Quyết định 2416/QĐ-NHNN 2019 lãi suất cho vay ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

------------

Số: 2416/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

n c Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn c Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sa đi, bổ sung một số điều ca Lut Các t chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Ngh định s 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tổ chức ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

n cứ Thông tư s 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 ca Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy đnh về hoạt động cho vay ca t chức n dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối vi khách hàng;

Theo đ ngh của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau:
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm
2. Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7,0%/năm.
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.
2. Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, văn bản thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, văn bản thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban lãnh đạo NHNN;

- Lưu: VP, Vụ CSTT(5).

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực