Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.793 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21
22

Quyết định 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kinh phí vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

23

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

24

Nghị quyết 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030

25

Thông tư 15/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

26

Quyết định 325/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước sự nghiệp môi trường năm 2023 của Bộ Tài chính

27

Quyết định 322/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

28
29

Thông tư 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

30
31

Quyết định 305/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết thúc Dự án "Tài chính công trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

32
33

Quyết định 539/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch giai đoạn 2023-2025

34

Quyết định 287/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

35

Công văn 2000/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2023

36
37

​Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

38

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

39

Thông tư 01/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

40