Quyết định 1617/QĐ-BTC 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 1617/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
-------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.
Điều 3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các Cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT, VP
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
QUY CHẾ
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.
2. Quy chế này áp dụng đối với Người phát ngôn Bộ Tài chính, Người được ủy quyền phát ngôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ).
Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Người phát ngôn) bao gồm:
a) Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b) Một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
Họ tên, chức vụ, điện thoại, email của Người phát ngôn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), trong thời hạn 12 giờ kể từ khi Bộ trưởng ký văn bản giao nhiệm vụ.
c) Người được ủy quyền phát ngôn gồm: Các Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn).
2. Người được ủy quyền phát ngôn (điểm c khoản 1 Điều này) chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính không phải là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được phép cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.
Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Tổ chức họp báo.
2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí, tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính.
3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.
4. Gửi thông cáo báo chí, thông tin báo chí nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khi được yêu cầu.
6. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.
Chương II
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
 
Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
1. Thứ trưởng được giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và các hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
2. Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí thông qua các hình thức quy định tại Điều 3 Quy chế này.
Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:
1. Trường hợp xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.
2. Đối với sự cố liên quan đến nhiều Bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố, Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì xử lý mà cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra và phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.
3. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều này.
4. Khi có căn cứ xác định rõ báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do Bộ Tài chính quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
5. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề hoặc cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho Người phát ngôn của Bộ Tài chính hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 2 Quy chế này.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ Tài chính.
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí kể cả trong trường hợp đã giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tài chính thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin bị sai lệch với quan điểm của Bộ Tài chính hoặc yêu cầu Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn cải chính thông tin.
Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn
1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Bộ Tài chính hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy chế này để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Tài chính khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.
3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật báo chí.
4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.
5. Đối với trường hợp phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí với nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị thuộc Bộ:
a) Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị và chịu trách nhiệm về dự thảo nội dung thông tin để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và phát ngôn hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.
b) Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực vực phụ trách, đồng thời phối hợp với đơn vị chủ trì trình Bộ dự thảo nội dung thông tin và phát ngôn về lĩnh vực đơn vị phụ trách nếu được yêu cầu.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này
Điều 9. Xử lý vi phạm
Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cá nhân thuộc Bộ Tài chính không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế làm việc của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của pháp luật./.

thuộc tính Quyết định 1617/QĐ-BTC

Quyết định 1617/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1617/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:18/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính đã được Bộ này ban hành tại Quyết định số 1617/QĐ-BTC, ngày 18/08/2017.
Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn; Người được ủy quyền phát ngôn gồm các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan.
Quy chế cũng quy định các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí, tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; Gửi thông cáo báo chí, thông tin báo chí nội dung trả lời cho các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban với báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khi được yêu cầu.
Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi hoặc khởi kiện tại Tòa án.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 24/11/2011.

Xem chi tiết Quyết định1617/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

Vui lòng đợi