Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.210 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11761

Quyết định 1810/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài sản đối với đơn vị sự nghiệp công lập

11762

Quyết định 1808/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

11763

Nghị quyết 52/2010/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

11764
11765

Công văn 8119/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn cho 3 Dự án Bệnh viện sử dụng vốn vay Tây Ban Nha

11766

Thông tư 23/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

11767

Quyết định 1796/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2010 cho Dự án Hợp phần STOFA

11768

Công văn 6160/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán hoạt động Hợp tác quốc tế năm 2010

11769

Công văn 8128/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội

11770

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương

11771

Công văn 15221/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng

11772

Quyết định 2905/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

11773

Quyết định 77/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước

11774

Công văn 8095/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Cụm chương trình Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa II - Tiểu Chương trình 1

11775

Công văn 8094/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Bản ghi nhớ tham gia Dự án thử nghiệm hệ thống một cửa ASEAN

11776

Công văn 15120/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc vướng mắc khi hướng dẫn cơ chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho Tập đoàn Vinashin

11777

Công văn 6133/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc duyệt dự toán chi phí thường xuyên dự án Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB1) năm 2009, 2010

11778

Công văn 15119/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

11779

Quyết định 2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam

11780

Quyết định 1790/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối