Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 03/VBHN-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG TƯ[1]

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU ĐIỀU TIẾT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỌC DẦU VÀ HÓA DẦU TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 ca Bi chính hướng dn thc hiện thu điều tiết đi vi sản phm lọc dầu và hóa dầu tiêu thtrong nưc ca Công ty trách nhiệm hu hạn Nhà nưc mt thành viên lc hóa dầu Bình Sơn, có hiu lc ktngày 01 tháng 3 năm 2013, đưc sa đổi, bsung bi:

Thông tư s177/2013/TT-BTC ny 29 tháng 11 năm 2013 ca Bi chính sa đổi, bsung Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 ca BTài cnh hưng dn thc hin thu điu tiết đối vi sản phẩm lọc dầu và a du tiêu thtrong nưc ca Công ty trách nhiệm hu hn Nhà c mt thành viên Lc hóa dầu Bình Sơn, có hiu lc kt ny 26 tháng 11 năm 2013.

Căn cNghđịnh s118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 ca Chính phquy đnh chức năng, nhiệm v, quyn hn và cơ cu tchức ca Bi chính;

Căn cNghđịnh s84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 ca Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cNghđịnh s107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 ca Chính phủ về kinh doanh khí dầu ma lng;

Căn cứ Quyết định s952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 ca Thtướng Chính phủ về mt số cơ chế tài chính ca Công ty trách nhiệm hu hn Nhà nưc mt thành viên lca du Bình Sơn;

Căn cứ Quyết đnh s138/-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 sa đi, bsung Điều 2 Quyết đnh s952/-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính ca Công ty tch nhiệm hu hạn Nhà nưc một tnh viên Lc hóa du nh Sơn;

Căn cứ ý kiến tham gia của Bộ Công Thương tại Công văn số 10498/BCT-TCNL ngày 01 tháng 11 năm 2012;

Xét đnghị ca Vtrưng VChính sách thuế;

Btrưởng BTài chính ban hành Thông tư hướng dn thc hiện chính sách thu điu tiết đi vi sn phm lc du và hóa dầu tiêu thtrong nưc ca Công ty trách nhiệm hu hạn Nhà nưc mt tnh viên lca du Bình Sơn như sau:[2]

Điều 1. Đối tưng thu điều tiết và ngưi np khoản thu điều tiết

1. Đi tưng thu điu tiết là xăng, du, LPG (sau đây gi chung là sn phm lọc du) và sn phẩm a du do Công ty trách nhiệm hu hạn mt thành viên lọc hóa du Bình Sơn (Công ty nh Sơn) sản xut, chế biến đtiêu th trong nưc.

2. Công ty Bình Sơn là đơn vcó trách nhim kê khai, np khon thu điu tiết quy định ti Điu này o ngân ch nhà nưc khi tiêu thtrong nưc sản phm lọc du và sn phẩm hóa du.

Điều 2. Đối tưng và hồ sơ c đnh không thu điều tiết

1. Sn phẩm lọc du, sản phẩm a dầu do ng ty nh Sơn trc tiếp hoặc y thác xut khu.

2. Sn phẩm lọc du, sản phẩm a du do Công ty nh Sơn bán cho Thương nhân đu mi theo quy định tại Nghđịnh s84/2009/-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 ca Chính phvkinh doanh xăng du, Nghđnh s107/2009/-CP ngày 26 tng 11 năm 2009 ca Chính phvkinh doanh khí du ma lỏng các doanh nghiệp khác đưc phép mua sản phẩm lọc du, sn phẩm a dầu tCông ty Bình Sơn đxuất khu theo quy đnh ca pháp lut.

3. Chứng tm căn cứ xác định không thu điu tiết đi với các trưng hợp quy đnh ti khoản 1, khon 2 Điều y gm:

- Bản phê duyệt ca cơ quan nhà nưc có thẩm quyền (Bộ Công Thương) vvic cho phép xut khu c sản phẩm lọc du, hóa du (nếu có).

- Hp đồng xuất khu; hp đồng y thác xuất khẩu đi với trưng hp y thác xuất khu; hợp đng xuất khẩu ca các thương nhân đu mi và doanh nghiệp quy định tại khon 2 Điu này đưc ký vi công ty nưc ngoài (trưng hp xut khu qua thương nhân đu mi và doanh nghip đưc phép mua sản phẩm lọc du, sn phẩm a du t Công ty Bình Sơn đxuất khu theo quy đnh ca pháp lut).

- Chng tthanh toán tin hàng hóa xut khẩu qua ngân hàng và c chứng tkc theo quy định ca pháp lut.

- Tkhai hải quan đi vi hàng hóa xuất khu.

Đi với trường hợp Công ty Bình Sơn không trc tiếp xuất khẩu thì hàng tháng[3] các thương nhân đầu mi và doanh nghip đưc phép mua sản phẩm lọc du, sn phẩm a du tCông ty Bình Sơn đxuất khẩu theo quy đnh ca pháp lut có trách nhiệm sao gi cho Công tynh Sơn bản sao các chng tu tại khon này đtheo i, quản lý khi kê khai tạm nộp khon thu điều tiết.

Điều 3. Căn cứ tính thu điều tiết

1. Căn cứ tính sthu điu tiết khi tiêu thtrong nưc sn phẩm lọc du và sn phm a dầu quy đnh tại Điều 1 Thông tư y ca Công ty Bình Sơn là sản lượng các sn phẩm lọc du và sn phẩm a dầu tiêu ththc tế hàng tháng[4], giá tính thu điu tiết và tlthu điều tiết.

a) Sn lưng các sn phẩm lọc du và sn phẩm a dầu tiêu ththc tế hàng tng[5] là tổng sn lưng tiêu th tng sn phẩm thc tế trong tháng[6];

b) Giá tính thu điu tiết đối vi sn phẩm lọc dầu và sn phm a du xut bán đưc xác định theo giá bán thc tế tại thi điểm tiêu thụ ca Công ty Bình Sơn, chưa bao gm thuế giá trị gia tăng, thuế bo vmôi trưng, thuế tiêu thđặc bit, thuế nhp khu và các khon thuế, phí phi np nn ch nhà nưc (nếu có);

c) Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu quy định tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi tính trong giá n đối vi: xăng, du là 7%, LPG là 5% và sn phm a du là 3%;

d) Sthu điều tiết đi với sản phẩm lọc du, sản phẩm a du tiêu thtrong nưc ca tng tháng[7] đưc xác đnh bng tổng sthu điều tiết ca từng ln xut bán sn phẩm thc tế trong tng[8].

Trong đó sthu điu tiết ca từng ln xuất bán sản phẩm lc dầu hoặc sn phẩm a dầu bng (=) sn lưng các sn phẩm lọc du hoặc sản phẩm a du tiêu ththc tế tại tng ln xuất n nhân (x) vi giá nh thu điều tiết ca tng ln xuất n tương ng nhân (x) vi tlthu điều tiết tại thời điểm xuất n sn phm.

2. Trưng hp mc thuế nhập khẩu sn phẩm lọc du, sn phm a du do Nhà nưc quy định tại thi điểm tiêu thsản phẩm lọc du và sản phẩm a du thp n mc giá trưu đãi tính trong giá bán quy định cho các sản phẩm lọc du, sản phẩm hóa dầu (7% đi vi xăng, du, 5% đối vi LPG và 3% đi vi sn phm hóa du) thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thanh toán phn chênh lch gia mc giá trị ưu đãi vi mc thuế nhp khu cho Công ty nh Sơn và hch toán vào lợi nhun trưc thuế ca Tập đoàn.

Điều 4. Đng tiền np khoản thu điều tiết

Đng tin np khon thu điu tiết là Đng Việt Nam.

Điều 5. Điều tiết và hch toán ngân sách

1. Khon thu điu tiết đối vi sn phẩm lc du và sản phẩm hóa du theo quy định ti Thông tư y là khoản thu thuộc ngân sách nhà nưc, đưc điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

2. Khi nộp khoản thu điều tiết đi vi sản phẩm lọc du và sản phẩm a du theo quy định ti Thông tư này, Công ty Bình Sơn hch toán vào Chương 121, mc 4900 tiểu mc 4908.

Điều 6. Hch toán kế toán

Khon thu điu tiết phải np ngânch nhà c khi tiêu th sn phẩm lọc du và sn phẩm a du do Công ty nh Sơn sn xut, chế biến bán ra theo quy định tại Thông tư y là khon chi đưc trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhp doanh nghip trong knh thuế.

Kế toán các nghip vụ cụ thCông ty Bình Sơn thc hin như sau:

+ Khi c đnh sphi nộp ngân sách nhà nưc đối với khoản thu điều tiết, ghi: Ni khon 632 - Giá vn hàng bán

Có Tài khon 3339 - Phí, lphí và c khoản phi nộp khác

+ Khi np tin vào ngân sách nhà nưc ghi:

Ni khon 3339 - Phí, lphí và c khoản phi nộp khác

Có Tài khon 112 - Tiền gi ngân hàng

Điều 7. Kê khai, thu np, quyết toán khon thu điều tiết

1.[9] Định kng tháng, Công ty Bình Sơn có nghĩa vtự kê khai, np vào nn sách nhà nưc khon thu điu tiết cho cơ quan thuế theo mẫu tkhai khon thu điều tiết s01A ban hành m theo Thông tư này và bng kê a đơn hàng hóa, dch vn ra chu khoản thu điu tiết mẫu s02A ban hành m theo Thông tư s24/2013/TT-BTC.

2.[10] Hàng năm, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ thực hiện việc quyết toán thu, nộp khoản thu điều tiết với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán khoản thu điều tiết số 01B ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC và bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bán ra, chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư này.

3.[11] Thi hn kê khai, np o nn sách nhà nưc khoản thu điều tiết hàng tng thc hiện như quy định về thi hn np hsơ khai thuế giá trgia ng và thuế tiêu thđc bit hin hành.

Thi hn khai, np quyết tn năm thc hiện như quy đnh về thi hn quyết tn thuế thu nhập doanh nghip hin hành.

4. Trưng hp sản phẩm đã xuất bán theo giá không có thu điều tiết đxut khẩu nhưng không xuất khu trong quý thì trong ng 10 ngày ktngày nhn đưc văn bn c nhận ca cơ quan Nhà nưc có thẩm quyền vshàng không xuất khu, thương nhân đu mi và doanh nghiệp đưc phép mua sản phẩm lọc du, sản phẩm a dầu tCông ty Bình Sơn đxuất khu theo quy định ca pháp lut có trách nhiệm thông o cho ng ty Bình Sơn m theo bn c nhận ca quan Nhà nưc có thẩm quyền (Bộ Công Thương) vshàng không xut khu y để Công ty Bình Sơn khai np bsung khon thu điu tiết tương ứng vi shàng đó.

Các thương nn đầu mi và doanh nghip đưc phép mua sn phẩm lọc du, sản phẩm a dầu từ Công ty Bình Sơn đxut khẩu theo quy đnh ca pháp lut có trách nhiệm thanh toán vi Công ty Bình Sơn theo giá mua của sn phẩm tiêu thni đa đCông ty Bình Sơn khai np bsung khon thu điều tiết cho shàng hóa không xuất khu. Công ty Bình n np bsung khoản thu điu tiết cho shàng không xut khu chậm nht vào quý tiếp theo quý nhn đưc thông báo từ các thương nhân đầu mi và doanh nghip đưc phép mua sản phẩm lọc du, sn phẩm a du t Công ty Bình Sơn đxuất khu.

Điều 8. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành[12]

1. Thông tư y có hiệu lc thi hành ktngày ký và áp dng t năm i chính 2012 đến hết năm tài chính 2018. Riêng việc thanh toán phần chênh lch gia mc giá trị ưu đãi vi mc thuế nhập khu cho Công ty Bình Sơn quy đnh tại khoản 2 Điều 3 Thông tư y đưc thc hin tnăm 2013 trđi.

2. Ktngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày Tng tư y có hiu lc thi hành, trưng hp Công ty Bình Sơn đã thực hin xut bán sản phẩm lọc dầu và sn phẩm a du, đã thực hiện khai np khoản thu điu tiết vào ngân ch nhà nưc khác vi hưng dn tại Thông tưy thì Công ty Bình Sơn khai điu chnh lại theo hưng dn tại Thông tư này khi thc hin quyết toán khon thu điu tiết năm 2012. Không áp dụng quy đnh tại khoản 2 Điều 3 Thông tư y trong m i chính 2012.

3. Trong quá trình thực hin nếu có vưng mắc, đnghCông ty Bình Sơn, Tập đn dầu khí Việt Nam và các đơn vliên quan phn ánh về Bộ i chính để đưc hưng dẫn gii quyết kịp thời./.

 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tun

 

 

Mẫu số: 01A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013 /TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

 

TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT

(Dành cho người nộp khoản thu khai)

 

[01] Kỳ tính thu: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

 

[04] Tên người nộp khoản thu

             [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  ......................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ..........................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ......................................

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

A

Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ trong kỳ

[12] = [13] + [17]

I

Tiêu thụ trong nước

[13] = [14]+[15] + [16]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[14]

 

(Chi tiết từng sản phẩm xuất bán)

 

 

Trong đó: Giá trị chịu thu điều tiết

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

.............

 

2

Sản phẩm LPG

[15]

 

(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)

 

 3

Sản phẩm hoá dầu

[16]

 

(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)

 

II

Xuất khẩu

[17] = [18]+ [19] + [20]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[18]

2

Sản phẩm LPG

[19]

3

Sản phẩm hoá dầu

[20]

B

Tỷ lệ điều tiết (%)

[21]

1

Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu (%):

[22]

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

.............

 

2

Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm LPG (%)

[23]

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

......................

 

3

Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm hoá dầu (%)

[24]

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

 

 

C

Tổng số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ

[25] = [26] + [27] + [28]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[26]

2

Sản phẩm LPG

[27]

3

Sản phẩm hoá dầu

[28]

Ghi chú: chỉ tiêu “từ ngày ...  đến ngày ....” được tính theo ngày hiệu lực của Thông tư số...... về thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

 

......................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nơi gửi Tờ khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

 

Cơ quan thuế nhận Tờ khai:

- Ngày nhận:

- Người nhận (ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

 

Ghi chú: Tờ khai này được lập thành 2 bản: 01 bản gửi cơ quan thuế, 01 bản lưu tại Công ty thực hiện kê khai nộp khoản thu điều thiết

 

Mẫu số: 01A[13]

(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

 

TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT

(Dành cho người nộp khoản thu khai)

[01] Ktính thu: Tháng....... Năm........

[02] Lần đầu                           [03] Bổ sung lần thứ 

[04] Tên người nộp khoản thu

[05] Mã số thuế:

[06] Đa ch: ..........................................................................................................

[07] Qun/huyn:................... [08] tỉnh/tnh ph: ..............................................

[09] Đin thoi:...................... [10] Fax:.................. [11] Email: ...........................

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

A

Tng giá trị sản lưng tiêu thtrong k

[12] = [13] + [17]

I

Tiêu thụ trong nưc

[13] = [14]+[15] + [16]

1

Sản phẩm lọc dầu (ca bao gm LPG)

[14]

 

(Chi tiết tng sn phẩm xut n)

 

 

Trong đó: Giá trị chu thu điều tiết

 

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

 

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

 

 

.............

 

2

Sản phẩm LPG

[15]

 

(tương tự như sn phm lc du nêu trên)

 

3

Sản phẩm a dầu

[16]

 

(tương tự như sn phm lc du nêu trên)

 

II

Xut khu

[17] = [18]+ [19] + [20]

1

Sản phẩm lọc dầu (ca bao gm LPG)

[18]

2

Sản phẩm LPG

[19]

3

Sản phẩm a dầu

[20]

B

Tỷ lđiều tiết (%)

[21]

1

Tlđiu tiết đối vi sản phẩm lọc du (%):

[22]

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....

 

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....

 

 

.............

 

2

Tlđiu tiết đối vi sản phẩm LPG (%)

[23]

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....

 

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....

 

 

......................

 

3

Tlđiu tiết đối vi sản phẩm a du (%)

[24]

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....

 

 

Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm....

 

C

Tổng số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ

[25] = [26] + [27] + [28]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[26]

2

Sản phẩm LPG

[27]

3

Sản phẩm hóa dầu

[28]

Ghi chú: chỉ tiêu “từ ngày... đến ngày....” được tính theo ngày hiệu lực của Thông tư số….. về thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hóa dầu.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

 

...................., ngày....... tháng........ năm......
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nơi gửi Tờ khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

 

Cơ quan thuế nhn Tờ khai:

- Ngày nhn:

- Ngưi nhn (ký, ghi rõ htên, chc danh)

 

Ghi chú: Tờ khai này được lập thành 2 bản: 01 bản gửi cơ quan thuế, 01 bản lưu tại Công ty thực hiện kê khai nộp khoản thu điều thiết.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

 

Mẫu số: 01B

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013 /TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính)

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT

 

[01] Kỳ tính thu: từ     ... đến …....

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp khoản thu

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  .........................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: .............................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email:

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

(1)

(2)

(3)

A

Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ trong kỳ

[12] = [13] + [17]

I

Tiêu thụ trong nước

[13] = [14]+[15] + [16]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[14]

 

(Chi tiết từng sản phẩm xuất bán)

 

 

Trong đó: Giá trị chịu thu điều tiết

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

.............

 

2

Sản phẩm LPG

[15]

 

(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)

 

 3

Sản phẩm hoá dầu

[16]

 

(tương tự như sản phẩm lọc dầu nêu trên)

 

II

Xuất khẩu

[17] = [18]+ [19] + [20]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[18]

2

Sản phẩm LPG

[19]

3

Sản phẩm hoá dầu

[20]

B

Tỷ lệ điều tiết (%)

[21]

1

Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu (%):

[22]

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

.............

 

2

Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm LPG (%)

[23]

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

3

Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm hoá dầu (%)

[24]

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

 

Từ ngày .... tháng .... năm....đến ngày .... tháng .... năm.....   

 

C

Tổng số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ

[25] = [26] + [27] + [28]

1

Sản phẩm lọc dầu (chưa bao gồm LPG)

[26]

2

Sản phẩm LPG

[27]

3

Sản phẩm hoá dầu

[28]

Ngoài các Phụ lục của  tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

 

 

..............ngày.........tháng...........năm ..........

NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Mẫu số 02B[14]

(Ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT

(Kèm theo Tờ khai Quyết toán khoản thu điều tiết mẫu số 01B)

Kỳ tính thu:m.........

Ngưi nộp khon thu: ng ty TNHH Nhà c MTV lọc hóa dầu Bình Sơn

sthuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hóa đơn bán hàng

Tên khách hàng

Tên hàng hóa, dịch vụ

Số lượng

Doanh thu chưa có thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT

Doanh thu chưa có thuế BVMT

Mức thuế thuế BVMT

Doanh thu chưa có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)

Thuế suất thuế TTĐB

Doanh thu có thuế NK (không có thuế GTGT, TTĐB)

Tỷ suất thuế NK

Tỷ lệ điều tiết

Số thu theo mức thuế NK hiện hành

Số thu theo tỷ lệ điều tiết phải nộp trong kỳ

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

I

Sản phẩm lọc dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sản phẩm LPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sản phẩm hóa dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II + III):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi, ngày... tháng... năm...
NGƯI NỘP KHON THU hoặc
ĐẠI DIN HP PHÁP CA NGƯI NỘP KHON THU

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[1] Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài cnh hưng dn thực hin thu điu tiết đối vi sn phm lc du và hóa du tiêu thụ trong c của Công ty trách nhim hu hn Nnưc một thành viên lọc a du Bình Sơn, có hiu lc ktừ ngày 01 tháng 3 năm 2013;

Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hưng dn thc hin thu điu tiết đối vi sn phm lc du và hóa du tiêu thụ trong c của Công ty trách nhim hu hn Nhà nưc mt thành viên Lc hóa du Bình n, có hiu lc ktngày 26 tháng 11 năm 2013.

Văn bn hợp nht này không thay thế 02 Thông tư nêu trên.

[2] Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hưng dn thực hin thu điu tiết đối với sn phm lọc du và hóa du tiêu thụ trong nưc của Công ty trách nhim hữu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn có n cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị đnh số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tchc của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị đnh số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị đnh số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết đnh số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thủ tưng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhim hu hạn Nhà nưc một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết đnh số 2286/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ sa đổi, bổ sung Điu 2 Quyết đnh số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhim hu hạn Nhà nưc một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn; Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Thuế;

Btrưng Bi chính ban hành Tng tư sa đổi, bsung mt sĐiu ca Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 hưng dẫn thc hin thu điu tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nưc của Công ty trách nhim hu hạn Nhà nưc một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn như sau:”

[3] Cụm thàng quýđưc sửa đổi bởi cm từ hàng tháng theo quy định ti khon 2 Điu 1 của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hưng dn thực hin thu điu tiết đối với sn phm lọc du và hóa du tiêu thụ trong nưc của Công ty trách nhim hữu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[4] Cụm t“hàng quýđưc sửa đổi bi cụm t“hàng thángtheo quy đnh ti khoản 2 Điu 1 của Thông tư s177/2013/TT-BTC sa đổi, bsung Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của BTài chính hưng dn thc hiện thu điều tiết đối vi sn phm lọc du và hóa du tiêu thtrong nưc của Công ty trách nhim hu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiệu lực ktừ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[5] Cụm t“hàng quýđưc sửa đổi bi cụm t“hàng thángtheo quy đnh ti khoản 2 Điu 1 của Thông tư s177/2013/TT-BTC sa đổi, bsung Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của BTài chính hưng dn thc hiện thu điều tiết đối vi sn phm lọc du và hóa du tiêu thtrong nưc của Công ty trách nhim hu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiệu lực ktừ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[6] Cụm t“trong quýđưc sửa đổi bi cụm t“trong thángtheo quy đnh ti khoản 2 Điu 1 của Thông tư s177/2013/TT-BTC sa đổi, bsung Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của BTài chính hưng dn thc hiện thu điều tiết đối vi sn phm lọc du và hóa du tiêu thtrong nưc của Công ty trách nhim hu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiệu lực ktừ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[7] Cụm ttừng quýđưc sửa đổi bi cụm ttừng thángtheo quy đnh ti khoản 2 Điu 1 của Thông tư s177/2013/TT-BTC sa đổi, bsung Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của BTài chính hưng dn thc hiện thu điều tiết đối vi sn phm lọc du và hóa du tiêu thtrong nưc của Công ty trách nhim hu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiệu lực ktừ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[8] Cụm t“trong quýđưc sửa đổi bi cụm t“trong thángtheo quy đnh ti khoản 2 Điu 1 của Thông tư s177/2013/TT-BTC sa đổi, bsung Thông tư s24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của BTài chính hưng dn thc hiện thu điều tiết đối vi sn phm lọc du và hóa du tiêu thtrong nưc của Công ty trách nhim hu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiệu lực ktừ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[9] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[10] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hn Nhà nưc một thành viên Lọc a du Bình Sơn, có hiu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[11] Khon này đưc sửa đổi, bổ sung theo quy đnh ti khon 1 Điu 1 của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của BTài chính hưng dn thực hin thu điu tiết đối với sn phm lọc du và hóa du tiêu thụ trong nưc ca Công ty trách nhim hữu hn Nhà nưc một thành viên Lọc a du Bình Sơn, có hiu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[12] Điều 2 của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nưc của Công ty trách nhim hữu hn Nhà nưc một thành viên Lc hóa du Bình Sơn, có hiu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy đnh như sau:

Điu 2. Tổ chức thực hin và hiu lực thi hành

1. Thông tư này có hiu lc thi hành ktngày Quyết đnh s2286/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tưng Chính phủ có hiu lc.

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày Thông tư này có hiu lc thi hành, trưng hp Công ty Bình Sơn đã thc hin xuất bán sản phm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu, đã thc hin khai, nộp khoản thu điu tiết vào ngân sách nhà nưc khác vi hưng dn tại Thông tư này thì Công ty Bình Sơn khai điu chnh và nộp theo hưng dẫn tại Thông tư này.

2. Các nội dung khác không hưng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thc hin theo hưng dẫn tại Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thc hin thu điu tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nưc của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

3. Trong quá trình thc hin nếu có vưng mc, đề nghị Công ty Bình Sơn, Tập đoàn dầu khí Vit Nam và c đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để đưc hưng dẫn giải quyết kp thi./.”

[13] Mẫu này được bổ sung theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

[14] Mẫu này được bổ sung theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 177/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, có hiu lc ktngày 26 tháng 11 năm 2013.

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn
Số hiệu: 03/VBHN-BTC Ngày ký xác thực: 05/02/2015
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực