Quyết định 322/QĐ-BTC 2023 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 322/QĐ-BTC

Quyết định 322/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:322/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:09/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính

Ngày 09/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 322/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính như sau:

Thứ nhất, Tổng cục Thuế được điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước gồm: chi quản lý hành chính theo định mức là -5.700.000 đồng; các khoản chi ngoài định mức là 5.700.000 đồng.

Thứ hai, Kho bạc Nhà nước được điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước như sau: kinh phí thực hiện tự chủ (chi quản lý hành chính theo định mức) là -5.700.000 đồng; kinh phí không thực hiện tự chủ (chi khác) là 5.700.000 đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đươc giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 322/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 322/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2859/QĐ-BTC ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1573/BTC-HCSN ngày 21/02/2023 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính (cấp I);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (các Vụ: NSNN, HCSN);

- Kiêm toán nhà nước;

- Kho bạc nhà nước;

- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Tổng cục Thuế

Mã số đơn vị QHNSNN: 1056271

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Vốn viện trợ

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-5.700.000

-5.700.000

0

1.2

Các khoản chi ngoài định mức

5.700.000

5.700.000

0

2

Kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản

0

0

0

3

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục 1.2: Thực hiện nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

2. Tổng cục Thuế:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Kho bạc Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057283

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn thu nghiệp vụ

Nguồn Quỹ phát triển hoạt động ngành

A

B

1 = 2 + 3 + 4

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-5.700.000

0

-5.700.000

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-5.700.000

0

-5.700.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

5.700.000

0

5.700.000

0

2.1

Chi khác

5.700.000

0

5.700.000

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục 2.1: Thực hiện nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2023 của Kho bạc Nhà nước. Trường hợp đến cuối năm 2023 còn dư kinh phí và Kho bạc Nhà nước không còn nhu cầu sử dụng thì đề nghị Kho bạc Nhà nước nộp ngân sách nhà nước.

2. Kho bạc Nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục III

ĐIÊU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1=2+3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

969.000

0

969.000

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

969.000

0

969.000

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-969.000

0

-969.000

2.1

Chi khác phục vụ còng tác thu phí

-969.000

0

-969.000

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo thuyết minh phân bổ dự toán năm 2023 và quyết định giao dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vi: Cục Kế hoạch - Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530
Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1=2+3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-759.000

-759.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Khoản 278)

-759.000

-759.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-759.000

-759.000

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

-759.000

-759.000

0

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V

ĐIÊU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1104239
Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-5.770.000

-5.770.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoản 102)

-5.770.000

-5.770.000

0

1

Nhiệm vụ khoa học công nghệ

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

0

3

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

-5.770.000

-5.770.000

0

3.1

Chi khác

-5.770.000

-5.770.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Học viện Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1=2+3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-800.000

-800.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

-800.000

-800.000

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

-800.000

-800.000

0

2.1

Chi thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

-800.000

-800.000

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Học viện Tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm thuyết minh phân bổ dự toán năm 2023 và quyết định giao dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục VII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính -
Marketing
Mã số đơn vị QHNSNN: 1064661
Mã số KBNN giao dịch: 0119

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-772.000

-772.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

-772.000

-772.000

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

-772.000

-772.000

0

2.1

Chi thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết dinh số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

-772.000

-772.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục VIII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Mã số đơn vị
QHNSNN: 1057460
Mã số KBNN giao dịch: 2116

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1 = 2+3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-370.000

-370.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

-370.000

-370.000

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

-370.000

-370.000

0

2.1

Chi thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết dịnh số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

-370.000

-370.000

0

 

 

 

 

 

 
 

Phụ lục IX

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057626
Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-1.000.000

-1.000.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN (Khoản 171)

-1.000.000

-1.000.000

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

-1.000.000

-1.000.000

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

-1.000.000

-1.000.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục X

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Tạp chí Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057801
Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-911.000

-911.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Khoản 278)

-911.000

-911.000

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao Tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

-911.000

-911.000

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

-911.000

-911.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục XI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Nhà xuất bản Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1129228

(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 09/3/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

B

1 = 2 + 3

2

3

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

-1.636.000

-1.636.000

0

1.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

-1.636.000

-1.636.000

 

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

1.636.000

1.636.000

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

1.636.000

1.636.000

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục 2.1: Thực hiện nhiệm vụ xuất bản phẩm năm 2023 được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 321/QĐ-BTC ngày 09/3/2023     

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi