Quyết định 1746/QĐ-BTC công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_____

Số: 1746/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông báo số 690/TB-BTC ngày 09/10/2020 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 (nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính theo phụ lục, phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ HCSN, Vụ NSNN, Cục QLN&TCĐN);

- Kho bạc nhà nước;

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

 

THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1746/QĐ-BTC ngày 05/11/2020 của Bộ Tài chính)

_______________________

 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành), Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) đã thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 đối với nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) (đơn vị tính là triệu đồng và đã làm tròn số) như sau:

Số liệu quyết toán:

- Số dư kinh phí năm 2017 chuyển sang năm 2018: 0 triệu đồng.

- Dự toán được giao trong năm: 4.220 triệu đồng.

- Kinh phí thực nhận: 3.000 triệu đồng.

- Số quyết toán: 3.000 triệu đồng.

- Kinh phí hủy trong năm 2018: 1.220 triệu đồng.

- Kinh phí chuyển năm sau quyết toán: 0 triệu đồng.

 

BỘ TÀI CHÍNH

Chương: 018

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1746/QĐ-BTC ngày 05/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ

TT

Nội dung

Tổng số liệu báo cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết toán được duyệt

Chênh lệch

số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Học viện Tài chính

1

2

3

4

5=4-3

6

 

 

 

 

 

 

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

0

0

0

0

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

3.000

3.000

0

3.000

I

Nguồn ngân sách trong nước

3.000

3.000

0

3.000

1

Chi quan hệ tài chính với nước ngoài

3.000

3.000

0

3.000

1.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

0

0

1.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3.000

3.000

0

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1746/QĐ-BTC

Quyết định 1746/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1746/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:05/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính quyết toán chi 3 tỷ cho Học viện Tài chính năm 2018

Ngày 05/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1746/QĐ-BTC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, chi kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên cho chi quan hệ tài chính với nước ngoài tại quyết toán chi mục ngân sách Nhà nước năm 2018 đối với Học viện Tài chính là 3.000.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 đối với nguồn vốn viện trợ Lào, Campuchia của Bộ Tài chính như sau: Dự toán được giao trong năm là 4.220.000.000 đồng; Kinh phí thực nhận: 3.000.000.000 đồng; Số quyết toán là 3.000.000.000 đồng;Kinh phí hủy trong năm 2018: 1.220.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1746/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi