Quyết định 2416/QĐ-NHNN 2019 lãi suất cho vay ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

------------

Số: 2416/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

n c Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn c Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sa đi, bổ sung một số điều ca Lut Các t chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Ngh định s 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tổ chức ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

n cứ Thông tư s 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 ca Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy đnh về hoạt động cho vay ca t chức n dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối vi khách hàng;

Theo đ ngh của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau:
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm
2. Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 7,0%/năm.
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016.
2. Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, văn bản thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, văn bản thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban lãnh đạo NHNN;

- Lưu: VP, Vụ CSTT(5).

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2416/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2416/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 18/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM

------------

No. 2416/QD-NHNN

THE SOCIALIST  REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

----------------

Hanoi, November 18, 2019

DECISION

On maximum interest of call rate applicable to VND deposits at credit institutions, foreign bank branches for borrowers to meet the capital demand in service of a number of economic sectors and industries as prescribed in the Circular No. 39/2016/TT-NHNN dated December 12, 2016

---------------------------

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010 on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law on amending a number of Articles of the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Decree No. 16/2017/ND-CP dated 11 November 2017 of the Government, providing for functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Circular No. 39/2016/TT-NHNN  dated December 12, 2016 of the Governor of The State Bank of Vietnam on prescribing lending transactions of credit institutions and/or foreign bank branches with customers;

Upon proposal of the Director of the Monetary Policy Department;

DECIDES:

Article 1. The maximum interest of call rate applicable to VND deposits as prescribed in Clause 2, Article 13 Circular No. 39/2016/TT-NHNN dated December 12, 2016 shall be:

1. Credit institutions, foreign bank branches (except for People’s credit fund and micro financial institution) shall apply the maximum interest of call rate applicable to VND deposits of 6, 0 % per annum.

 

Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!