Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.115 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030

02

Thông tư 31/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

03

Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh

04
05
06

Quyết định 1761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2023

07
08

Thông báo 487/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

09
10

Quyết định 1767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc

11

Quyết định 1027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do tổ chức Children Of Vietnam (COV) tài trợ năm 2023 cho Hội Từ thiện tỉnh

12
13

Quyết định 951/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

14

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng, giai đoạn 2023 - 2025

16

Công văn 5110/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về Báo cáo tình hình giải ngân 13 tháng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 - chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương

17

Quyết định 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Quan Hóa để đầu tư Đường nối bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa đi bản Eo Kén, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước

18

Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định giá bán nước sạch sinh hoạt các công trình cấp nước do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý, vận hành

19
20

Quyết định 1002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh (đợt I năm 2023)