Quyết định 2623/QĐ-BTC 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp bị bãi bỏ

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

Số: 2623/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 31 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được công bố tại Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (chi tiết Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bõ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 
 
 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BTC-287115-TT

Thủ tục báo cáo định kỳ tại Trung Ương

Nội dung này là nghiệp vụ quản lý nhà nước, không phát sinh giải quyết công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

Tài

chính

doanh

nghiệp

Bộ Tài chính

2

B-BTC-287012-TT

Thủ tục lập, tổng hợp, giao và phân bổ dự toán hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành

Đây là thủ tục thực hiện giữa cơ quan nhà nước với nhau, không phải thủ tục hành chính theo quy định tại NĐ 63/2010/NĐ-CP

Tài

chính

doanh

nghiệp

Bộ Tài chính

3

B-BTC-287108-TT

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ

- Công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ

- Công ty con tại Trương Ương

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đã bãi bỏ Quỹ HTSXDN của Công ty mẹ, TTHC không còn phát sinh thực trên thực tế

Tài

chính

doanh

nghiệp

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

4

B-BTC-286996-TT

Thủ tục hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty tnẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đã bãi bỏ Quỹ HTSXDN của Công ty mẹ, TTHC không còn phát sinh thực trên thực tế

Tài

chính

doanh

nghiệp

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp

5

B-BTC-286999-TT

Thủ tục lập dự toán kinh phí cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Văn bản hết hiệu lực thi hành, thủ tục hành chính không còn được quy định

Tài

chính

doanh

nghiệp

Cục

Hàng hải Việt Nam

6

B-BTC-287000-TT

Thủ tục tạm ứng, thanh toán dịch vụ nạo vét, duy tu luồng hàng hải

Văn bàn hết hiệu lực thi hành, thủ tục hành chính không còn được quy định

Tài

chính

doanh

nghiệp

Kho

bạc

Nhà

nước,

Cục

Hàng hải Việt Nam

7

B-BTC-287001-TT

Thủ tục tạm ứng, thanh toán dịch vụ nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng và luồng Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói

Văn bàn hết hiệu lực thi hành, thủ tục hành chính không còn được quy định

Tài

chính

doanh

nghiệp

Kho

bạc

Nhà

nước,

Cục

Hàng hải Việt Nam

8

B-BTC-287002-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Hiện nay, phí hoa tiêu hàng hải đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ và giao Bộ giao thông vận tải là cơ quan chủ trì quản lý, ban hành chính sách để quy định

Tài

chính

doanh

nghiệp

Kho

bạc

Nhà

nước

9

B-BTC-287003-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Hiện nay, phí hoa tiêu hàng hải đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ và giao Bộ giao thông vận tải là cơ quan chủ trì quản lý, ban hành chính sách để quy định.

Tài

chính

doanh

nghiệp

Kho

bạc

Nhà

nước

10

B-BTC-287004-TT

Thủ tục trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Hiện nay, phí hoa tiêu hàng hải đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ và giao Bộ giao thông vận tải là cơ quan chủ trì quản lý, ban hành chính sách để quy định.

Tài chính

doanh nghiệp

Bộ Tài chính

11

B-BTC-286991-TT

Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ ngành quản lý)

Do căn cứ pháp lý của TTHC này hết hiệu lực (Nghị             định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 được thay thế bằng Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định này không có TTHC

Tài

chính

doanh

nghiệp

Các Bộ, cơ quan ngang

Bộ, cơ

quan

thuộc

Chính

phủ

12

B-BTC-286992-TT

Thủ tục Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ quản lý ngành)

Do căn cứ pháp lý của TTHC này hết hiệu lực (Nghị             định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 được thay thế bằng Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định này không có TTHC

Tài

chính

doanh

nghiệp

Các Bộ, cơ quan ngang

Bộ, cơ

quan

thuộc

Chính

phủ

13

B-BTC-287111-TT

Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Thẩm quyền thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triên nông thôn và thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ năm 2017).

Tài

chính

doanh

nghiệp

Bộ

Nông

nghiệp

và phát

triển

nông

thôn

14

B-BTC-287113-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống             nông

nghiệp, thủy sản

Thẩm quyền thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ năm 2017)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Cục Tài

chính

doanh

nghiệp,

Vụ ngân sách nhà nước

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTC-287403-TT

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

2

B-BTC-287010-TT

Thủ tục báo cáo định kỳ tại địa phương

Nội dung này là nghiệp vụ quản lý nhà nước, không phát sinh giải quyết công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

3

B-BTC-287125-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

4

B-BTC-287109-TT

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đã được thay thế bằng Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ do Bộ Nông nghiệp chủ trì xây dựng (chuyển TTHC sang Bộ NN quản lý)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

5

B-BTC-287126-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

6

B-BTC-286998-TT

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con tại địa phương

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đã bãi bỏ Quỹ HTSXDN của Công ty mẹ, TTHC không còn phát sinh thực trên thực tế.

Tài

chính

doanh

nghiệp

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

7

B-BTC-287128-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

8

B-BTC-287140-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

9

B-BTC-287141-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

10

B-BTC-287143-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

11

B-BTC-287144-TT

Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

12

B-BTC-287127-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHĐT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

13

B-BTC-287129-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định 210/2013 do Bộ Kế hoạch đầu tư xây dựng (chuyển sang thủ tục của Bộ KHDT)

Tài

chính

doanh

nghiệp

Sở Tài chính

14

B-BTC-287105-TT

Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (UBND cấp tỉnh) các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do căn cứ pháp lý của TTHC này hết hiệu lực (Nghị            định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 được thay thế bằng Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định này không có TTHC

Tài

chính

doanh

nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định

15

B-BTC-287106-TT

Thủ tục Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Do càn cứ pháp lý của TTHC này hết hiệu lực (Nghị            định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 được thay thế bằng Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và Nghị định này không có TTHC

Tài

chính

doanh

nghiệp

UBND cấp tỉnh quyết định

16

B-BTC-287107-TT

Thủ tục khấu trừ giá trị địa lý vị trí

Quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 đã được thay thế bởi Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 04/05/2018

Tài

chính

doanh

nghiệp

Cơ quan thuế

17

B-BTC-287149-TT

Thủ tục miễn, giám tiền thuê đất

Thực hiện theo thủ tục miễn giảm thuế của Tổng Cục thuế quản lý

Lĩnh

vực

thuế

Lĩnh vực thuế, phí, lệ phí

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực