Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.141 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11741

Quyết định 285/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam

11742

Quyết định 287/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

11743

Quyết định 235/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam

11744

Quyết định 286/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

11745

Quyết định 241/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất cho vay vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc, đá quý

11746

Thông tư 53-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong giai đoạn thí điểm

11747

Thông tư 54-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân khu vực và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong giai đoạn thí điểm

11748

Thông tư 52-TC/CSTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính

11749

Thông tư 07-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

11750

Thông tư 50-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

11751

Quyết định 838-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế tài chính mẫu của Tổng công ty Nhà nước"

11752

Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chế độ kế toán áp dụng cho quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

11753

Quyết định 225/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

11754

Quyết định 224/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung chế độ quản lý kho, quỹ trong ngành Ngân hàng theo quyết định số 184/NH-QĐ ngày 10/10/1991

11755

Thông tư 48-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ODA Trung Quốc dành cho công trình thuỷ điện nhỏ ở các tỉnh miền núi

11756
11757

Quyết định 217/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

11758

Thông tư 46/TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý

11759

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

11760

Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành quy định một khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng