Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.483 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15

22

Quyết định 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025

23

Quyết định 1911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 2 tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

24

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Thành phố Cần Thơ) và Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về lĩnh vực tài chính, ngân sách

25

Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới

26

Kế hoạch 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

27

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

28

Quyết định 24/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế

29

Quyết định 1113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển nguồn số dư tạm ứng vốn đầu tư theo chế độ chưa thu hồi năm 2023 sang năm 2024 để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm soát thanh toán theo thời hạn quy định

30

Quyết định 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 tỉnh Thái Nguyên

31

Quyết định 1085/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính

32

Quyết định 225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh năm 2024

33

Quyết định 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của tổ chức Children Of Vietnam (COV) tài trợ cho Hội Từ thiện tỉnh

34
35

Quyết định 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý cấp thành phố

36

Quyết định 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn

37

Quyết định 1106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ dự toán chi ngân sách giao đầu năm 2024 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện dự án Sửa chữa cầu Câu Lâu cũ

38

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

39

Quyết định 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

40

Quyết định 2439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023