Quyết định 2216/QĐ-BTC 2021 Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán của Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính (số thứ tự 08) và 02 chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc Bộ (
để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ
ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính)

Phần I

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 

STT

Tên Báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

2

3

 

Lĩnh vực đầu tư công

I

Chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ

1

Báo cáo về việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II

Chế độ báo cáo định kỳ mới

1

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm.

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phần II

CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI PHẦN I

 

1. Tên báo cáo: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

1.1. Đối tượng thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương;

b) Các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý;

c) Các Sở Tài chính;

d) Cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp;

đ) Các chủ đầu tư.

1.2. Cơ quan nhận báo cáo:

a) Đối với báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính;

b) Đối với báo cáo của các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp;

c) Đối với báo cáo của các Sở Tài chính, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương.

d) Đối với báo cáo của cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp.

đ) Đối với báo cáo của chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án), cơ quan nhận báo cáo là bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường hợp được phân cấp quản lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý.

1.3. Tần suất thực hiện báo cáo: hàng năm.

1.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm:

2.1. Đối tượng thực hiện báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan trung ương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

2.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính.

2.3. Tần suất thực hiện báo cáo: hàng năm.

2.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

thuộc tính Quyết định 2216/QĐ-BTC

Quyết định 2216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2216/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:26/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng 02 loại Báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công thuộc Bộ Tài chính

Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2216/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, trong lĩnh vực đầu tư công thuộc Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ 01 chế độ báo cáo định kỳ là Báo cáo về việc giải quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. Cùng với đó, công bố thêm 02 chế độ báo cáo tình hình mới là Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) và Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm.

Cụ thể, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách thì cơ quan thực hiện báo cáo là các Bộ, cơ quan Trung ương, Sở Tài chính, các chủ đầu tư,… và đối với báo cáo của các Bộ, cơ quan Trung ương thì cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính. Đối với báo cáo của các Sở Tài chính, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2216/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi