Nghị quyết 15/NQ-CP về ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

CHÍNH PHỦ

-----------

Số: 15/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi

-------------------

CHÍNH PH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định Thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết Thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là Điều ước Quốc tế

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 127/TTr-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2019 và văn bản số 07/TTr-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý nội dung Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) sửa đổi.

Điều 2. Đồng ý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng ký kết Thỏa thuận CMIM sửa đổi với các nước ASEAN+3 nhân danh Chính phủ.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định và xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận CMIM sửa đổi ngay sau khi có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;

- NHNNVN;

- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH;

- Lưu: VT, QHQT (3).dh

TM. CHÍNH PH

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực