Quyết định 2224/QĐ-BTC 2021 sửa đổi, bổ sung QCPH quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN NGOÀI NƯỚC GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2558/QĐ-BTC NGÀY 12/12/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.

 

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2558/QĐ-BTC ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài Chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung vào cuối Điểm b khoản 4 Điều 5 Quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-BTC ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) nội dung sau:
“- Vụ HCSN chủ trì, phối hợp với Cục QLN&TCĐN, KBNN đối chiếu (số giải ngân từ nhà tài trợ và số kiểm soát chi qua KBNN) với các Bộ, ngành trung ương, đơn vị liên quan đối với Chương trình/dự án sử dụng vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước.
Khi nhận được thông báo của Nhà tài trợ chuyển tiền từ nguồn vốn nước ngoài theo cơ chế hỗ trợ ngân sách, Cục QLN&TCĐN thông báo cho KBNN để hạch toán và Vụ NSNN để theo dõi. Căn cứ số liệu kiểm soát chi, thanh toán từ nguồn vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước do KBNN cung cấp, Vụ HCSN thẩm định quyết toán vốn nước ngoài nguồn chi thường xuyên của các Bộ, ngành trung ương giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước, trình Bộ có thông báo duyệt quyết toán cho đơn vị.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN(10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2224/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2558/QĐ-BTC ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2224/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!