Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số:  2529/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm  2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

Điều 5, khoản 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Điều 33, khoản 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 14 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 20 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các Trung tâm giao dịch chứng khoán;

- Công báo; Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, UBCKNN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Đinh Văn Nhã

 

 

 

Phụ lục

Đính chính sai sót trong Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC

ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định  số 2529 /QĐ-BTC ngày 27/7/2007  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. Đính chính về số thứ thự

1. Đính chính chung

Số thứ tự các điểm a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k… tại các điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Phụ lục số 20 Mẫu Điều lệ công ty quản lý quỹ được đính chính thành a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k…

2. Đính chính cụ thể

 

 

STT

 

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung

Số thứ tự trong QĐ số 35/2007/QĐ-BTC

Số thứ tự đính chính

1

Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

 

Điều 5,

khoản 1, điểm e

 

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn, là cá nhân: .....

i.

Gạch đầu dòng (-)

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn, là tổ chức: ......

ii.

Gạch đầu dòng (-)

Điều 14 (Đánh nhầm số thứ tự khoản)

 

khoản: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Điều 33, khoản 2, điểm a

 

i, ii, iii, iv, v

Đổi thành các gạch đầu dòng (-)

2

Phụ lục số 9

 

 

a, b,c, d....

1, 2, 3, 4....

3

Phụ lục số 10

 

 

a, b,c, d....

1, 2, 3, 4....

4

Phụ lục số 14

 

 

10

III

11

IV

5

Phụ lục số 20

 

 

 

 

Điều 11

 

Mua lại cổ phần

 

 

khoản 1

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

gạch đầu dòng (-)

a, b

khoản 2

Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

1

a

 

 

2

b

Điều 28

 

Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 

 

 

khoản 4,

điểm d

 

i, ii, iii

Các gạch đầu dòng (-)

Điều 37

 

Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

 

 

a, b, c, d....

1, 2, 3, 4....

Điều 82

 

Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát

 

 

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

 

Không đánh số thứ tự

1

1

a

a

Gạch đầu dòng (-)

b

Gạch đầu dòng (-)

2

b

Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

2

1, 2, 3, 4, 5, 6

a, b, c, d, đ, e

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

3

1

a

a, b, c, d

Các gạch đầu dòng (-)

2

b

3

c

Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau

Không đánh số thứ tự

4

1, 2, 3

a, b, c

Điều 86

 

Hạn chế đối với hoạt động của công ty và nhân viên làm việc tại công ty

 

 

khoản 13

 

c

a

d

b

 

II. Đính chính dẫn chiếu điều

 

 

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung

 

Đính chính

Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Điều 14, khoản 10

 

điểm b

Không khắc phục tình trạng quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều này trong thời hạn sáu (6) tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Không khắc phục tình trạng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này trong thời hạn sáu (6) tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

 

điểm c

Không khắc phục được các vi phạm quy định tại Điểm a, c, d, e Khoản 6 Điều này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Không khắc phục được các vi phạm quy định tại điểm a, c, d, e khoản 5 Điều này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

 

Điều 14, khoản 11

 

Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm b, c Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ  phải hoàn tất các giao dịch theo các hợp đồng đã cam kết trước đó. Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải ....

Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm b, c Khoản 9 Điều này, Công ty quản lý quỹ  phải hoàn tất các giao dịch theo các hợp đồng đã cam kết trước đó. Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 9 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải ....

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi