Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 22/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH
 NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
 
Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ở Trung ương và địa phương, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các quỹ, đáng chú ý là: (1) Mục tiêu, nguồn thu, nhiệm vụ chi quỹ với ngân sách nhà nước của nhiều quỹ còn chồng chéo trùng lặp; nguồn vốn hoạt động của một số quỹ chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực đóng góp ngoài ngân sách rất hạn chế, gây phân tán nguồn lực của xã hội nói chung và của ngân sách nhà nước nói riêng; (2) Một số quỹ hoạt động không hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; bộ máy quản lý yếu kém, sử dụng kinh phí sai quy định, gây thất thoát, lãng phí; (3) Việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các quỹ còn nhiều hạn chế.... Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do hệ thống pháp luật quy định về điều kiện hình thành, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài NSNN chưa đồng bộ, chưa thống nhất; các cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; năng lực, trình độ cán bộ quản lý quỹ còn hạn chế.
Để chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, cơ quan Trung ương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, nhất là các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài NSNN; trên cơ sở đó, quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các quỹ theo hướng:
- Đối với các quỹ hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì hoạt động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội: Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ nguồn lực để quỹ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.
- Đối với các quỹ có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, nhất là các quỹ đầu tư có tính chất sinh lời: Xây dựng phương án chuyển đổi mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để phát huy hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Đối với các quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc hoạt động không hiệu quả, các quỹ đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao: Kiên quyết cho dừng hoạt động, giải thể.
- Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật cần thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính hàng năm, trong đó phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phải được tổng hợp đầy đủ trong dự toán và quyết toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo tài chính quỹ phải gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, theo dõi. Công khai rộng rãi hoạt động của các quỹ tài chính ngoài NSNN theo quy định. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật.
4. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ, trong đó tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đối với các quỹ cần tiếp tục duy trì hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có chuyên môn sâu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
5. Tổ chức thực hiện:
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này; gửi báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý về Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp đánh giá về tình hình tổ chức, hoạt động và kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN của các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trước ngày 15 tháng 12 năm 2015./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!