Quyết định 1757/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 1757/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYỂT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Kho bạc nhà nước;

- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

- Kiểm toán nhà nước;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

 

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục Tin học và Thống kê tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-200.000

-200.000

0

 

 

 

 

1

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-200.000

-200.000

0

Kinh phí thực hiện tự chủ

-200.000

-200.000

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-200.000

-200.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.1.1: Điều chỉnh giảm dự toán nội dung chi nhuận bút, viết bài, biên tập, cập nhật dữ liệu trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Chuyên trang Tin học Tài chính 200 triệu đồng.

2. Cục Tin học và Thống kê tài chính:

- Thực hiện điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại

Mã số đơn vị QHNSNN: 1099418

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-232.000

0

-232.000

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (KHOẢN 341)

-232.000

0

-232.000

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-232.000

0

-232.000

1.1

Quỹ lương

-232.000

0

-232.000

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 
 

Phụ lục III

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Mã số đơn vị QHNSNN: 1098327

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

A

 

DỰ TOÁN THU

 

 

 

I

Số thu phí

10.000.000

0

10.000.000

 

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

10.000.000

0

10.000.000

II

Số thu phí nộp ngân sách nhà nước

5.200.000

0

5.200.000

 

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

5.200.000

0

5.200.000

III

Số thu phí được để lại sử dụng

4.800.000

0

4.800.000

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

4.800.000

0

4.800.000

 

 

 

 

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-2.771.500

-7.571.500

4.800.000

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-2.771.500

-7.571.500

4.800.000

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-2.771.500

-6.620.500

3.849.000

1.1

Quỹ lương

-157.000

-6.421.000

6.264.000

1.2

Chi quản lý hành chính, nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất

-2.614.500

-199.500

-2.415.000

a

Chi quản lý hành chính

-3.500

-199.500

196.000

b

Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù

-2.611.000

0

-2.611.000

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

-951.000

951.000

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

0

-951.000

951.000

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ động phối hợp với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để thực hiện hạch toán, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo phê duyệt nêu trên./.

 

Phụ lục IV

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục Tài chính doanh nghiệp

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057627

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

ST1

NỘI DUNG

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

8.941.000

8.941.000

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

8.941.000

8.941.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

8.941.000

8.941.000

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

8.941.000

8.941.000

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-BTC ngày 05/11/2020.

 

Phụ lục V

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục Quản lý công sản

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110609

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

512.000

512.000

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

512.000

512.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

512.000

512.000

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

512.000

512.000

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-BTC ngày 05/11/2020.

2. Cục Quản lý công sản:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110918

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-1.472.500

-1.472.500

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-1.472.500

-1.472.500

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-1.472.500

-1.472.500

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

-1.472.500

-1.472.500

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục VII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Tạp chí tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057801

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (KHOẢN 341)

-25.000

-25.000

0

 

 

 

 

 

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-25.000

-25.000

0

2.1

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

-99.800

-99.800

0

2.2

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

74.800

74.800

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.1: Dự toán nội dung chi Tổ chức giải báo chí viết về ngành Tài chính.

2. Mục I.2.2: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định Số 1741/QĐ-BTC ngày 04/11/2020.

Phụ lục VIIIa

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục kế hoạch – Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3.886.807

3.886.807

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

3.886.807

3.886.807

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

4.470.307

4.470.307

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

4.470.307

4.470.307

0

 

Trong dó:

 

 

 

a

Chi công tác phí

-2.963.000

-2.963.000

0

b

Chi khác

-7.640.723

-7.640.723

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-583.500

-583.500

0

2.1

Chi mua sắm tài sản

-109.463

-109.463

0

2.2

Chi sửa chữa tài sản

-2.183.000

-2.183.000

 

2.3

Chi nghiệp vụ chuyên môn (chi trang phục thanh tra)

-997.516

-997.516

0

2.4

Chi vận hành, bảo trì trụ sở cơ quan Bộ

-1.900.000

-1.900.000

0

2.5

Chi niên liêm

775.000

775.000

 

2.6

Chi Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

510.345

510.345

0

2.7

Chi Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tài chính

175.000

175.000

0

2.8

Chi vận hành, duy trì hoạt động tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính tại Hòa Lạc

4.000.000

4.000.000

0

2.9

Chi khác

-853.866

-853.866

0

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Mục I.2.2.2: Tổng dự toán chi sửa chữa tài sản điều chỉnh giảm là: 2.183.000 nghìn đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị nhà kho Đông Anh: 2.683.000 nghìn đồng.

- Chi tư vấn lập, thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính: 500.000 nghìn đồng.

 

Phụ lục VIIIb

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Cục kế hoạch - Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

Mã số KBNN giao dịch: 0003

(kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-4.070.807

-4.070.807

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-4.070.807

-4.070.807

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-4.070.807

-4.070.807

0

 

Đoàn ra

-4.070.807

-4.070.807

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1757/QĐ-BTC

Quyết định 1757/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1757/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:06/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Ngày 06/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1757/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính, cụ thể: Giảm dự toán nội dung chi nhuận bút, viết bài, biên tập, cập nhật dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Chuyên trang Tin học Tài chính 200 triệu đồng.

Đồng thời, điều chỉnh giảm 232 triệu đồng mục quỹ lương từ nguồn kinh phí thực hiện tự chủ của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại. Bên cạnh đó, điều chỉnh tăng 8,941 tỷ đồng cho nhiệm vụ chi ứng dụng công nghệ thông tin từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ cho Cục Tài chính doanh nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1757/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi