Nghị định 95/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2008   

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính, như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 như sau:

“Điều 2.

1. Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

a) Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

b) Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c) Công ty cho thuê tài chính cổ phần

2. Việc chuyển đổi sở hữu, thay đổi hình thức (loại hình) công ty cho thuê tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3.

1. Công ty cho thuê tài chính liên doanh là công ty cho thuê tài chính được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam) và Bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Công ty cho thuê tài chính liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài là công ty cho thuê tài chính được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của một hoặc một số tổ chức tín dụng nước ngoài. Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn”.

3. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài thực hiện theo các quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

4. Bổ sung các khoản 6, 7 và 8 vào Điều 7 như sau:

“6. Tổ chức tín dụng nước ngoài bao gồm: ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê (lease/leasing company) được thành lập theo pháp luật nước ngoài. Trường hợp công ty cho thuê nước ngoài thì số dư cho thuê tài chính (financial lease) và cho vay phải chiếm tối thiểu 70% tổng tài sản có của công ty.

7. Nước nguyên xứ đối với một tổ chức tín dụng nước ngoài là nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài được thành lập.

8. Công ty trực thuộc công ty cho thuê tài chính.

Một công ty được coi là công ty trực thuộc của công ty cho thuê tài chính nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành thuộc sở hữu của công ty cho thuê tài chính;

b) Việc bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty thuộc quyền quyết định của công ty cho thuê tài chính;

c) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thuộc quyền quyết định của công ty cho thuê tài chính”.

5. Sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 8 như sau:

“b) Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xin thành lập công ty cho thuê tài chính”.

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Ngoài các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này, bên nước ngoài trong công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau:

a) Được tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước nguyên xứ cho phép hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam.

b) Có tổng tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác”.

7. Thay thế các Điều 13, 14 và 15 bằng các Điều 13, 14 và 15 mới như sau:

“Điều 13.

1. Việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, ngoài nước của công ty cho thuê tài chính phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Điều kiện hồ sơ, thủ tục mở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê tài chính được áp dụng theo Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc thành lập công ty trực thuộc của công ty cho thuê tài chính để hoạt động trên một số lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật hiện hành.

Điều 14.

1. Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị có chức năng quản trị công ty cho thuê tài chính, có toàn quyền nhân danh công ty cho thuê tài chính để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty cho thuê tài chính, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cho thuê tài chính cổ phần) hoặc chủ sở hữu (đối với công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

b) Hội đồng quản trị có số thành viên tối thiểu là ba người, gồm những người có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về hoạt động tài chính, ngân hàng. Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

c) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị từ 03 năm đến 05 năm, do Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính quy định cụ thể. Trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm giữa nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế và có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm bất kỳ lúc nào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền bầu hoặc bổ nhiệm hoặc chỉ định.

d) Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của công ty cho thuê tài chính để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Ban kiểm soát

a) Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, sự an toàn trong hoạt động của công ty cho thuê tài chính, thực hiện kiểm toán nội bộ hoạt động từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty cho thuê tài chính.

b) Ban kiểm soát có tối thiểu là ba người, trong đó có một người là Trưởng ban và ít nhất phải có một nửa số thành viên là chuyên trách. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

c) Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc và được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ của công ty cho thuê tài chính để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

d) Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát từ 03 năm đến 05 năm, do Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính quy định cụ thể. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tổng giám đốc (Giám đốc)

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số các thành viên của mình làm Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc thuê Tổng giám đốc (Giám đốc). Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty cho thuê tài chính chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày theo nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật. Tổng Giám đốc (Giám đốc) là đại diện theo pháp luật của công ty cho thuê tài chính, trừ trường hợp Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính quy định khác.

b) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc (Giám đốc) không quá 05 năm, do Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính quy định cụ thể. Tổng giám đốc (Giám đốc) có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

c) Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của công ty cho thuê tài chính phải có các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng.

d) Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty cho thuê tài chính không được phép là Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc của công ty cho thuê tài chính.

đ) Hội đồng quản trị quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc (Giám đốc).

Điều 15.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thể thức bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chuẩn y các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty cho thuê tài chính”.

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác có kỳ hạn từ một năm trở lên để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”;

2. Bổ sung khoản 9 vào Điều 16 như sau:

“9. Công ty cho thuê tài chính có mức vốn điều lệ tương đương mức vốn pháp định đối với công ty tài chính thì được phép thực hiện một số nghiệp vụ sau theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê.

b) Thực hiện hoạt động bao thanh toán đối với bên thuê.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Nghị định 95/2008/NĐ-CP

Nghị định 95/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:95/2008/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:25/08/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Sửa đổi quy định về công ty cho thuê tài chính - Ngày 25/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính (CTCTTC). Theo đó, CTCTTC là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam; được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới 3 hình thức: CTCTTC trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên; CTCTTC trách nhiệm hữu hạn một thành viên và CTCTTC cổ phần. Việc chuyển đổi sở hữu, thay đổi hình thức CTCTTC thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… CTCTTC liên doanh là CTCTTC được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. CTCTTC liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên… CTCTTC 100% vốn nước ngoài là CTCTTC được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của một hoặc một số tổ chức tín dụng nước ngoài và được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn… Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các bên trong các CTCTTC được thực hiện theo các quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… Một công ty được coi là công ty trực thuộc của CTCTTC nếu đáp ứng 1 trong các điều kiện: Có trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành thuộc sở hữu của CTCTTC; việc bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của công ty thuộc quyền quyết định của CTCTTC; việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thuộc quyền quyết định của CTCTTC… Bên cạnh đó, ngoài các điều kiện đã được quy định, CTCTTC liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài muốn hoạt động hợp pháp phải được tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước nguyên xứ cho phép hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam; có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác… Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Nghị định 95/2008/NĐ-CP tại đây

tải Nghị định 95/2008/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------------

No. 95/2008/ND-CP

Hanoi, August 25, 2008

DECREE

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE DECREE NO. 16/2001/ND-CP DATED 2 MAY 2001 ON THE ORGANISATION AND OPERATION OF FINANCE LEASING COMPANIES IN VIETNAM

THE GOVERNMENT

- Pursuant to the Law on the Organisation of the Government dated 25 December 2001;

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated 17 June 2003;

- Pursuant to the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the Credit Institutions No. 20/2004/QH11 dated 15 June 2004;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 60/2005/QH11 dated 29 November 2005;

- Upon the proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam,

DECREES:

Article 1. To amend, supplement several articles of the Decree No. 16/2001/ND-CP dated 2 May 2001 of the Government on organization and operation of finance leasing companies as follows:

1. To amend Article 2 as follows:

"Article 2.

1. Finance leasing company is a non-banking credit institution, a Vietnamese legal entity. The finance leasing company shall be entitled to be established and operate in Vietnam in following forms:

a. Limited liability finance leasing company with 2 members and more;

b. One member limited liability finance leasing company;

c. Joint stock finance leasing company

2. The change of ownership, transformation of the form (type) of the finance leasing company shall be performed in accordance with applicable provisions of State Bank of Vietnam."

2. To amend Article 3 as follows:

"Article 3.

1. Joint venture finance leasing company is the finance leasing company established in Vietnam with capital contributed by Vietnam party (which includes one or more Vietnamese credit institutions, enterprises) and the foreign party (which includes one or more foreign credit institutions) on the basis of a joint venture contract. The joint venture finance leasing company shall be established in the form of a limited liability company with 2 members and more.

2. 100% foreign owned finance leasing company is the finance leasing company established in Vietnam with 100% of charter capital owned by one or several foreign credit institutions. The 100% foreign owned finance leasing company shall be established in the form of a limited liability company".

3. To amend Article 4 as follows:

"Article 4.

The assignment of contributed capital amount by the parties to a joint venture finance leasing company, 100% foreign owned finance leasing company shall be carried out in accordance with provisions of applicable laws and the guidance of the State Bank of Vietnam."

4. To supplement paragraphs 6, 7 and 8 to Article 7 as follows:

"6. Foreign credit institutions include banks, finance companies, leasing companies which are established under foreign laws. In case of a foreign leasing company, the balance of financial lease and loan must account for at least 70% of its total assets.

7. Home country for a foreign credit institution shall be the country where it is established.

8. Subsidiary of a finance leasing company

A company shall be considered as the subsidiary of the finance leasing company if it satisfies one of following cases:

a. It has over 50% of charter capital or total issued common shares owned by the finance leasing company;

b. The appointment of majority or all members of the Board of Directors and General Director (Director) of the company is subject to the own decision made by the finance leasing company;

c. The amendment of, supplement to the Charter of the organization and operation of the company is subject to the own decision made by the finance leasing company."

5. To amend point b, paragraph 1 of Article 8 as follows:

"b. Availability of sufficient legal capital in accordance with provisions of the Government at the time applying for the establishment of the finance leasing company."

6. To amend paragraph 2 of Article 8 as follows:

"2. Except for the conditions stated in paragraph 1 of this Article, the foreign party to a joint-venture finance leasing company or 100% foreign owned finance leasing company must satisfy following conditions:

a. To be permitted to engage in finance leasing activity in Vietnam by competent authority in accordance with provisions of applicable laws of its home country.

b. Availability of over 10 billion US dollars of total assets by the end of the year prior to the application time, unless otherwise provided for by the bilateral investment Agreement entered into by and between Vietnam and its home country."

7. To replace Articles 13, 14 and 15 by new Articles 13, 14 and 15 as follows:

"Article 13.

1. The opening of a branch, domestic and overseas representative office of a finance leasing company must be approved in writing by the State Bank of Vietnam. Conditions for application file, procedures for the opening of the branch, representative office of the finance leasing company shall be in accordance with Article 33 of the Law on Credit Institutions, guidance of the State Bank of Vietnam and provisions of current laws.

2. The establishment of a subsidiary of a finance leasing company for engaging in some areas of finance, banking, insurance shall be performed in accordance with the provisions of the State Bank of Vietnam and current laws.  

Article 14.

1. Board of Directors

a. Function of the Board of Directors is to manage finance leasing company, to make decision at its own discretion on behalf of the finance leasing company, to perform rights and obligations of the finance leasing company, except for issues subject to the authority of Shareholders' General Assembly (for joint stock finance leasing company) or of the owner (for one member limited liability finance leasing company) or of capital contributors (for limited liability finance leasing company with 2 members and more).

b. Board of Directors shall consist of at least 3 members, including prestigious persons who possess professional ethics, are knowledgeable about finance, banking activity. Chairman and other members of Board of Directors shall not be entitled to authorize any person who is not member of the Board of Directors to perform their duties, authorities.

c. Term of Board of Directors and its members shall be from 3 to 5 years in accordance with specific provisions in the Charter of organization and operation of the finance leasing company. Where a member of Board of Directors is additionally elected or elected as substitute for a member who is dismissed, relieved from office in the middle of his term, then the term of the additional or substitute member shall be the remaining period of the Board's term. Member of Board of Directors may be re-elected with unlimited number of terms and may be dismissed, relieved from his office at any time upon the decision of the agency competent to elect, appoint or nominate.

d. Board of Directors shall use the seal of the finance leasing company for performing its duties.

2. Controllers Committee

a. Controllers Committee shall be responsible for examining financial activity; supervising the compliance with the accounting regime, prudential ratio in the operation of the finance leasing company, performing the internal audit regime from time to time for each sector in order to make accurate assessment for business activity and financial situation of the finance leasing company.

b. Controllers Committee shall consist of at least 3 persons, of which at least one person is Chief of the Committee and at least a half of members of the Committee are specialized and responsible Controllers. Controllers must satisfy requirements of professional standard and professional ethics stipulated by the State Bank of Vietnam.

c. Controllers Committee has its assistant body and is entitled to use the internal inspection and control system of the finance leasing company to perform its duties.

d. Term of Controllers Committee and of its member shall be from 3 to 5 years according to the specific provisions in the Charter of the organization and operation of the finance leasing company. Where a Controller is additionally elected or elected as substitute for the Controller who is dismissed, relieved from office in the middle of his term, then the term of that additional or substitute controller shall be the remaining period of the Committee's term. The Controller may be re-elected with the unlimited number of terms.

3. General Director (Director)

a. Board of Directors shall appoint one of its members as General Director (Director) or outsource a General Director (Director). General Director (Director) of the finance leasing company shall be responsible to Board of Directors, to the law for the management of daily activities based on his duties, authorities in line with provisions of this Decree and other provisions of applicable laws. General Director (Director) shall be legal representative of the finance leasing company unless otherwise provided for in the Charter of the organization and operation of the finance leasing company.

b. Term of General Director (Director) shall not be in excess of 5 years as specifically stipulated in the Charter of the organization and operation of the finance leasing company. General Director (Director) may be reappointed with the unlimited number of terms.

c. General Director (Director), Deputy General Director (Deputy Director) of the Finance leasing company must satisfy standards as provided for in paragraph 2, Article 39 of the Law on Credit Institutions.

d. General Director (Director) of the finance leasing company shall not be permitted to be General Director (Director) or Chairman of Board of Directors of another credit institution, except for case where that credit institution is a subsidiary of the finance leasing company.

dd. Board of Directors shall provide in details for the structure, functions, duties of the assistant body to General Director (Director).

Article 15.

State Bank of Vietnam shall provide specific guidance on functions, duties, authorities and mode of election, appointment, dismissal, approval of members of Board of Directors, of Controllers Committee and General Director (Director) of the finance leasing company."

8. To amend point b, paragraph 1 of Article 16 as follows:

"b. To issue bonds, deposit certificates and other valuable papers with term of one year and more for mobilising funds from domestic and overseas organisations, individuals in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam;"

9. To supplement paragraph 9 to Article 16 as follows:

"9. Finance leasing company, of which charter capital is equal to the legal capital of a finance company shall be entitled to engage in some of following operations in accordance with the guidance of the State Bank of Vietnam"

a. To provide short term loan for supplement of current capital for the lessee

b. To perform the factoring activity for the lessee."

Article 2. Implementing provisions

1. This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette.

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, heads of Government's agencies, Chairman of People's Committee in provinces, cities under the central Government's management shall be responsible for the implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 95/2008/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi