Quyết định 222/QĐ-BGTVT công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------

Số: 222/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

----------------

B TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn c Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng GTVT và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1304/BTC-TCDN ngày 11/02/2020 về việc giao dự toán chi hoạt động kinh tế đường sắt từ NSNN năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao dự toán chi hoạt động kinh tế đường sắt từ NSNN năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (theo biểu đính kèm).

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Nhật;

- TT CNTT (để đăng website);

- Lưu: VT, TC (Th,5bn).

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO
VÀ PHÂN BỔ CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020

(Kèm Quyết định số 222/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT

Nội dung

Tổng số được giao

Tổng số đã phân bổ

Cục ĐSVN

1

2

3

4=5

5

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.042.000.000

2.801.345.104

2.801.345.104

I

Nguồn ngân sách trong nước

3.042.000.000

2.801.345.104

2.801.345.104

6

Chi hoạt động kinh tế đường sắt

3.042.000.000

2.801.345.104

2.801.345.104

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

2.553.825.249

2.553.825.249

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

247.519.855

 

247.519.855

Diễn giải:

Số TT (cột 1) theo Biểu 1 - Phụ lục kèm Thông tư số 90/2018/TT-BTC;

Mục 6.1 - Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên bao gồm Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt và Chi phí quản lý dự án bảo dưỡng thường xuyên;

Mục 6.2 - Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên bao gồm Sửa chữa định kỳ và đột xuất kết cấu hạ tầng đường sắt, Hoạt động kiểm định và các công tác khác và Khắc phục hư hỏng KCHTĐS do hậu quả bão lụt, sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt;

Số còn lại để giao chi các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch lập lại hành lang an toàn đường sắt theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Dự phòng khắc phục bão lũ (thời hạn phân bổ chậm nhất đến 31/10/2020) theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 của Liên Bộ GTVT - Bộ Tài chính)./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 222/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 222/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 21/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!