Quyết định 2025/QĐ-TTg 2021 phê duyệt chủ trương tham gia dự án Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2025/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THAM GIA DỰ ÁN “SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG CÁC DÒNG TÀI CHÍNH BẤT HỢP PHÁP Ở KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG” SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC DO UNODC, ESCAP VÀ UNCTAD TÀI TRỢ

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7726/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tham gia Dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (Dự án) do Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tài trợ không hoàn lại với các nội dung sau:

1. Tên cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Mục tiêu của Dự án:

a) Mục tiêu chung: Hỗ trợ các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp dưới hình thức trợ giúp kỹ thuật, tổ chức các hoạt động đào tạo và cung cấp chuyên gia hỗ trợ phương pháp tính các dòng tài chính bất hợp pháp (IFF) trong một số lĩnh vực, từ đó sử dụng các số liệu ước tính này phục vụ công tác hoạch định chính sách.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cải thiện năng lực thống kê cho các quốc gia được chọn ở châu Á - Thái Bình Dương để tính toán, đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp. Việt Nam tham gia hoạt động liên quan tới thống kê dòng tài chính từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm thuốc lá.

- Tăng cường kiến thức về các dòng tài chính bất hợp pháp cho cơ quan sản xuất và sử dụng thông tin thống kê; nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu thống kê về các dòng tài chính bất hợp pháp, trong đó Việt Nam tập trung vào các dòng tài chính từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm thuốc lá.

3. Thời gian và địa điểm thực hiện Dự án:

- Thời gian: dự kiến thực hiện trong 30 tháng. Trong đó các hoạt động tại Việt Nam là 14 tháng (từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022).

- Địa điểm: Tại Việt Nam, dự án sẽ triển khai tại thành phố Hà Nội và một số địa phương liên quan đến hoạt động của Dự án.

4. Hạn mức vốn và cơ chế tài chính của Dự án:

- Vốn ODA không hoàn lại do tổ chức UNODC, UNCTAD và ESCAP trực tiếp quản lý 77.750 USD tương đương 1.719.982.000 VNĐ.

- Vốn đối ứng: Chính phủ Việt Nam đóng góp trong suốt quá trình hoạt động của Dự án bao gồm: nhân sự là đầu mối thực hiện các hoạt động của Dự án và các đóng góp bằng hiện vật (văn phòng, thiết bị làm việc, cán bộ kiêm nhiệm...).

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Dự án:

a) Quyền lợi: Tham gia thực hiện Dự án là cơ hội để Việt Nam tiếp cận các phương pháp luận chuẩn quốc tế để đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp phục vụ nhu cầu nghiên cứu và hoạch định chính sách.

b) Nghĩa vụ:

- Phối hợp với nhà tài trợ điều phối chung các hoạt động và tổ chức thực hiện Dự án tại Việt Nam theo kế hoạch được phê duyệt; đề xuất các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn, tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị tại Việt Nam.

- Phối hợp với nhà tài trợ giám sát tiến độ, chất lượng các hoạt động của Dự án tại Việt Nam và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Dự án.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả thẩm định đề xuất chủ trương tham gia Dự án, bảo đảm đúng quy định.

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính; phối hợp với Nhà tài trợ hoàn thiện văn kiện Dự án.

- Tiến hành thủ tục phê duyệt văn kiện Dự án và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý sử dụng vốn ODA và các quy định liên quan, trong đó có quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KTTH, NC, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 2025/QĐ-TTg

Quyết định 2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2025/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:02/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Ngoại giao
TÓM TẮT VĂN BẢN

Việt Nam thống kê nguồn tiền bất hợp pháp từ buôn bán động vật hoang dã

Ngày 02/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2025/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ.

Cụ thể, Dự án hướng đến mục tiêu: cải thiện năng lực thống kê cho các quốc gia được chọn ở châu Á – Thái Bình Dương để tính toán, đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp. Việt Nam tham gia hoạt động liên quan tới thống kê dòng tài chính từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, tăng cường kiến thức về các dòng tài chính bất hợp pháp do cơ quan sản xuất và sử dụng thông tin thống kê; nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu thống kê về các dòng tài chính bất hợp pháp, trong đó Việt Nam tập trung vào các dòng tài chính từ hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm thuốc lá.

Bên cạnh đó, Dự án dự kiến thực hiện trong 30 tháng, trong đó các hoạt động tại Việt Nam là 14 tháng (11/2021 - 12/2022). Vốn ODA không hoàn lại do tổ chức UNODC, UNCTAD và ESCAP trực tiếp quản lý là 77.750 USD (tương đương với hơn 1,7 tỷ đồng).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2025/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi