Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.810 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11761

Nghị định 22-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

11762

Thông tư 9-NH/TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng Việt Nam

11763

Quyết định 08-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi

11764

Thông tư 05-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 408-CT ngày 20/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh công tác tài vụ kế toán và hoạch toán kinh tế của các xí nghiệp quốc doanh

11765

Quyết định 04-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế

11766

Quyết định 07-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành các bản mẫu Điều lệ của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng

11767

Quyết định 05/NH-QĐ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng Việt Nam

11768

Thông tư 04-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích thưởng đối với người có công phát hiện và bắt giữ hàng lậu

11769
11771

Quyết định 403-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

11772

Quyết định 402-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam

11773

Quyết định 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

11774

Quyết định 400-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

11775
11776

Thông tư 222/NH-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 330-CT ngày 13/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường quản lý ngoại hối

11777

Thông tư 49-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

11779
11780

Thông tư 48-TC/TCTN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý về mặt tài chính đối với vật tư, thiết bị tồn kho nhập khẩu theo Hiệp định của Chính phủ