Quyết định 1961/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1961/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyn đi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 26/9/2022 của Ban chỉ đạo Chuyn đi số Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyn đi số của Bộ Tài chính năm 2022.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thng kê tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022.

Điều 2. Quyết định này cụ thể hóa một số nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong năm 2022, Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, một số nhiệm vụ Bộ Tài chính được phân công thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 797/BTTTT-THH ngày 06/3/2022 về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các thứ trư
ng (đ theo dõi);
- Ủy ban quốc gia về chuyển 
đổi số (để b/c);
- Lưu: VT, THTK
.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

 

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính)

 

I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-BCĐCĐS ngày       của Ban chỉ đạo Chuyn đi số Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022.

Căn cứ công văn số 797/BTTTT-THH ngày 06/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đy triển khai chuyển đổi số năm 2022.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Về tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ s, chuyển đi số nói chung và Bộ Tài chính số nói riêng, các hoạt động của Ủy ban quốc gia chuyển đi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính (có th thông qua nhiều hình thức như đăng ti trên Cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).

2. Về hoàn thiện cơ chế chính sách:

Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số, xã hội số.

3. Về các nhiệm vụ, giải pháp

Cụ th hóa các nhiệm vụ giải pháp tại Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyn đổi số của Bộ Tài chính năm 2022 (phụ lục chi tiết nhiệm vụ kèm theo Quyết định).

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng các đơn vị xem xét, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, hoặc điều chỉnh bổ sung tiến độ triển khai khi có các vấn đề phát sinh.

Về chế độ báo cáo: Các đơn vị thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo đã được Quy định tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Chuyn đi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cục Tin học và Thng kê tài chính

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện hàng tháng.

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1961/-BTC ngày 26/9/2022 của Bộ Tài Chính)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

I

Về tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thc cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính số nói riêng, các hoạt động của Ủy ban quốc gia chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyn đổi số của Bộ Tài chính (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyn đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).

VPB

Các đơn vị liên quan

Đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động để hưởng ứng sự kiện ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01-10/10/2022, đặc biệt trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động để hưởng ứng sự kiện ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01-10/10/2022, đặc biệt trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động để hưng ứng sự kin ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01-10/10/2022, đặc biệt trong từng lĩnh vực cụ thể.

 

II

Hoàn thiện cơ chế chính sách

1

Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số.

Viện CL&CSTC

Các đơn vị liên quan

Hoàn thiện dự thảo)

Hoàn thiện dự thảo

Xin ý kiến các đơn vị trước khi trình phê duyệt

Xin ý kiến các đơn vị trước khi trình phê duyệt

III

Triển khai các nhiệm vụ trung tâm

1

Về phát triển hạ tầng số

 

Triển khai hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị Tổng cục phục vụ cho các ứng dụng của Bộ, đơn vị Tổng cục (trừ các ứng dụng đặc thù)

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

Trình Bộ phê duyệt CTĐT

Thực hiện các thủ tục lập dự án sau khi Bộ phê duyệt CTĐT

Thực hiện các thủ tục lập dự án sau khi Bộ phê duyệt CTĐT

Thực hiện các thủ tục lập dự án sau khi Bộ phê duyệt CTĐT

2

Về phát triển các nền tảng, hệ thống

 

Triển khai nền tảng kết ni, chia s dữ liệu ngành Tài chính (FDXP) đảm bảo kết nối các h thng thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

Hoàn thiện KH thuê dịch vụ

Trình phê duyệt KH thuê dịch vụ

Trình phê duyệt KH thuê dịch vụ

Trình phê duyệt KH thuê dịch vụ

3

Phát triển dữ liệu

 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

Xây dựng KHLCNT

Xây dựng KHLCNT

Xây dựng KHLCNT

Xây dựng KHLCNT

4

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ số

-

Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính

Cục THTK

Các đơn vị liên quan

Hoàn thiện thuyết minh chủ trương đầu tư

Hoàn thiện thuyết minh chủ trương đầu tư

Hoàn thiện thuyết minh chủ trương đầu tư

Trình phê duyệt chủ trương đầu tư

-

Xây dựng và triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

TCT

 

Hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

-

Đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thng công nghệ thông tin liên quan để hình thành hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán Nhà nước s (VDBAS)

KBNN

 

Hoàn thiện đề án

Hoàn thiện đề án

Hoàn thiện đề án

Trình Bộ phê duyệt đề án

-

Xây dựng và triển khai hệ thống CNTT thực hiện hải quan số

TCHQ

 

Thực hiện các thủ tục phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ

Thực hiện các thủ tục phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ

Thực hiện các thủ tục phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ

Thực hiện các thủ tục phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ

-

ng dụng các công nghệ mới của Cuộc CMCN 4.0 trong triển khai xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG đáp ứng yêu cầu kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu chính xác, kịp thời

TCDTNN

 

Xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG.

Xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG.

Xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG.

Xây dựng Hệ thng quản lý nghiệp vụ DTQG.

5

Bo đm an toàn, an ninh thông tin mạng

-

Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cho UBCKNN, KBNN

UBCKNN

 

Xây dựng yêu cầu đầu bài

Trình Bộ phê duyệt CTĐT

Trình Bộ phê duyệt CTĐT

Trình Bộ phê duyệt CTĐT

KBNN

 

Xây dựng KH thuê dịch v

Xây dựng KH thuê dịch vụ

Thm định KH thuê dịch vụ

Thẩm định KH thuê dch vụ

6

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số và một số nhiệm vụ khác

-

Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản  về chuyển đổi s, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 489/BTTTT-THH ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia bi dưỡng, tập hun cho mạng lưới công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số

Trường BDCBTC

 

Tổ chức tập hun

Tổ chức tập huấn

Tổ chức tập huấn

Tổ chức tập huấn

-

Bố trí kinh phí cho các hoạt động phát triển Chính ph s, kinh tế số, xã hội s

Vụ NSNN, Vụ HSCN

Các đơn vị liên quan

Bố trí kinh phí thường xuyên cho các Bộ, ngành theo quy định của Luật NSNN khi đơn vị xây dựng nhu cầu dự toán

Bố trí kinh phí thường xuyên cho các Bộ, ngành theo quy định của Luật NSNN khi đơn vị xây dựng nhu cầu dự toán

B trí kinh phí thường xuyên cho các B, ngành theo quy định của Luật NSNN khi đơn vị xây dựng nhu cầu dự toán

Bố trí kinh phí thường xuyên cho các Bộ, ngành theo quy định của Luật NSNN khi đơn vị xây dựng nhu cầu dự toán

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1961/QĐ-BTC

Quyết định 1961/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1961/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:26/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022

Ngày 26/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1961/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022.

Cụ thể, Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính số nói riêng, các hoạt động của Ủy ban quốc gia chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).

Bên cạnh đó, Cục Tin học và Thống kê tài chính có nhiệm vụ triển khai hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị Tổng cục phục vụ cho các ứng dụng của Bộ, đơn vị Tổng cục (trừ các ứng dụng đặc thù). Đồng thời, các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính (FDXP) đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1961/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi