Quyết định 173/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 173 /1998/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ NGHĨA VỤ BÁN VÀ QUYỀN MUA NGOẠI TỆ CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

 

Thủ tướng Chính phủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện Điều 12 và khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối ;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nghĩa vụ bán ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức

1. Người cư trú là tổ chức kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được Chính phủ Việt Nam bảo đảm hỗ trợ cân đối ngoại tệ và các chi nhánh công ty nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu liên danh với nước ngoài, phải bán ngay tối thiểu 80% số ngoại tệ thu được từ các nguồn thu vãng lai cho các Ngân hàng được phép trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ngoại tệ được chuyển hoặc nộp vào tài khoản ngoại tệ của tổ chức mở tại Ngân hàng.

Đối với số dư ngoại tệ hiện có trên tài khoản từ các nguồn thu vãng lai trước ngày Quyết định này có hiệu lực vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ theo tỷ lệ quy định trên; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc mua - bán này.

2. Người cư trú là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam phải bán toàn bộ số ngoại tệ thu được từ các nguồn thu vãng lai cho các Ngân hàng được phép trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ngoại tệ được chuyển hoặc nộp vào tài khoản ngoại tệ của tổ chức mở tại Ngân hàng.

Đối với số dư ngoại tệ hiện có trên tài khoản trước ngày Quyết định này có hiệu lực của các tổ chức nêu trên, được giữ lại số ngoại tệ cần thiết để duy trì tài khoản ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng nơi mở tài khoản, số còn lại phải bán hết cho các Ngân hàng được phép. Việc bán số ngoại tệ hiện có trên tài khoản của các tổ chức này phải thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

3. Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không được Chính phủ Việt Nam bảo đảm hỗ trợ cân đối ngoại tệ thì không phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Đối với số ngoại tệ thu được từ các nguồn thu vãng lai dưới hình thức tài trợ, viện trợ nhân đạo của Người cư trú là các tổ chức nêu trên không phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ, mà thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết giữa Người cư trú với bên tài trợ.

 

Điều 2. Quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức

1. Người cư trú là tổ chức kinh tế Việt Nam, tổ chức tín dụng ở Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được Chính phủ Việt Nam bảo đảm hỗ trợ cân đối ngoại tệ, chi nhánh công ty nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu liên danh với nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác có vốn nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam khi có nhu cầu ngoại tệ để đáp ứng cho các giao dịch vãng lai và các giao dịch được phép khác theo quy định thì được quyền mua ngoại tệ tại các Ngân hàng được phép trên cơ sở xuất trình các giấy tờ, các chứng từ hợp lệ cho Ngân hàng.

2. Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không được Chính phủ Việt Nam đảm bảo hỗ trợ cân đối ngoại tệ khi có nhu cầu ngoại tệ để đáp ứng cho các giao dịch vãng lai và các giao dịch được phép khác theo quy định và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thì được mua ngoại tệ tại các Ngân hàng được phép trên cơ sở xuất trình các giấy tờ và các chứng từ hợp lệ cho Ngân hàng.

 

Điều 3. Mua - bán ngoại tệ của Ngân sách Nhà nước

1. Tài khoản Quỹ ngoại tệ của Ngân sách Nhà nước phải mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện mọi khoản thu - chi bằng ngoại tệ của Ngân sách Nhà nước.

2. Hàng năm trên cơ sở kế hoạch thu - chi ngoại tệ của Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài Chính cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống nhất phương án mua - bán ngoại tệ của Ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện mua - bán ngoại tệ hàng quý trên cơ sở kế hoạch thu - chi ngoại tệ và phương án mua - bán ngoại tệ hàng năm đã được thống nhất.

 

Điều 4. Trách nhiệm của Ngân hàng được phép

Ngân hàng được phép khi mua - bán ngoại tệ có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn và đôn đốc Người cư trú là tổ chức thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ theo Quyết định này. Khi quá thời hạn quy định mà Người cư trú là tổ chức chưa thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ thì các Ngân hàng được phép sẽ thông báo cho Người cư trú là tổ chức để chấp hành đúng nghĩa vụ. Trường hợp sau khi đã thông báo, trong thời hạn 5 ngày làm việc mà Người cư trú là tổ chức vẫn không chấp hành nghĩa vụ bán ngoại tệ thì các Ngân hàng được phép sẽ thực hiện việc mua ngoại tệ theo tỷ lệ quy định tại Quyết định này;

2. Đáp ứng số ngoại tệ cho Người cư trú là tổ chức theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này;

3. Niêm yết tỷ giá mua và tỷ giá bán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc niêm yết tỷ giá được coi như là một cam kết giao dịch ngoại tệ với khách hàng;

4. Mua bán ngoại tệ theo tỷ giá đã niêm yết;

5. Đảm bảo duy trì trạng thái ngoại hối hoặc trạng thái đồng Việt Nam cuối ngày theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện việc mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng để đảm bảo trạng thái ngoại hối cuối ngày trong mức quy định;

6. Thực hiện việc bán ngoại tệ cho Người cư trú là tổ chức theo chính sách ưu tiên về nhập khẩu của Chính phủ trong từng thời kỳ, các quy định về bán ngoại tệ theo Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Điều 5. Áp dụng các hình thức giao dịch hối đoái

Việc mua - bán ngoại tệ của khách hàng với Ngân hàng được áp dụng theo các hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, giao dịch có kỳ hạn và giao dịch hoán đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Những quy định trước đây về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là các tổ chức trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7. Thi hành Quyết định

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 173/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 173/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/09/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 173/1998/QD-TTg
Hanoi, September 12, 1998

 
DECISION
ON THE OBLIGATION TO SELL AND THE RIGHT TO BUY FOREIGN CURRENCY(IES) OF RESIDENTS BEING ORGANIZATIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In furtherance of Article 12 and Clauses 1 and 2 of Article 13, Decree No. 63/1998/ND-CP of August 17, 1998 of the Government on foreign exchange management;
At the proposal of the Governor of the State Bank,
DECIDES:
Article 1.- The obligation to sell foreign currency(ies) of residents being organizations.
1. Residents being Vietnamese economic organizations, foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts that are supported by the Vietnamese Government to balance their foreign currency(ies) and branches of foreign companies, foreign contractors, domestic contractors joining partnership with foreign ones, shall have to immediately sell at least 80% of their foreign currency amounts earned from current revenue sources to the licensed banks within working 15 days from the date such foreign currency(ies) are transferred or remitted to their foreign currency accounts opened at the banks.
With regard to foreign currency credit balances available on the said organizations' accounts, which have been earned from current revenue sources before the effective date of this Decision, such organizations shall still have to fulfill the obligation to sell foreign currency(ies) according to the above-prescribed percentage; the State Bank of Vietnam shall provide guidance for this sale and/or purchase.
2. Residents being State agencies, armed forces units, political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations, social funds and charity funds of Vietnam shall have to sell all their foreign currency amounts earned from the current revenue sources to the licensed banks within 15 working days from the date such foreign currency(ies) are transferred or remitted to their foreign currency accounts opened at the banks.
With regard to foreign currency credit balances available on the accounts of the above-said organizations before the date this Decision takes effect, such organizations shall be entitled to retain a necessary amount of foreign currency(ies) for maintaining their foreign currency accounts as prescribed by the banks where they have opened the accounts; the remaining foreign currency amounts must be fully sold to the licensed banks. The sale of the foreign currency amounts available on the said organizations' accounts must be completed within 15 working days from the date this Decision takes effect.
3. Residents being foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts, that are not supported by the Vietnamese Government to balance their foreign currency(ies), shall not have to perform the obligation to sell foreign currency(ies) as prescribed in Clause 1 of this Article.
4. With regard to foreign currency amounts earned by the above-said organization-residents from current revenue sources in forms of financial support and/or humanitarian aids, such organizations shall not have to sell their foreign currency(ies) but abide by the agreements reached between them and the financing party(ies).
Article 2.- The right to buy foreign currency(ies) of residents being organizations.
1. Residents being Vietnamese economic organizations, credit institutions in Vietnam, foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts that are supported by the Vietnamese Government to balance their foreign currency(ies), branches of foreign companies, foreign contractors, domestic contractors joining partnership with foreign ones and other foreign-invested economic organizations doing business in Vietnam, State agencies, armed forces units, political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations, social funds and charity funds of Vietnam, if having a demand for foreign currency(ies) to meet the requirements of their current transactions and other licensed transactions as prescribed, shall be entitled to buy foreign currency(ies) at the licensed banks, provided that they can produce valid papers, vouchers and invoices to the banks.
2. Residents being foreign-invested enterprises or foreign parties to business cooperation contracts that are not supported by the Vietnamese Government to balance their foreign currency(ies), if having a demand for foreign currency(ies) to meet the requirements of their current transactions and other licensed transactions as prescribed and if getting consent from the State Bank of Vietnam, shall be entitled to buy foreign currency(ies) at the licensed banks, provided that they can produce valid papers, vouchers and invoices to the banks.
Article 3.- Purchase and/or sale of foreign currency(ies) by the State budget.
1. The State budget's foreign currency account must be opened at the State Bank of Vietnam for the settlement of all foreign currency revenues and/or expenditures of the State budget.
2. Annually, basing itself on the foreign currency revenue-expenditure plan of the State budget, the Ministry of Finance shall consult with the State Bank of Vietnam about the sale and/or purchase of foreign currency(ies) by the State budget.
The Ministry of Finance and the State Bank of Vietnam shall every quarter conduct the purchase and/or sale of foreign currency(ies) on the basis of the annual foreign currency revenue-expenditure plan and the foreign currency purchase-sale plan already agreed upon.
Article 4.- Responsibilities of the licensed banks.
The licensed banks when purchasing and/or selling foreign currency(ies) shall have to:
1. Guide and urge organization-residents to fulfill their obligation to sell foreign currency(ies) in accordance with this Decision. Past the prescribed time-limit, if the organization-residents have not fulfilled their obligation to sell foreign currency(ies), the licensed banks shall notify the organization-residents thereof so that the latter fulfill their obligation. If past time limit of 5 working days after such notification, the organization-residents still fail to fulfill the obligation to sell foreign currency(ies), the licensed banks shall be entitled to effect the purchase of foreign currency(ies) according to the percentages prescribed in this Decision;
2. Satisfy the foreign currency demands of organization-residents according to the provisions in Article 2 of this Decision;
3. Post up the buying and selling rates according to the regulations of the State Bank of Vietnam; the posting up of foreign exchange rates shall be considered a commitment on foreign currency transactions with the customers;
4. Buy and sell foreign currency(ies) according to the rates already posted up;
5. Ensure the maintenance of the foreign exchange status or the status of Vietnam dong at the end of each day according to the regulations of the State Bank of Vietnam; and conduct the purchase and/or sale of foreign currency(ies) on the inter-bank market to ensure that the foreign exchange status at the end of the day be maintained within the prescribed limit;
6. Sell foreign currency(ies) to organization-residents according to the import priority policy of the Government in each period, the foreign currency sale regulations in Decree No.63/1998/ND-CP of August 17, 1998 of the Government and the legal documents guiding the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam.
Article 5.- Application of forms of foreign exchange transactions.
The purchase and/or sale of foreign currency(ies) between the customers and the banks shall be effected in the forms of spot foreign exchange transactions, forward transactions and swap transactions in accordance with the stipulations of the State Bank of Vietnam.
Article 6.- Effect of implementation.
1. This Decision takes effect after its signing.
2. The previous regulations on the organization-residents' obligation to sell and right to buy foreign currency(ies), which are contrary to the provisions of this Decision, are now annulled.
Article 7.- Implementation of Decision.
The Governor of the State Bank shall have to guide the implementation of this Decision.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!