Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 497/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các đối tượng khu vực nông thôn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn, trung hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân vay mua máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (gọi chung là ngân hàng thương mại).
2. Các khoản vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân vay để mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng ở khu vực nông thôn, trừ các khoản vay đã được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Bổ sung
Điều 3. Hàng hóa sản xuất trong nước được hỗ trợ lãi suất:
Điều 4. Nguyên tắc cho vay, hỗ trợ lãi suất và điều kiện được vay
1. Các ngân hàng thương mại cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường; thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này và theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện giảm trừ số tiền lãi được hỗ trợ vào số tiền lãi phải trả cho các tổ chức, cá nhân vay khi đến kỳ hạn thu lãi vay; không được từ chối hỗ trợ lãi suất, nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.
2. Điều kiện được vay đối với các tổ chức, cá nhân vay:
Điều 5. Mức tiền cho vay tối đa, mức lãi suất hỗ trợ, thời hạn hỗ trợ lãi suất
Điều 6. Hoàn trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện hoàn trả số tiền cho các ngân hàng thương mại đã hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân theo định kỳ hàng tháng trên cơ sở báo cáo và đề nghị của các ngân hàng thương mại.
2. Kinh phí hỗ trợ theo các quy định tại Quyết định này lấy từ nguồn hỗ trợ lãi suất của Chính phủ.
Điều 7. Điều kiện đối với hàng hóa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn theo Quyết định này.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn (bảo đảm thủ tục đơn giản, thuận tiện và phù hợp với điều kiện hoạt động của các tổ chức, cá nhân khu vực nông thôn), kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quyết định này.
2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm hàng hóa được cung cấp đủ, đúng chất lượng và theo đúng các quy định tại Điều 7 Quyết định này.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến công khai về chủ trương, chính sách, mặt hàng, đối tượng được hỗ trợ lãi suất để nhân dân biết và tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ của nhà nước quy định tại Quyết định này.
5. Các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6. Các tổ chức, cá nhân:
a. Thực hiện thủ tục vay theo đúng hướng dẫn của ngân hàng thương mại cho vay.
b. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tiền vay, bảo đảm đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.
Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 10. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 497/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

PRIME MINISTER
-----------------
No. 497/QD-TTg
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------
Hanoi, April 17, 2009

 
DECISION
 
ON GIVING INTEREST RATE SUPPORT TO LOANS FOR PROCUREMENT OF MACHINE, EQUIPMENTS, MATERIALS TO SERVE AGRICULTURAL PRODUCTION AND MATERIALS FOR BUILDING DWELLING HOUSES IN RURAL AREAS
 
PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 
 
-         Pursuant to the Law on Government’s Organization dated 25 December 2001;
-         Pursuant to Resolution No. 12/NQ-CP dated 6 April 2009 of the Government on building the mechanism, policy on giving support to subjects in rural areas to procure machines, equipments, materials for agricultural production;
-         In consideration of proposals of Ministers of Industry and Trade, Agriculture and Rural Development, Finance and the Governor of the State Bank of Vietnam,
 
Decides:
 
Article 1. The State shall give interest rate support to short, medium term VND loans by organizations, individuals to procure machines, equipments, facilities, materials for agricultural production and materials for building dwelling houses in rural areas.
Article 2. Subjects and scope of application
1. State owned commercial banks, joint stock commercial banks, joint venture banks, foreign banks’ branches operating in Vietnam, 100% foreign owned banks, finance companies and Central People’s Credit Fund (hereinafter referred to as commercial banks).
2. VND loans by organizations, individuals for procurement of machines, equipments, facilities, materials for agricultural production and procurement of construction materials in rural areas, except for loans which have been entitled to interest rate support under provisions in the Decision No. 131/QD-TTg dated 23 January 2009 of Prime Minister and the Decision No. 443//QD-TTg dated 4 April 2009 of Prime Minister.
Article 3. Goods to be produced domestically shall be entitled to interest rate support:
1. Machinery products, mechanical equipments, facilities to serve agricultural production and processing:
a. Internal combustion engines: small engines with less than 30CV, hydraulic engine with less than 80CV;
b. Combine harvester;
c. Tractor, plough, ripper, earth-working machine;
d. Reaping machine, thresher, agricultural product dryer, rice mill, water pump, electrical generator, tea leaf tumbling machine, corn sheller/gin, seed drill;
dd. Oxygen aerator for aquaculture, motor boat, canoe of all kinds;
e. Lawn mower, lawn cutter, mill, mixer, pelleter, performing machine of food for cattle and fowls, milking machine, incubator of fowls;
g. Light lorry,
h. Personal computer
2. Materials for agricultural production
a. Chemical fertilizer of all kinds
b. Pesticide
3. Major construction materials for building dwelling houses in rural areas.
Article 4. Principles of lending and giving interest rate support and conditions for loan
1. Commercial banks shall provide loan under the normal credit mechanism; carry out the interest rate support in accordance with provisions in this Decision and guidance of the State Bank of Vietnam; deduct amount of supported interests from the amount of interests payable for borrowing organizations, individuals upon the maturity of loan interest collection; not be authorized to refuse interest rate support if the loan is entitled to interest rate support.
2. Conditions for loan in respect of borrowing organizations, individuals:
a. Being a subject stipulated in Article 1 and goods stipulated in Article 3 of this Decision.
b. Having legal residence address and being certified by People’s Committee of district, ward, townlet as direct producer (not buying for selling again)
c. Availability of borrowing contract with commercial bank in accordance with applicable provisions.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!