Quyết định 1764/QĐ-BTC giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
______

Số: 1764/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 29/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2020 của Bộ Tài chính để hỗ trợ Trường Đại học Tài chính - Marketing đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016-2017;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được giao bổ sung, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- KBNN;
- KBNN (nơi giao dịch);
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- KTNN;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 




Tạ Anh Tuấn

 

 

 

 

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Marketing

Mã số đơn vị QHNSNN: 1064661

Mã số KBNN giao dịch: 0113

(Kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-BTC ngày 09/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

477.000

477.000

0

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (Khoản 081)

477.000

477.000

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

477.000

477.000

0

2.1

Hỗ trợ đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016-2017 theo Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính

477.000

477.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1764/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1764/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!