Quyết định 1529/QĐ-BTC 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP phòng, chống thiên tai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1529/QĐ-BTC

Quyết định 1529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1529/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:30/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 1529/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC(35b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
(Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai cả về tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống thiên tai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội,...

2. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản, môi trường, các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội và cơ quan, đơn vị an toàn trước thiên tai; đồng thời đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai nhằm sớm ổn định hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu cụ thể:

- 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.

- 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn hoạt động của các đơn vị, hệ thống.

- Nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống công trình trụ sở làm việc, hệ thống kho dự trữ quốc gia và các công trình phụ trợ... đảm bảo an toàn và thích ứng với các tác động mới của thiên tai.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:

- Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, hệ thống về thiên tai, tác động của thiên tai và vai trò, ý nghĩa của công tác phòng, chống thiên tai trong giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nhằm thống nhất mục tiêu, quan điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

- Các đơn vị làm công tác truyền thông, báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nội bộ ngành Tài chính và cộng đồng xã hội về thiên tai, tác động của thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai, cũng như việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực NSNN và các nguồn lực huy động khác cho công tác phòng, chống thiên tai.

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chủ động nghiên cứu tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức cơ bản về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là quản lý tài chính NSNN đối với phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động ngoại khóa cho phù hợp.

2. Xây dựng quy trình phối hợp, phương án diễn tập phòng, chống thiên tai đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

- Chủ động phối hợp với lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương sở tại xây dựng quy trình phối hợp, phương án diễn tập phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của cơ quan, đơn vị và hỗ trợ chính quyền, người dân địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai.

- Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai để rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp với thực tế tại cơ quan, đơn vị.

3. Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy, Tổ/Đội phòng cháy và chữa cháy, Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

- Chủ động rà soát cân đối bố trí nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị để đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/11 hàng năm (trong đó có nội dung đề xuất kế hoạch thực, hiện công tác phòng, chống thiên tai năm sau của đơn vị, hệ thống).

2. Giao Cục Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai hàng năm của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo quy định.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chủ động cân đối bố trí trong phạm vi dự toán chi NSNN (kinh phí giao thực hiện tự chủ, kinh phí hoạt động thường xuyên) hàng năm được giao để tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi