Quyết định 618/QĐ-BTC hướng dẫn quyết toán dự án ứng dụng CNTT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

______________

Số: 618/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quyết toán dự án
ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

______________________

B TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin s 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/20Ỉ5/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 73/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chi tiết một số nội dung về quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kế hoạch - Tài chính:
1.1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tại Quyết định này của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
1.2. Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định về quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định này, kịp thời đề xuất báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về quyết toán dự án công nghệ thông tin hoàn thành cho phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bãi bỏ Công văn số 6163/BTC-KHTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu trong Quyết định này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ và Thủ trưởng các đom vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng TTĐT BTC;

- Lưu VT, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Tạ Anh Tuấn

B TÀI CHÍNH

______________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

QUY ĐỊNH
Chi tiết một số nội dung về quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Bộ) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (kinh phí chi đầu tư phát triển, kinh phí chi thường xuyên) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án phải thực hiện quyết toán dự án theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Lập, thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:
1. Yêu cầu:
1.1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:
Thực hiện khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2020/TT-BTC, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác các nội dung:
a) Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn;
b) Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (chi phí xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác) là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng; nằm trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt, và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền.
c) Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư;
d) Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản;
e) Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.
1.2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán: thực hiện theo khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2020/TT-BTC.
2. Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán:
Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán và 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán chi tiết theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 10/2020/TT-BTC.
3. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán sau khi đã thẩm tra xong quyết toán. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 10/2020/TT-BTC.
4. Thời gian quyết toán:
a) Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt được tính từ ngày dự án được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.
b) Thời gian thẩm tra quyết toán tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định đến ngày trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.
c) Thời gian phê duyệt quyết toán tính từ ngày người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan chủ trì thẩm tra theo quy định đến ngày ban hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
Thời gian tối đa lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành quy định cụ thể tại Điều 21 Thông tư số 10/2020/TT-BTC.
Điều 3. Thẩm quyền phê duyệt và đơn vị chủ trì thẩm tra quyết toán:
1. Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư: Theo điếm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2020/TT-BTC, thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện như sau:
a) Đối với dự án hoặc dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc Bộ.
b) Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án hoặc dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
2. Đối với các dự án còn lại:
Thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện như sau:
a) Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phê duyệt quyết toán hoàn thành (hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp) đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đầu tư, các dự án không phân cấp hoặc uỷ quyền quyết định đầu tư cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì thẩm tra (trường hợp cần thiết báo cáo Bộ thành lập Tổ thẩm tra quyết toán) trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:
Thủ trưởng các đơn vị cấp Tổng cục, Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính kế toán, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh: Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở xuống trong phạm vi quản lý nghiệp vụ của đơn vị, các dự án do Bộ trưởng uỷ quyền quyết định đầu tư. Cục/Vụ Tài vụ quản trị thuộc các đơn vị cấp Tổng cục chủ trì thẩm tra trình Thủ trưởng các đơn vị cấp Tổng cục xem xét, quyết định. Đơn vị chuyên môn về tài chính - kế toán thuộc các trường là đơn vị chủ trì thẩm tra trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định.
Trường hợp thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán, người thẩm tra báo cáo Tổ thẩm tra quyết toán kết quả thẩm tra; Tổ thẩm tra quyết toán tham gia hoàn chỉnh, thông qua báo cáo thẩm tra quyết toán của người thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cục/Vụ Tài vụ quản trị thuộc các đơn vị cấp Tổng cục; đơn vị chuyên môn về tài chính - kế toán thuộc các trường thực hiện chủ trì hoạt động của Tổ thẩm tra.
Điều 4. Quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:
Việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC. Một số nội dung được quy định cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán:
a) Chi phí thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh tại dự án hoặc dự toán (nếu có).
b) Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán xây dựng quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán trình thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định phê duyệt làm cơ sở thực hiện hoặc xây dựng cùng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
c) Nguồn thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không phải thực hiện trích nguồn cải cách tiền lương; không hạch toán chung và không quyết toán chung với nguồn kinh phí quản lý hành chính hàng năm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán nếu chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển năm sau sử dụng chung cho nhiệm vụ thấm tra, phê duyệt quyết toán của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán xác định không còn nhiệm vụ thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án công nghệ thông tin hoàn thành thì thực hiện nộp phần kinh phí còn dư vào NSNN.
2. Nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán:
a) Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán: thanh toán cho người trực tiếp tham gia thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán theo phân công công việc, Quyết định thành lập Tổ thẩm tra hoặc văn bản giao việc.
b) Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán ký hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn kèm bảng chấm công, báo cáo công việc hay biên bản nghiệm thu.
c) Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo thực tế phát sinh kèm chứng từ, hóa đơn thanh toán hợp pháp.
d) Mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị cần thiết theo định mức phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán.
e) Các khoản chi phí hợp lý khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán.
3. Sau khi nhận được hồ sơ trình duyệt quyết toán do chủ đầu tư gửi tới, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Căn cứ nguồn thu và nội dung chi, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán lập ủy nhiệm chi kèm bảng kê (khi các khoản chi không kê hết nội dung chi trên ủy nhiệm chi) gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi nếu có).
Điều 5. Chế độ báo cáo:
1. Các đơn vị thực hiện báo cáo năm với số liệu tổng hợp từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.
2. Trước ngày 20/01 hàng năm, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm báo cáo (theo mẫu số 12/QTDA đính kèm Thông tư số 10/2020/TT-BTC).
Hình thức báo cáo: Các đơn vị gửi tệp (file) dữ liệu điện tử định dạng excel và bản scan báo cáo của đơn vị đã ký, đóng dấu theo đúng mẫu về địa chỉ thư điện tử (email): qldacntt-khtc@mof.gov.vn và chịu trách nhiệm về tính đẩy đủ, đúng đắn của tệp (file) dữ liệu; đồng thời gửi kèm (bản scan) Quyết định phê duyệt quyết toán dự án công nghệ thông tin hoàn thành trong năm của đơn vị.
Toàn bộ hồ sơ dự án phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các vãn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 6. Các nội dung khác thực hiện theo quy định chi tiết tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 618/QĐ-BTC

Quyết định 618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:618/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:31/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Không trích nguồn cải cách tiền lương từ phí phê duyệt quyết toán thu được

Ngày 31/3/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 618/QĐ-BTC về việc quy định chi tiết một số nội dung về quyết toán Dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, việc chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán phải được thực hiện theo 03 nguyên tắc sau: Chi phí thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh tại dự án hoặc dự toán; Nguồn thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán không phải thực hiện trích nguồn cải cách tiền lương, không hạch toán chung và không quyết toán chung với kinh phí quản lý hành chính hàng năm của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán…

Mặt khác, Quyết định cũng quy định nội dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm có chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra, quyết toán, phê duyệt quyết toán; chi trả cho các chuyên gia, tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra, quyết toán dự án… Ngoài ra, nội dung chi này còn bao gồm các khoản mua sắm máy tính, trang thiết bị cần thiết, chi công tác phí, văn phòng phẩm…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định618/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

Vui lòng đợi