Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.719 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11721

Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

11722

Quyết định 242/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất triết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

11723

Quyết định 243/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

11724

Quyết định 237/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

11726

Quyết định 238/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng

11727

Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ bảng cân đối tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998

11728

Quyết định 224/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ bảng cân đối tài chính của Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998

11729

Thông tư 18/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

11730

Công văn 259/NHNN-TDHT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục sát nhập quỹ tín dụng nhân dân khu vực vào quỹ tín dụng nhân dân trung ương

11731

Quyết định 12/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

11732

Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 223/TTg ngày 6/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

11733

Thông tư 06/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hoá và dịch vụ

11734

Thông tư 14/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án thí điểm xây dựng mới 395 cầu thay thế cầu khỉ ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

11735

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước

11736

Quyết định 154/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

11737

Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại Nhà nước

11738

Quyết định 92/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm soát đặc biệt đối với Quỹ tín dụng nhân dân

11739

Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

11740

Quyết định 85/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng