông tư

18/2013/TT-BTC

20/02/2013

Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tnh tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

Bãi bỏ tại Thông tư 110/2020/TT-BTC ngày 28/12/2020 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng (Điều 1)

15/02/2021

72

Thông tư

76/2013/TT-BTC

04/06/2013

Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Bãi bỏ bởi Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số (khoản 2 Điều 18)

15/05/2021

73

Thông tư

81/2013/TT-BTC

19/06/2013

Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012

Bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (điểm b khoản 2 Điều 2)

25/04/2021

74

Thông tư

91/2013/TT-BTC

28/06/2013

Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (Điều 22)

01/01/2021

75

Thông tư

92/2013/TT-BTC

08/07/2013

Thông tư số 92/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Bãi bỏ tại Thông tư 110/2021/TT-BTC ngày 10/12/2021 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (khoản 1 Điều 5)

26/01/2022

76

Thông tư

116/2013/TT-BTC

20/08/2013

Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản

Bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (điểm b khoản 2 Điều 2)

25/04/2021

77

Thông tư

156/2013/TT-BTC

06/11/2013

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phquy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (điểm a khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

78

Thông tư

201/2013/TT-BTC

20/12/2013

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Tha thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.

Thay thế bởi Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (khoản 1 Điu 13).

03/08/2021

79

Thông tư

217/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bãi bỏ bởi Thông tư 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (khoản 2 Điều 5)

15/02/2021

80

Thông tư

23/2014/TT-BTC

17/02/2014

Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Bãi bỏ bởi Thông tư 21/2021/TT-BTC ngày 19/3/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan (Điều 1)

19/03/2021

81

Thông tư

28/2014/TT-BTC

25/02/2014

Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Bãi bỏ bởi Thông tư 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (khoản 2 Điều 22)

20/11/2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021.

82

Thông tư

42/2014/TT-BTC

08/04/2014

Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08/04/2014 của Bộ tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Bãi bỏ bởi Thông tư 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (khoản 2 Điều 22)

20/11/2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021.

83

Thông tư

43/2014/TT-BTC

11/04/2014

Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Bãi bỏ bởi Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (khoản 2 Điều 10)

01/03/2021

84

Thông tư

85/2014/TT-BTC

30/06/2014

Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Bãi bỏ bởi Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (khoản 2 Điều 6)

01/01/2022

85

Thông tư

90/2014/TT-BTC

10/07/2014

Thông tư 90/2014/TT-BTC ngày 10/7/2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

14/11/2019

86

Thông tư

161/2014/TT-BTC

31/10/2014

Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Bãi bỏ bởi Thông tư 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính (Điều 1)

23/03/2021

87

Thông tư

180/2015/TT-BTC

13/01/2015

Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn vđăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Bãi bỏ bởi Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác (khoản 2 Điều 8)

20/07/2021

88

Thông tư

05/2015/TT-BTC

15/01/2015

Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Bãi bỏ bởi Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (khoản 2 Điều 44)

15/02/2021

91

Thông tư

99/2015/TT-BTC

29/06/2015

Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bcác Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

90

Thông tư

100/2015/TT-BTC

29/06/2015

Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

92

Thông tư

110/2015/TT-BTC

28/07/2015

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện ttrong lĩnh vực thuế (khoản 2 Điều 47)

03/05/2021

93

Thông tư

119/2015/TT-BTC

12/08/2015

Thông tư số 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

94

Thông tư

123/2015/TT-BTC

18/08/2015

Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bãi bỏ bởi Thông tư 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (khoản 1 Điều 8)

16/08/2021

95

Thông tư

135/2015/TT-BTC

31/08/2015

Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

Bãi bỏ bởi Thông tư 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều ltổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (Điều 2)

20/07/2021

96

Thông tư

155/2015/TT-BTC

06/10/2015

Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thay thế bởi Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Khoản 1 Điều 40)

01/01/2021

97

Thông tư

162/2015/TT-BTC

26/10/2015

Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu đhoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cphiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cphiếu.

Bãi bỏ bởi Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cphiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (khoản 1 Điều 16)

15/02/2021

98

Thông tư

166/2015/TT-BTC

05/11/2015

Thông tư số 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án đào tạo ngn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020

Bãi bỏ bởi Thông tư 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” (khoản 2 Điều 7)

01/01/2022

99

Thông tư

202/2015/TT-BTC

18/12/2015

Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn vniêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Bãi bỏ bởi Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác (khoản 2 Điều 8)

20/07/2021

100

Thông tư

204/2015/TT-BTC

21/12/2015

Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thay thế bởi Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định áp dụng rủi ro trong quản lý thuế (khoản 2 Điều 26)

02/07/2021

101

Thông tư

203/2015/TT-BTC

21/12/2015

Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bãi bbởi Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chquỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Điều 13)

15/02/2021

102

Thông tư

208/2015/TT-BTC

28/12/2015

Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (điểm d khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

103

Thông tư

219/2015/TT-BTC

31/12/2015

Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Điều 10)

10/07/2021

104

Thông tư

07/2016/TT-BTC

18/01/2016

Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Bãi bỏ bởi Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (khoản 2 Điều 30)

15/02/2020

105

Thông tư

11/2016/TT-BTC

19/01/2016

Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thtrường chứng khoán phái sinh

Bãi bỏ bởi Thông tư 58/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (khoản 2 Điều 33)

27/08/2021

106

Thông tư

15/2016/TT-BTC

20/01/2016

Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

Thay thế bởi Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

107

Thông tư

22/2016/TT-BTC

16/02/2016

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biu phí và mức trách nhiệm bảo him bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Bãi bỏ bởi Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (khoản 2 Điều 10)

01/03/2021

108

Thông tư

37/2016/TT-BTC

29/02/2016

Thông tư số 37/2016/TT-BTC ngày 29/02/2016 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bãi bỏ tại Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

109

Thông tư

40/2016/TT-BTC

01/03/2016

Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/1/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý NSNN qua Kho bạc nhà nước (TABMIS)

Thay thế bởi Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (khoản 2 Điều 19)

24/11/2021

110

Thông tư

61/2016/TT-BTC

11/04/2016

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Bãi bỏ tại Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 5/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (Điều 7)

01/01/2022

111

Thông tư

95/2016/TT-BTC

28/06/2016

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Thay thế bởi Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (Khoản 2 Điều 23)

17/01/2021

112

Thông tư

99/2016/TT-BTC

29/06/2016

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (điểm b khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

113

Thông tư

116/2016/TT-BTC

30/06/2016

Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Bãi bỏ bởi Thông tư số 118/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 bãi bỏ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

05/01/2022

114

Thông tư

134/216/TT-BTC

08/09/2016

Thông tư số 134/2016/TT-BTC ngày 08/09/2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Bãi bỏ bởi Thông tư 62/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (Điều 2)

15/09/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021

115

Thông tư

167/2016/TT-BTC

26/10/2016

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thay thế bởi Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực (Khoản 1 Điều 7)

22/01/2021

116

Thông tư

212/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Bãi bỏ bởi Thông tư 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường (khoản 1 Điều 7)

25/02/2021

117

Thông tư

219/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Bãi bỏ bởi Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (khoản 1 Điều 8)

22/05/2021

118

Thông tư

227/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, cha cháy

Bãi bỏ bởi Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kim định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (khoản 1 Điều 7)

22/02/2021

119

Thông tư

228/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Bãi bỏ bởi Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (khoản 1 Điều 7)

15/12/2021

120

Thông tư

230/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kim an toàn kỹ thuật tàu cá, kim định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gc nguyên liệu thy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sn.

Bãi bỏ bởi Thông tư 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (điểm a khoản 2 Điều 7)

17/12/2021

121

Thông tư

231/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Bãi bỏ bởi Thông tư 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp (khoản 1 Điều 8)

05/07/2021

122

Thông tư

274/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Bãi bỏ bởi Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cnh (khoản 1 Điều 9)

05/04/2021

123

Thông tư

279/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Bãi bỏ bởi Thông tư 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm (điểm a khoản 2 Điều 7)

19/09/2021

124

Thông tư

284/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Bãi bỏ bởi Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản (khoản 2 Điều 7)

01/02/2022

125

Thông tư

285/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lộ phí trong công tác thú y

Thay thế bởi Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y (Khoản 2 Điều 7)

11/01/2021

126

Thông tư

293/2016/TT-BTC

15/11/2016

Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Bãi bỏ bởi Thông tư 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (khoản 1 Điu 11)

01/10/2021

127

Thông tư

349/2016/TT-BTC

30/12/2016

Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Bãi bỏ bởi Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biu sử dụng trong công tác quyết toán (khoản 2 Điều 6)

01/01/2022

128

Thông tư

06/2017/TT-BTC

20/01/2017

Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC);

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (điểm e khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

129

Thông tư

23/2017/TT-BTC

16/03/2017

Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ vchứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (khoản 2 Điều 33)

27/08/2021

130

Thông tư

29/2017/TT-BTC

12/04/2017

Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư s202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Bãi bỏ bởi Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác (khoản 2 Điều 8)

20/07/2021

131

Thông tư

31/2017/TT-BTC

18/04/2017

Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (điểm c khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

132

Thông tư

36/2017/TT-BTC

27/04/2017

Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư s 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bãi bỏ bởi Thông tư 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (khoản 2 Điều 5)

15/02/2021

133

Thông tư

51/2017/TT-BTC

19/05/2017

Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư s 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thay thế bởi Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Khoản 2 Điều 30)

12/03/2021

134

Thông tư

53/2017/TT-BTC

19/05/2017

Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dch v mua bán n

Bãi bỏ bởi Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 1)

23/08/2021

135

Thông tư

79/2017/TT-BTC

01/08/2017

Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Bãi bỏ tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (điểm g khoản 3 Điều 87)

01/01/2022

136

Thông tư

82/2017/TT-BTC

15/08/2017

Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

Bãi bỏ bởi Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (Điều 9)

05/04/2021

137

Thông tư

85/2017/TT-BTC

15/08/2017

Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Bãi bỏ bởi Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (khoản 2 Điều 6)

01/01/2022

138

Thông tư

87/2017/TT-BTC

15/08/2017

Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Thay thế bởi Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chtiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng ch tiêu an toàn tài chính (Khoản 1 Điều 20)

01/01/2021

139

Thông tư

92/2017/TT-BTC

18/09/2017

Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bvà quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, ci tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

Bãi bỏ bởi Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa cha tài sản công (khoản 3 Điều 7)

15/09/2021

140

Thông tư

95/2017/TT-BTC

22/09/2017

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về qun trị công ty áp dụng đi với công ty đại chúng.

Bãi bỏ bởi Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (khoản 1 Điều 8)

15/02/2012

141

Thông tư

112/2017/TT-BTC

20/10/2017

Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bãi bỏ bởi Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kim định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (khoản 1 Điều 7)

22/02/2021

142

Thông tư

115/2017/TT-BTC

25/10/2017

Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (Khoản 2 Điều 27)

01/01/2021

143

Thông tư

122/2017/TT-BTC

15/11/2017

Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Bãi bỏ bởi Thông tư 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 (khoản 2 Điều 3)

01/07/2021

144

Thông tư

133/2017/TT-BTC

15/12/2017

Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện ttrong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Bãi bỏ bởi Thông tư 87/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN (khoản 2 Điều 22)

01/12/2021

145

Thông tư

09/2018/TT-BTC

25/01/2018

Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC.

Bãi bỏ bởi Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản (khoản 2 Điều 7)

01/02/2022

146

Thông tư

40/2018/TT-BTC

04/05/2018

Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đi thành công ty cổ phần

Bãi bỏ bởi Thông tư 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần (khoản 1 Điều 22)

01/07/2021

147

Thông tư

41/2018/TT-BTC

04/05/2018

Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyn doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Bãi bỏ bởi Thông tư 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyn doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhim hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty c phn (khoản 2 Điều 12)

07/08/2021

148

Thông tư

59/2018/TT-BTC

16/07/2018

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ vđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp

Bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Điều 10)

10/07/2021

149

Thông tư

74/2018/TT-BTC

16/08/2018

Thông tư số 74/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trnợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bo lãnh Chính phủ

Thay thế bởi Thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trnợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ (khoản 1 Điều 42)

01/01/2021

150

Thông tư

93/2018/TT-BTC

05/10/2018

Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, min trừ tại Việt Nam; bãi bỏ Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng B Tài chính đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 11/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bãi bỏ bởi Thông tư 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (khoản 2 Điều 2)

02/06/2021

151

Thông tư

117/2018/TT-BTC

28/11/2018

Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC

Bãi bỏ bởi Thông tư 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm (điểm a khoản 2 Điều 7)

19/09/2021

152

Thông tư

118/2018/TT-BTC

28/11/2018

Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thy sản.

Bãi bỏ bởi Thông tư 94/2021/TT-BTC ngày 02/11/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sn; lệ phí cấp giy phép khai thác, hoạt động thủy sản (khoản 2 Điều 7)

17/11/2021

153

Thông tư

127/2018/TT-BTC

27/12/2018

Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Bãi bỏ bởi Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (khoản 1 Điều 7)

01/01/2021

154

Thông tư

128/2018/TT-BTC

27/12/2018

Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bãi bỏ bởi Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam (khoản 1 Điều 4)

01/01/2021

155

Thông tư

14/2019/TT-BTC

15/03/2019

Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Bãi bỏ bởi Thông tư 75/2021/TT-BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (khoản 2 Điều 12)

25/10/2021

156

Thông tư

13/2019/TT-BTC

15/03/2019

Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Bãi bỏ bởi Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sp xếp lại thị trường giao dịch cphiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác (khoản 2 Điều 8)

20/07/2021

157

Thông tư

34/2019/TT-BTC

11/06/2019

Thông tư số 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu tiền bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển thành công ty cổ phần

Bãi bỏ bởi Thông tư 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vn do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần (khoản 1 Điều 22)

01/07/2021

158

Thông tư

66/2019/TT-BTC

20/09/2019

Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện ttrong lĩnh vực thuế

Bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (khoản 2 Điều 47)

03/05/2021

159

Thông tư

91/2019/TT-BTC

31/12/2019

Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

- Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (khoản 2 Điều 31)

- Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (khoản 1 Điều 81)

01/01/2021

160

Thông tư

10/2020/TT-BTC

20/02/2020

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Bãi bỏ bởi Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (khoản 2 Điều 6)

01/01/2022

161

Thông tư

12/2020/TT-BTC

03/03/2020

Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư s167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thay thế bởi Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đin lực (Khoản 1 Điều 7)

22/01/2021

162

Thông tư

14/2020/TT-BTC

18/03/2020

Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch covid-19

Bãi bỏ bởi Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (khoản 2 Điều 7)

01/01/2021

163

Thông tư

41/2020/TT-BTC

18/05/2020

Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sdụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cnh, cư trú tại Việt Nam

Bãi bỏ bởi Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (khoản 1 Điều 8)

22/05/2021

164

Thông tư

70/2020/TT-BTC

17/07/2020

Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Bãi bỏ bởi Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (khoản 1 Điều 7)

01/01/2021

165

Thông tư

75/2020/TT-BTC

12/08/2020

Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Bãi bỏ bởi Thông tư 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm (điểm a khoản 2 Điều 7)

19/09/2021

166

Thông tư

77/2020/TT-BTC

14/08/2020

Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Bãi bỏ bởi Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thtrường quốc tế (khoản 2 Điều 14)

15/02/2021

167

Thông tư

112/2020/TT-BTC

29/02/2020

Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/02/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

30/06/2021

168

Thông tư

12/2021/TT-BTC

08/02/2021

Thông tư 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường st.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

31/12/2021

169

Thông tư

18/2021/TT-BTC

11/03/2021

Thông tư 18/2021/TT-BTC ngày 11/3/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

31/12/2021

170

Thông tư

30/2021/TT-BTC

14/05/2021

Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Bãi bỏ bởi Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (khoản 1 Điều 7)

01/01/2021

171

Thông tư

47/2021/TT-BTC

24/06/2021

Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhm htrợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bi dịch Covid-19.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

31/12/2021

172

Thông tư

68/2021/TT-BTC

06/08/2021

Thông tư 68/2021/TT-BTC ngày 06/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

31/12/2021

173

Thông tư

97/2017/TT-BTC

27/09/2021

Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý qutiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kim soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Bãi bỏ bởi Thông tư 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (khoản 1 Điều 8)

15/01/2022

174

Thông tư liên tịch

119/2002/TTLT-BTC-BYT

27/12/2002

Thông tư liên tịch s119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã

Bãi bỏ bởi Thông tư 73/2021/TT-BTC ngày 25/8/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã (Điều 1)

11/10/2021

175

Thông tư liên tịch

14/2008/TTLT-BTC-BTNMT

31/01/2008

Thông tư liên tịch s14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyn sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bn quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 6 Điều 2)

10/01/2021

176

Thông tư liên tịch

157/2010/TTLT-BTC-BTP

12/10/2010

Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bãi bỏ bởi Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (khoản 2 Điều 5)

01/10/2021

177

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT

26/04/2012

Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/04/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

Bãi bỏ bởi Thông tư 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông (khon 2 Điều 9)

01/10/2021

178

Thông tư liên tịch

75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

15/05/2012

Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/05/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

Bãi bỏ tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt (khoản 2 Điều 12)

05/08/2021

179

Thông tư liên tịch

125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT

27/08/2014

Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

Bãi bỏ bởi Thông tư 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kim định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phthông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên (khoản 2 Điều 5)

01/09/2021

180

Thông tư liên tịch

102/2016/TTLT-BTC-BGTVT

29/06/2016

Thông tư liên tịch số 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/06/2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa

Bãi bỏ bởi Thông tư 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa (khoản 2 Điều 10)

15/02/2021

181

Quyết định

169/2000/QĐ-BTC

25/10/2000

Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh

Bãi bỏ bởi Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (khoản 2 Điều 7)

01/01/2021

182

Quyết định

131/2002/QĐ-BTC

18/10/2002

Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh

Bãi bỏ bởi Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (khoản 2 Điều 7)

01/01/2021

183

Quyết định

187/2003/QĐ-BTC

14/11/2003

Quyết định số 187/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thuế môn bài

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 20 Điều 1)

10/01/2021

184

Quyết định

32/2007/QĐ-BTC

15/05/2007

Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán”

Hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán (Khoản 2 Điều 22)

01/04/2021

185

Quyết định

44/2007/QĐ-BTC

04/06/2007

Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

Bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (Khoản 21 Điều 1)

10/01/2021

 

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên loại văn bản

Số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị định

89/2013/NĐ-CP

06/08/2013

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

1. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7;

2. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8;

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 10;

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11;

5. Bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12;

6. Bổ sung Điều 12b vào sau Điều 12;

7. Sa đổi, bổ sung điểm a, đ và e khoản 1, đim a và c khoản 2 Điều 14

8. Sa đổi, bổ sung Điều 15;

9. Sửa đổi, bổ sung đim đ, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 17;

10. Bổ sung khoản 3 Điều 27.

Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

01/05/2021

2

Nghị định

193/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Điểm a và b khoản 4 Điều 24

Bãi bỏ bởi điểm c khoản 2 Điều 57 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

15/05/2021

3

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung khoản 3 Điều 3;

2. Khoản 3, khoản 6, khoản 7, khon 8 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung;

3. Đim b khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung;

4. Điểm g khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung;

5. Điểm a khoản 1 Điều 11 được sa đổi, bổ sung;

6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung;

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và bổ sung khoản 6 Điều 14;

8. Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung;

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 5 và bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 28;

10. Bổ sung Điều 28a;

11. Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung;

12. Bổ sung Điều 29a;

13. Điểm b, điểm k khoản 3, điểm đ khoản 7 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung;

14. Sa đổi điểm e, bổ sung điểm h khoản 2, điểm c khoản 3 và bổ sung khoản 5 Điều 31;

15. Bổ sung Điều 31a;

16. Khoản 2, đim c khoản 3 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung;

17. Điểm a khoản 1, đim b khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung;

18. Điểm a khoản 2 Điều 33, điểm a khoản 2 Điều 34, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 5 Điều 36, khoản 3 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung;

19. Bổ sung Điều 37a;

20. Sửa các cụm từ sau:

a) Sửa từ “hoặc” tại điểm d khoản 3 Điều 8 thành “và”;

b) Sửa cụm từ “được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu” tại điểm b khoản 2 Điều 11 thành “được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu để gia công sản phm nhập khẩu”;

c) Sửa cụm từ “khoản 2” tại điểm a khoản 4, điểm a khoản 6 Điều 30 thành “khoản 3”;

d) Sửa cụm từ “01 bản chụp có đóng dấu sao y bn chính của cơ quan” tại các khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoản 4 Điều 19, khoản 3 Điều 20, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 28, khoản 3 Điều 30, khoản 2 Điều 31, khoản 2 Điều 32, khon 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34, khoản 2 Điều 35, khoản 5 Điều 36 thành “01 bản chụp”;

đ) Sửa cụm từ “để phát triển” tại điểm b khoản 4 Điều 19 và cụm từ “để phục vụ” tại điểm c khoản 4 Điều 19 thành cụm từ “đsử dụng trực tiếp cho”;

e) Sửa cụm từ “Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg” tại khoản 2 Điều 38 thành “Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg.”

21. Sửa đổi, bsung khoản 2, khoản 5 Điều 40

Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

25/04/2021

Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP gồm:

- Điểm c khoản 3 Điều 8, điểm b khoản 4 Điều 20, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP;

- Các cụm từ sau: Cụm từ “(đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan) hoặc Mu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan)” tại điểm a khoản 3 Điều 20; cụm từ “Trường hợp đề nghị miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan” tại điểm a khoản 4 Điều 20; cụm từ “khoản 2 Điều 8” tại khoản 4 Điều 31; cụm từ “Trường hợp hàng hóa thuộc din được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế” tại khoản 3 Điều 33, khoản 3 Điều 34, khoản 3 Điều 35, khoản 6 Điều 36, khoản 4 Điều 37.

bãi bỏ bởi điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

25/04/2021

Thay thế Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

bãi bỏ bởi điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

25/04/2021

4

Nghị định

122/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Bãi bỏ khon 3 Điều 4

bãi bỏ tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

30/12/2021

5

Nghị định

32/2017/NĐ-CP

31/03/2017

Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Điều 16 về phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro

bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 42 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1/6/2021 và áp dụng t năm tài chính 2021

6

Nghị định

122/2017/NĐ-CP

13/11/2017

Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thay thế Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ và quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP bằng quphòng ngừa rủi ro nghiệp vụ quy định tại Khoản 3 Điều 156 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

01/01/2021

7

Nghị định

167/2017/NĐ-CP

31/12/2017

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

1. Sửa đổi điểm a khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 1;

2. Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2;

3. Bổ sung khoản 5 Điều 3;

4. Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4;

5. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5;

6. Sa đổi Điều 6;

7. Sửa đổi khoản 9 Điều 7;

8. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 8;

9. Sửa đổi Điều 9;

10. Sửa đổi khoản 1, bổ sung các khoản 5, 6 và 7 Điều 10;

11. Sửa đổi điểm a khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và điểm a khoản 7, bổ sung khoản 5a, khoản 5b và khoản 12 Điều 11;

12. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 5 Điều 13;

13. Sửa đổi khoản 1, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 14;

14. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 16;

15. Sửa đổi khon 1, bổ sung khoản 3 Điều 17;

16. Sửa đổi khoản 4 và bổ sung khoản 7 Điều 18;

17. Sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 23;

18. Sửa đổi khoản 3 Điều 24;

19. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và khoản 3, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khon 8 Điều 28;

20. Sửa đổi, b sung Mu số 02 - Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

01/09/2021

8

Nghị định

23/2018/NĐ-CP

23/02/2018

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nbắt buộc

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2;

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7;

3. Bổ sung điểm c sau điểm b khoản 1 Điều 7;

4. Bổ sung Điều 7a sau Điều 7;

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10;

6. Bổ sung khoản 4 sau khoản 3 Điều 12;

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15;

8. Bổ sung Điều 15b sau Điều 15.

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định vbảo him cháy, nbắt buộc

23/12/2021

1. Thay thế cụm từ “cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy” tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bng cụm từ “cơ quan Công an có thẩm quyền”

2. Thay thế, bãi bỏ một số phụ lục sau đây:

a) Bãi bỏ “Phụ lục I Mẫu Giấy chứng nhận bo hiểm cháy, nổ bt buộc”, “Phụ lục IV Báo cáo kết quả kinh doanh bo him cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP.

b) Thay thế “Phụ lục II Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bt buộc” của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bằng “Phụ lục I Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định 97/2021/NĐ-CP.

c) Thay thế “Phụ lục III Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bng “Phụ lục II Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo him cháy, nổ bt buộc” của Nghị định 97/2021/NĐ-CP.

d) Thay thế “Phụ lục V Báo cáo tình hình thu, nộp từ bo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bằng “Phụ lục III Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nbắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy” của Nghđịnh 97/2021/NĐ-CP.

bãi bỏ, thay thế tại Điều 2 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo him cháy, nổ bắt buộc

23/12/2021

9

Nghị định

97/2018/NĐ-CP

30/06/2018

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

1. Sa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16;

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16;

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 21;

4. Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 21;

5. Bổ sung khoản 3 Điều 23;

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31;

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32;

8. Sa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32;

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 35;

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Phụ lục II

sa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

01/10/2021

i bỏ khoản 3 Điều 17

bãi bỏ tại Điều 2 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

01/10/2021

10

Nghị định

151/2018/NĐ-CP

07/11/2018

Nghị định 151/2018/NĐ CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, b sung một số Nghị định quy định về điều kiện đu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Điều 13, Điều 14

Bãi bỏ tại khoản 3 Điều 309 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

01/01/2021

11

Nghị định

57/2020/NĐ-CP

25/05/2020

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2;

- Sửa đổi điểm a khoản 3.3 và điểm c.1 khoản 3.3 và khoản 4 Điều 7a quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2.5 và đim b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP:

- Thay thế Mu số 05, Mu số 06a và bổ sung Mu s14 Mục I Chương 98 Phụ lục II

sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, thay thế tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

30/12/2021

12

Quyết định

109/2003/QĐ-TTg

05/06/2003

Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Bãi bỏ các nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của DATC

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

10/12/2020

13

Quyết định

246/2006/QĐ-TTg

27/10/2006

Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Điều 2; Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11

bãi bỏ bởi điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

15/05/2021

14

Quyết định

50/2010/QĐ-TTg

28/07/2010

Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung;

3. Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 được sửa đổi;

4. Điểm b khoản 2 Điều 6 được sửa đổi;

5. Điểm b khoản 3 Điều 6 được sửa đổi;

6. Bổ sung Điều 7a vào trước Điều 7;

7. Điều 7 được sửa đổi;

8. Đim a khoản 2 Điều 8 được sửa đổi;

9. Khoản 3, khoản 4 Điều 8 được sửa đổi;

10. Khon 4 Điều 9 được sửa đổi

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

19/05/2021

Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 6 Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg

bãi bỏ tại Điều 2 Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

19/05/2021

15

Quyết định

53/2013/QĐ-TTg

13/09/2013

Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

1. Sa đổi, bổ sung Điều 4;

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9;

4. Bổ sung Điều 9a;

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đi tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

15/05/2021

16

Quyết định

23/2017/QĐ-TTg

23/06/2017

Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4

bãi bỏ bởi điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

15/05/2021

17

Quyết định

38/2017/QĐ-TTg

18/08/2017

Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung;

2. Khoản 1, khoản 4 Điều 2 được sa đổi, bổ sung;

3. Tên và khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung;

4. Tên và khoản 2, khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;

5. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung;

6. Tên và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung;

7. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của TTgCP sa đổi bổ sung Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD MĐình, thành phố Hà Nội

01/05/2021

Tên Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg được bổ sung

sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của TTgCP sửa đổi bổ sung Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

01/05/2021

18

Quyết định

41/2018/QĐ-TTg

25/09/2018

Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thtướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

20/05/2021

19

Quyết định

22/2019/QĐ-TTg

26/06/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo him nông nghiệp

1. Khon 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung;

3. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung.

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của TTgCP vthực hiện chính sách hỗ trợ bảo him nông nghiệp

25/01/2021

20

Thông tư liên tịch

85/2005/TTLT/BTC-BCA

26/09/2005

Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/09/2005 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an;

Điểm b khoản 2 Mục II

bãi bỏ tại điểm m khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

21

Thông tư liên tịch

06/2008/TTLT-BKHCN- BTC-BNV

18/06/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bãi bỏ Điểm 1 Mục III

bãi bỏ bởi điểm a khoản 4 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ vdoanh nghiệp khoa học và công nghệ.

01/03/2021

22

Thông tư liên tịch

17/2012/TTLT- BKHCN-BTC- BNV

10/09/2012

Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bãi bỏ Khoản 8, Khoản 9 Điều 1

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/03/2021

23

Thông tư liên tịch

39/2014/TTLT- BCT-BTC

29/10/2014

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Bãi bỏ Điều 4 Điều 5 và Khoản 2 Điều 15

bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu

02/01/2022

24

Thông tư liên tịch

39/2014/TTLT- BCT-BTC

29/10/2014

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng du và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vkinh doanh xăng dầu

Bãi bỏ Điều 6 , Điều 7, Điều 8, Điều 9

bãi bỏ tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Qu bình n giá xăng dầu

02/01/2022

25

Thông tư liên tịch

206/2014/TTLT/ BTC-BQP

24/12/2014

Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT/BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

Khoản 2 Điều 3

bãi bỏ tại điểm l khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

26

Thông tư liên tịch

90/2016/TTLT- BTC-BCT

24/06/2016

Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ vkinh doanh xăng du

Bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 1

bãi bỏ khoản 1 Điều 12 Thông tư 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu

02/01/2022

27

Thông tư liên tịch

90/2016/TTLT- BTC-BCT

24/06/2016

Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

bãi bỏ Khon 4 Điều 1

bãi bỏ tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

02/01/2022

28

Thông tư

138/2007/TT-BTC

29/11/2007

Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Mục VI

bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 6 Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

01/01/2022

29

Thông tư

56/2008/TT-BTC

23/06/2008

Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Du khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ.

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục II Phần B và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục IV Phần B

bãi bỏ tại điểm i khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

30

Thông tư

22/2010/TT-BTC

12/02/2010

Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng;

Điều 3, Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7 và điểm c, d, đ khoản 2 Điều 7

bãi bỏ tại điểm h khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

31

Thông tư

111/2013/TT-BTC

15/08/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Điều 5; Điều 6; Điều 24; khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7 khoản 2, khoản 7, khoản 8 Điều 26

bãi bỏ tại điểm n khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

32

Thông tư

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10

sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính)

01/08/2021

33

Thông tư

19/2014/TT-BTC

11/02/2014

Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy chuyển nhượng xe ô tô xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2;

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung;

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;

4. Điều 5 được sa đổi, bổ sung;

5. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung;

6. Điều 7 được sửa đổi, b sung;

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, bổ sung khoản 6 Điều 9.

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

02/06/2021

34

Thông tư

38/2014/TT-BTC

28/03/2014

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điu 3;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 5 Điều 3;

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4;

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và 3 Điều 5;

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và 3 Điều 6;

6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 7;

7. Sửa đổi Khoản 5 Điều 7;

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 8;

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 9;

10. Sửa đổi, bổ sung Khon 2 Điều 10;

11. Thay thế các Phụ lục từ số 01/TĐG đến số 08/TĐG kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

03/09/2021

35

Thông tư

72/2014/TT-BTC

30/05/2014

Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính) về hồ sơ đề nghị thanh toán, hoàn trả đối với ngân hàng là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 21

bãi bỏ tại điểm k khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

36

Thông tư

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi vviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính vthuế

Bãi bỏ Điều 1

bãi bỏ tại điểm a khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

37

Thông tư

151/2014/TT-BTC

10/10/2014

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Bãi bỏ Điều 24

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

01/11/2021

 

 

 

 

 

Bãi bỏ Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Chương IV

bãi bỏ tại điểm b khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ

01/01/2022

38

Thông tư

176/2014/TT-BTC

17/11/2014

Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đi với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013;

Điều 4, Điều 25 và Điều 26

bãi bỏ tại điểm g khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

39

Thông tư

14/2015/TT-BTC

30/01/2015

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu.

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung;

2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung;

3. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung;

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung;

5. Khon 4 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung;

6. Khoản 3, Khoản 4, điểm b Khoản 5 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung;

7. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 như sau:

a) Sửa đổi mẫu số 05/PYCPT/2015 thành mẫu s 05/PYCPT/2021 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Sửa đổi mẫu số 08/TBKQPL/2015 thành mẫu số 08/TBKQPL/2021.

c) Sửa đổi mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 thành mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021.

d) Bổ sung mẫu số 10/TBKQPTPL/2021.

sửa đổi, bsung bởi Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kim tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

12/04/2021

40

Thông tư

26/2015/TT-BTC

27/02/2015

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Điều 2

bãi bỏ tại điểm c khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

41

Thông tư

92/2015/TT-BTC

15/06/2015

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Khoản 1, khoản 2, các điểm a.1, a.2, a.3, a.4 , b, c, d, đ khoản 3, khoản 4, các điểm b, c, d, đ khoản 6 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Phụ lục 02 và mẫu biểu

bãi bỏ tại đim o khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/08/2021

Bãi bỏ Chương I và Chương II

bãi bỏ tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

01/08/2021

42

Thông tư

200/2015/TT-BTC

15/12/2015

Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

1. Bổ sung vào khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9;

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 12;

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 14;

4. Sửa đổi Biểu số 01.A Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm gi 100% vn điều lệ trong năm..., Biểu số 01.B Báo cáo tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động trong năm..., Biểu số 01.C Báo cáo tình hình đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên trong năm..., Biểu số 01.D o cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp trong năm..., Biểu s03 Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

03/11/2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021

1. Bãi bỏ cụm từ “theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5;

2. Các nội dung quy định tại Điều 12:

a) Bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12: “Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng thì tính theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ; Đơn vị để tính sản lượng của sản phẩm dầu thô là tấn, khí là m3, than, xi măng là tn, điện là kwh”.

b) Bãi bỏ nội dung quy định tại đim b khoản 2 Điều 12: “Trường hợp tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp chưa thực hiện phân phối trích lập các quỹ thì khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp phải cộng thêm số trích lập của Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 31 Nghđịnh s 91/2015/NĐ-CP vào chtiêu vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu”.

3. Bãi bỏ Điều 13.

4. Bãi bỏ khoản 3 Điều 14.

5. Bãi bỏ Biểu số 04.A, Biểu số 04.B, Biểu số 05.B

bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

03/11/2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021

43

Thông tư

328/2016/TT-BTC

26/12/2016

Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

1. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 1;

2. Sửa đổi khoản 5 Điều 2;

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3;

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 1 Điều 4

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 5;

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 6 như sau:

7. sửa đổi Điều 7;

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm đ khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 8;

9. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 10;

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 11;

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12;

12. Sửa đi, bổ sung khoản 1 Điều 13;

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

15/10/2021

1. Thay thế cụm từ “Quyết định phạt” bằng cụm từ “Quyết định phạt/mã định danh hồ sơ ID” tại mẫu Bảng kê thu tiền phạt (mẫu số 02/BKTP) ban hành kèm theo Thông tư số 328/2016/TT-BTC.

2. Bổ sung mẫu Bảng kê thu phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính (mẫu số 04/BKTP, LP, TP).

3. Thay thế mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-06/NS) ban hành kèm theo Thông tư số 328/2016/TT-BTC bằng mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-06/NS)

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

15/10/2021

44

Thông tư

36/2016/TT-BTC

26/02/2016

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí;

Điều 3, Điều 4, Điều 12, Điều 20 và Điều 23

bãi bỏ tại điểm e khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

45

Thông tư

74/2016/TT-BTC

20/05/2016

Thông tư số 74/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 05 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

sửa đổi, bổ sung Điều 8

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư s59/2021/TT-BTC ngày 14/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 74/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 05 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

30/8/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2021.

46

Thông tư

83/2016/TT-BTC

17/06/2016

Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bãi bỏ Điều 5

bãi bỏ bởi đim c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

25/04/2021

47

Thông tư

84/2016/TT-BTC

17/06/2016

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa;

Điều 17, Khoản 3 Điều 18

bãi bỏ tại điểm d khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

48

Thông tư

130/2016/TT-BTC

12/08/2016

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

Điều 3

bãi bỏ tại điểm đ khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

01/01/2022

49

Thông tư

191/2016/TT-BTC

08/11/2016

Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điu 4;

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5;

3. Sa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6;

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư 91/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

15/12/2021

50

Thông tư

223/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Tha phát lại.

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung;

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;

3. Khoản 2 Điều 5 được sa đổi, bổ sung;

4. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung.

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BTC ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

06/03/2021

51

Thông tư

261/2016/TT-BTC

14/11/2016

Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

1. Bổ sung khoản 3 Điều 3;

2. Sửa đổi, bổ sung một số đim, khoản của Điều 7;

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8;

4. Sửa đổi, bổ sung một số đim, khoản của Điều 9;

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12;

6. Sa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13;

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14

sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hi

12/10/2021

52

Thông tư

314/2016/TT-BTC

28/11/2016